Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Amoniac tăng trong

Viêm gan, xơ gan khi chưa có biến chứng


Tăng cao khi hôn mê gan, chảy máu đg tiêu hóa do xơ gan


Có giá trị chẩn đoán phân biệt chảy máu do xơ gan và chảy máu do nguyên nhân khác

Acid uric tăng khi

Tăng cao trong bệnh gout


Dtri bằng chất chống chuyển hóa


Nhiễm độc chì hoặc thủy ngân


Tia xạ


Viêm thận-bể thận


Dùng vit c


Phenacetin


Levodopa


Acid uric giảm trong

Khi tế bào gan giảm hđ, bệnh có tổn thương ống thận

Creatinin tăng

Thiểu năng thận


Tổn thương thận


Viêm thận cấp và mạn


Suy thận


Tăng HA vô căn


Nhồi máu cơ tim cấp


Nhiễm độc Hg

Creatinin giảm trong

Phù viêm


Viêm thận


Suy gan

Protein toàn phần huyết thanh tăng

Đa u tủy xương


Nôn mửa nhiều


Ỉa chảy nặng


Mất mồ hôi do sốt cao


Thiểu năng vỏ thượng thận


Đái tháo đường nặng

Protein toàn phần huyết thanh giảm

Viêm thận cấp và mạn


Thận hư nhiễm mỡ


Mất nhiều protein qua đường ruột

Albumin tăng trong

Mất nước


Nôn nhiều


Tiêu chảy nặng

Àlbumin giảm trong

Hội chứng thận hư có protein niệu


Các bệnh gan nặng


Thận hư nhiễm mỡ


Viêm thận mạn


Bỏng


Eczema


Dinh dưỡng kém


Phụ nữ có thai


Người già

Natri tăng trong

Khi ăn hoặc uống quá nhiều muối


Mất nước


Suy tim


Viêm thận


Phù tim hoặc phù thận


Khi dtri bằng corticoid