Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Accomplish

Bașarmak sonuca ulastirmak

Acknowledge

Bilgiledirmek

Activate

Aktive etmek

Attent

Katilmak

Cause

Sebep olmak

Chew

Çiğnemek

Clap

Elini çırpmak, alkis

Comb

Taramak

Concern

Endiselenmek

Consume

Tuketmek

Contain

İcermek

Deserve

Layik olmak

Destroy

Yoketmek, zarar vermek

Detect

Tespit etmek

Dig

Kazmak

Disappear

Kaybolmak

Disapprove

Onaylamamak

Discover

Kesif

Dissapoint

Hayal kirikligina ugramak

Dive

Dalmak

Divide

Bölmek

Divorce

Boșanmak

Donate

Bağıș yapmak

Drag

Sürüklemek

Dry

Kurutmak

Educate

Egitmek

Emphasize

Vurgulamak

Employ

İș vermek

Entertain

Eğitmek, eğlendirmek

Excuse

Özür dilemek

Exist

Birseyin varolmasi

Explore

Kesfetmek

Export

İhracat

Expant

Genisletmek

Finalise

Sonlandirmak

Flatter

Yağ cekme

Float

Nesnenin yüzmesi

Flow

Akmak

Force

Zorlamak

Guarantee

Garanti etmek

Harm

Zarar vermek

Hesitate

Tereddut etmek

Hug

Sarilmak

Hunt

Avlanmak

İnform

Bilgilendirmek

İnjure

Sakatlanmak

Juggle

Hokkabazlik yapmak

Label

Etiketlemek

Lead

Onderlik etmek

Lick

Yalamak

List

Listelemek

Lift

Kaldirmak

Manufacture

İmalat, üretmek

Mark

İsaretlemek

Mention

Bahsetmek

Merge

Birlestirmek

Obet

İtaat etmek

Object

İtiraz etmek

Observe

Gozlemlemek

Obtain

Elde etmek

Overcome

Ustesinden gelmek

Own

Sahip olmak

Pack

Paketlemek

Permit

İzin vermek

Plant

Yerlestirmek

Point out

İșaret etmek

Pour

Dökmek

Ride

Binmek

Roll

Yuvarlanmak

Row

Kurek cekmek

Rush

Acele etmek

Scream

Ciglik atmak

Screw

Vidalamak

Scrub

Ovalamak

Separate

İki șeyi ayirmak

Set

Birseyi ayarlamak, belirlemek, kurmak

Sew

Dikis dikmek

Slide

Kaymak

Stamp

Damgalamak

Stitch

Dikis dikmek

Strenghthen

Guclendirmek

Survive

Hayatta kalmak

Swallow

Yutmak

Swing

Sallanmak

Transport

Tasimak