Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Het gedrag

Le comportement

Het concept

Le concept

Het milieu

L'envirronement

De werking

Le foncionnement

Het gezelschapsspel

Le jeu de société

De onderhandelaar

Le négociateur

Het doel

L'objectif

Het standpunt

Le point de vue

De redenering

Le raisonnement

Het geluid

Le son

De bekwaamheid

La capacité

De oorzaak

La cause

Het koor

La chorale

De ploeg

L'équipe

De uitvoering

L'exécution

Het gegeven

La donnée

De leerstof

La matière

Het geheugen

La mémoire

De bescherming

La protection

De trektocht

La randonnée

De wetenschap

La science

Raadplegen

Consulter

Krabbelen, tekenen

Griffoner

Hanteren

Manier

Van buiten leren

Mémoriser

Uitbeelden

Mimer

Redeneren

Raisonner

Oplossen

Résoudre

Doorhebben,begrijpen

Saisir

Geboeid geraken

Se passionner pour

Zich zorgen maken

Se soucier de

Zich orienteren

S'orienter

Sorteren

Trier

Abstract

Abstrait(e)

Aandachtig

Attentif(ve)

Gehoor-

Auditef(ve)

Begaafd

Doué(e) pour

Ondernemend

Entreprenant(e)

Zeer geboeid

Fasciné(e) par

Handig

Habile

Met de hand gedaan

Manuel(le)

Natuurkundig

Naturaliste

Ruimtelijk, ruimte-

Spatial(e)

Woordelijk

Verbal(e)

Spontaan

Spontanément

Luid op

À haute voix

Mondeling

À l'oral

Het ritme slaan

Battre la cadence

Tijd besteden aan

Consacrer du temps à

In open lucht

En plein air

Op z'n gemak zijn

Être à l'aise

Doelen stellen

Fixer des objectifs

Genoegen scheppen

Prendre plaisir à