Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad er en velfærdsstat?

Kan defineres som en stat, der ad politisk vej mindsker de negative virkninger af markedskræfterne ved:§ en sikring mod fattigdom


§ forsikring mod sociale begivenheder som fx sygdom, arbejdsløshed, alderdom


§ tilbud af serviceydelser til alle borgere – af høj standard og ens for alleAt der skal være en velfærdsstat, er der bred enighed om i de fleste lande. Men der er ikke enighed om velfærdstatens omfang og indretning.

Velfærdsmodeller

En model, som en velfærdsstat opbygger sin velfærd efter. findes i flere varianter:


§ den residuale/ angelsaksiske/ liberale velfærdsmodel


§ den selektive /den kontinentale velfærdsmodel/ forsikringsmodellen


§ den universelle/ skandinaviske model


Den skandinaviske/universelle/nordiske velfærdsmodel

De fleste sociale ydelser gælder alle og er ens for alle (universelle)


§ Høje sociale ydelser


§ Mange gratis ydelser


§ Højt skattetryk


§ Høj grad af social omfordeling


§ Velfærdsordninger er finansieret via skatter og ikke via forsikringsordninger


Robin Hood princippet


Robin Hood princippet går ud på at vi i den danske velfærdsmodel gør det at vi "tager fra de 'rige' og giver til de 'fattige'". Dette kalder vi også social omfordeling.


Dette sker via indkomstoverførslerne som primært tilgodeser lavindkomstfamilierne.


Det sker også via den progressive skatteskala

Indkomstoverførsler


Det er indkomster, der udbetales, uden at der foreligger en modydelse for udbetalingen, som fx dagpenge, pensioner, børnebidrag, efterløn, kontanthjælp.

Universelle ydelser

1. Klare regler og rettigheder


2. Skattefinansieret (frem for bidrag).


3. Ydelser til alle, ingen er udelukket dvs. universelle


4. Ydelserne tilstrækkelige (de er til at leve af)


Den centraleuropæiske/kontinentale velfærdsmodel

§ Velfærdsmodel finansieret ved sociale bidrag opkrævet hos lønmodtagere og arbejdsgivere.


§ Rettigheder i forhold til bidrag.


§ Sociale rettigheder er overvejende knyttet til beskæftigelse.


§ Fokus på tryghed frem for lighed.


§ Moderat skattetryk


§ Fokus på familien og civilsamfundet

Den liberale/residuale/angelsaksiske velfærdsmodel

• Få gratisydelser


• Lave sociale ydelser


• Sociale ydelser målrettet de allerfattigste


• Lavt skattetryk


• Lille grad af omfordeling fra rige til fattige.


• Velfærdsforanstaltningerne er finansieret via skatter

Vertikal omfordeling

Omfordeling fra høj til lavindkomstgrupperne via overførselsindkomster fra det offentlige


Horisontal omfordeling


Man omfordeler i høj grad til sig selv. Ingen overførselsindkomster.

Velfærdstrekanten

Stat, marked og civilsamfund kan ses som forskellige aspekter af samfundet. De fylder mere eller mindre i de forskellige velfærdsmodeller.

Velfærdstrekant (universel model)

Staten fylder mest, dernæst markedet, dernæst civilsamfund

Staten fylder mest, dernæst markedet, dernæst civilsamfund


Velfærdstrekant (centraleuropæisk model)

Alle fylder ca lige meget

Alle fylder ca lige meget

Velfærdsmodel (liberal model)

Markedet fylder mest, dernæst civilsamfundet, til sidst staten. Staten regner med at civilsamfund og marked klarer sig selv

Markedet fylder mest, dernæst civilsamfundet, til sidst staten. Staten regner med at civilsamfund og marked klarer sig selv

Den universelle model fordele/ulemper

Fordele:


Skaber social tryghed. Stor grad af omfordeling. Mange universelle gratisydelser. Løfter de fattige. Lighed


Ulemper:


Umyndiggørelse. Høje skatter.

Den selektive model fordele/ulemper

Fordele:


Styrker familiebånd/tryghed. Mere "fair", dem der arbejder meget får også meget i sidste ende. Lavere skatter


Ulemper:


Individet bliver afhængig af familien. Fattige familier er ringere stillet. Mindre lighed

Den liberale model

Fordele:


Det kan betale sig at arbejde. Skatten er meget lav


Ulemper:


Skaber ulighed. Man ender hurtigt på samfundets bund. Ikke så omfordelende. Ulighed.

Absolut fattigdom


Man måler her fattigdommen ved at se på indkomst pr. indbygger. Den absolut laveste mængde penge du kan leve for.

Relativ fattigdom

Man er fattig hvis man ikke har adgang til den indkomst og den velstand ,som andre i samfundet har.


· Fattigdom afhænger her af landets indkomstniveau


· Man ser her på fattidom i forhold til det generelle indkomstniveau i befolkningen.


Offentlige ydelser/velfærdsydelser

§ er tjenesteydelser den offentlige sektor yder til borgerne – lægebehandling, børnepasning, undervisning, politi, veje mv.


§ Mange offentlige ydelser er gratis og finansieres over skatterne, andre med delvis brugerbetaling.