Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Tràng (6)

- Việc hắn có vợ đến hôm này hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải.- Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng.- Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng.- ...hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này- ...cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà.- Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.


Bà cụ Tứ (3)

- cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên.- Bà lão xăm xắn thu dọn, quét tước nhà cửa.- Bà lão nói toàn chuyện vui, chuyện sung sướng về sau này

Mọi người (2)

- Giữa cái mẹt rách có độc một lùm chuối thái rối, và một đĩa muối ăn với cháo- Một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mọi người