Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vilka benstrukturer kan palperas kring skuldran?
Scapula
Spinae scapula
Acromion
Processus coracoideus
Vilka benstrukturer kan palperas kring armbågen?
Epicondyler med/lat
Sulcus nervi ulnaris
Olecranon
Ulna
Radius
Vilka benstrukturer kan palperas kring handleden?
Processus styleoideus radii
Processus styleoideus ulnae
Scaphoideum
Vilka benstrukturer kan palperas kring höftleden?
Crista iliaca
Spinae iliaca anterior superior
Os tuberculum pubis
os tuber ishiadicum
(Trochanter major)?
Vilka benstrukturer kan palperas kring knäleden?
Epicondylus lat/med
Patella
Condylus lat/med (tibia)
Tuberositas tibae
Caput fibula
Vilka benstrukturer kan palperas kring fotleden?
Calcaneus
Talus
Malleolus lat (fibula)
Malleolus med (tibia)
Rita upp följande ben och markera viktiga benstrukturer scapula?
Rita upp följande ben och markera viktiga benstrukturer -humerus
Rita upp följande ben och markera viktiga benstrukturer femur?
Rita upp följande ben och markera viktiga benstrukturer fibula
Rita upp följande ben och markera viktiga benstrukturer tibia?
Beskriv bäckenets struktur? Nämn
-stora och lilla bäckenet
-vilka ben ingår
-palpabla strukturer
Lilla bäckenet = äkta bäckenet. Linea terminalis delar lilla och stora.

-vilka ben ingår
Os coxae – os ilium, os ischium,
os pubis
Os sacrum
Os coccygis


-palpabla strukturer
Crista iliaca, SIAS, tuber ischiadicum, tuberculum pubicum
Beskriv kotpelarenens olika delar, kurvatur och antal. Palpabla utskott?
Delar: Cervikal 7, thorakala 12, lumbala 5, sacrala 5 och svanskota 4?
Kurvatur: Lordos och kyfos
Palpabla utskott: proc. spinosus. C7 vertebrae prominens
Rita en skiss av en typisk
kota.
Proc. spinosus
Proc. transversus
Proc. articularis
Discus intervertebralis
vertebrae
foramen vertebrae
foramen intervertebrae
Var på kroppen har vi extra känsliga punkter vid positionering? Vilka strukturer skadas där?
sulcus nervi ulanris, nervus ulnaris
caput fibula, nervus peroneus
axelleden, plexus brachiialis
Vilka regioner delas bukväggen in i?
Epidermis
Dermis
Subcutis
Campers fascia
Scarpas fascia
Rectusskidan/aponeurosan/obliques externus/linea alba
m. obliques internus
m. transversus/m. rectum abd.
fascia transversus
Perineum parietale
Vilka viktiga kärl och nerver finns i bukväggen? Var?
a. epigastrica superior (epigastriet)/inferior (ubelicus)/superfiscialis (fossa)
n. ilioinguinalis (flank och fossa)
n. iliohypogastricus (flank mot pubis)
Vilka muskellager ingår i bukväggen?
m. obliqus externus/internus
m. rectus abdomnius
m. transversalis abdominus
Rita upp bukväggen i genomskärning (transversellt) med
Vilka lager passeras, i tur och ordning, vid ett snitt genom bukväggen lateralt resp medialt
Medialt: epidermis, dermis, subcutis, campers fascisa, scarpas fascia, linea alba, fascia transversus, perineum
Lateralt: epidermis, dermis, subcutis, campers fascisa, scarpas fascia,m. obliqus externus, m. obliques internus. m. transversalis abdomnius, fascia tranversalis, perineum
Vad är aponeurosen
Gapet mellan rectus abd. och obliqus musklerna. Fasciorna från m. obliqus externus/internus m. transversus abd går ihop och blidar aponerurosen.
Vad är rektusskidan
Är en stark fascia som omsluter rectusmusklerna runt om.
Vad är linea alba
Mellan rectus adm. finns bindvävdslager utan några muskler under sig.
Vad är linea arcuata
På insidan av bukväggen gränslinjen där rectusskidan inte täcker sista åttondelen av rectus abd.
Beskriv ljumskkanalens struktur?
En kanal genom bukmuskulaturen som är byggd av obliques och transversalis muskeln och fascian.
vad passerar ljumskkanalen (man/kvinna)?
Man: Sädesledare, n. ilioinguinalis, a/v testicularis
Kvinna: det enda som passerar
inguinalkanalen hos kvinnor är ligament
rotundum för att binda upp labia
majora, vilket medför att inre inguinalringen
är trängre.
http://www.svenskkirurgi.se/skf/v2/pdfdokument/1303846989gvq4tiyjbrg37mutntpfo.pdf
Skillnad mellan direkt och indirekt bråck?
Direkt: Genom Hasselbackstrinageln, alltså medialt om epigastrica inferior
Indirekt: Genom inguinalkanlen, alltså lateralt om epigastrica inferior.
Skillnad mellan inguinalbråck och femoralbråck?
Skillanden mellan dessa är att bråcket sker på olika ställen.
Vad är stora och lilla omentet? Funktion?
Stora omenten är en förlägning av bukhinnan som hänger över tunntarmen
Lilla omenten är mellan levern och magsäcken.
Funktion? Lilla omenten delas om i två ligament. Dessa omsluter gallgångar, v.porta a.hepatica
Vad är peritoneum för något och vad heter de 2 bladen?
Det är bukhinnan där vissa organ har invaginerats. Perietale och viscerale
Rita upp bukaorta/tr coeliacus
Rita upp v cava inf.
Rita upp /v.portae
Vilka organ gränsar till varandra?
lever: galla, magsäck, duodenum, v.cava
Magsäck: Mjälten, levern, duodenum, colon transversus. pancreas
Mjälten: magsäck, vä njure
Pancreas: vä njure, magsäck, gallblåsan, duodenum
Gallblåsan: hö njure, lever, duodenum
Vilka organ är intra- respektive retroperitoneala?
Retro: njurar +bi, pancreas, colon ascendens descendens, duodenum, aorta, v. cava
Vilka delar består magsäcken av?
Fundus
Corpus
Pylori: antrum/canlis
Kurvatur minus/majus
Omentum majus/minus
hur ser magsäckens blodförsörjningen ut?
truncus coelicaus: a. gastrica sin/dx
truncus coelicaus --> a. heptica communis --> a. gastroduodenale --> a. gastroomentalis dx.
truncus coelicaus --> a.lienalis --> a. gastroomentalis
Vad heter ligamentet som gallgång och kärl går i?
Lig. hepatoduodenale
Hur ser gallträdet ut, rita upp.
Vad är traitz ligament?
Avgränsar duodenum från jejunum
Vilka kärl försörjer resp. drenerar tjocktaremn
a. mesenterica superior/inferior
v. mesenterica inferior/superior
Rita upp tjocktarmen och namnge de olika delarna.
Hur blodförsörjs ändtarmen, vad är det som är ett observandum?
Från tre olika artärer.
a. rectalis superior/media/inferior
Var hittar vi lymkörtlarna i bukhålan?
De följer venerna
Vad är bukålans avgränsing nedtill, framtill, baktill och uppåt?
Upptill: Diafragman
Nedtill: Peritoneum parietale
baktill: Peritoneum parietale
framtill: Peritoneum parietale
Vad är fossa Douglasi? Finns det fler liknande hålrum?
Fossa douglasi: Hålrum mellan rectum och uterus.
excavatio rectouterina
excavatio rectovesicalis
excavatio: vesicouterina
Var sitter njuren, omgivande organ, kapsel, strukturer i sinus renalis ?
Njurarna sitter bilateralt. Höger något lägre pga levern.
Höger: gallblåsan, levern, duodenum
Vänster: Mjälten, pancreas
Kapsalar: fascia renalis, capsula fibrosa renis, capsula adiposa
a/v. renalis, pelvis renalis.
Beskriv urinledarnas förlopp? Vid vilka platser riskerar njurstenar att fastna?
Från njurarna genom sinus renalis, ner till och över a/v. ilica ner till äkta bäckenet till urinblåsan.
Fastnar i: sinus renalis, vid a/v iliaca samt i myningen till urinblåsan.
Urinblåsans läge relaterat till övriga organ? Vilken kroppshåla? Relation till peritoneum?
Urinblåsan: Man: rectum bakom, prostata under.
Kvinna: utuerus bakom, rectum bakom, urinröret under.
Äkta bäckenet
Peritoneum ligger över.
Vilka muskler utgör bäckenbottenmuskulaturen? Diafragma pelvis? Diafragma urogenitale?
Diafragma pelvis:m. coggyis
m. levator ani
Diafragma urogenitale: m. transversus perinei profundus
Var sitter prostatan? Omgivande strukturer?
Under urinblåsan. ovanpå m. transversus perinei profundus.
omgerurinröret, sädesledare.
Hur ser livmoderns uppbyggnad ut, inklusive äggledare?
Slida
Uterus
Salpinx
Ovarie
Vilka ligament håller upp livmodern?
Lig. latum uterina
- mesometriet
- mesovariet
- mesosalpinx
Beskriv sädesledarens förlopp
Från testikel, inguinalkanlen, rundar urinblåsan, under urinblåsan till prostatan.
Vad är lig. latum uteri?
Förlägning av bukhinnan som håller upp hela livmodern.
Vilka strukturer passerar diafragma pelvis hos man respektive kvinna?
Man: urinrör, rectum
Kivnna: urinrör, uterus, rectum.
Vilka organ ligger i mediastinum?
Tymus, hjärtat, trachea, oesophagus, aorta, v.cava.
Vilka blad omger lungan, vilka lober delas lungan in i
Pleura parietale
Pleura viscerale
Höger: sup/med/inferior
Vänster: sup/inferior
Vad heter bladet som omger hjärtat? Vilka kärl försörjer hjärtat?
Pericardium.
a. coronaria dx, sin
sin grenar sig till: a. circumflexa, a. interventricularis anterior
Vilka stora kärl avgår fr. hö-/vä förmak resp. kammare? Vilka stora kärl kommer till hö-/vä
förmak resp. kammare?
Hö förmak: v. cava
Hö kammare: Lungartär
Vä kammare: Aorta
Vä förmak: lungven
Beskriv bröstkorgens uppbygnad?
12 reveben. Två är fria. m. intercostalis. Nerver och kärl går på sidan av varje revben. Sternum. Revbensbågen. Nyckelbenet
Hur ligger bröstet i förhållande till omgivande vävnad? Kärlförsörjning inkl lymf.drenage?
Ligger ovanför m. pectoralis major i subcutan vävnad.
aa. intercostalis
a. axilaris
a. thoracica
Lymf: Finns i axlen och lite i på sternum
Beskriv struphuvudets uppbygnad?
Tungbenet
Cartilago tyroidea
lig. cricothyroideum
Cartilago cricoidea
Cartilago epiglottica
Vilka viktiga nerver och kärl behöver man akta vid HH-kirurgi. Visa med bild?
Carotisskidan (a.coratis, n.vagus, v.jugularis)
n. Fascialis
N. Laryngeus superior
N. Laryngeus recurrens
Sköldkörtelns läge och omgivande struktur?
Under cartilago cricoidea.
Lobus sin/dx. Istmus i mitten.
a. thyroidea sup/inferior
Vad går i carotisskidan?
n.vagus, carotis, jugularis
Vilka spottkörtlar har vi och var någonstans?
parotis (nedom örat.)
gl. mandbularis, käkvinkeln
gl. sublingualis, under tungan
Vilka hinnor omger hjärnan, vilken är starkast?
Dura mater (starkast)
Arachonidea
Pia mater
Vilka kärl försörjer storhjärnan? Vad heter cirkeln alla utspringer från?
a. cerebrum AMP.
anteriror media posterior
Under storhjärnan. Circulus willisi
Vad är ventrikelsystemet för något, vilka delar ingår?
Där likvor skapas och omger ryggmärgen.
Cerebrum: En ventrikel i vardera halva
Diencephalon: tredje ventrikeln
Pons/medulla oblongata: fjärde ventrikeln