Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

to have a meeting

ประชุม
bprà chum
to fix a car
ซ่อมรถ
sɔ̂ɔm rót
to exercise
ออกกำลังกาย
ɔ̀ɔk gam lang gaai
to work
ทำงาน
tam ngaan
to review a lesson
ทบทวนบทเรียน
tóp tuan bòt rian
to do homework
ทำการบ้าน
tam gaan bâan
to water a tree
รดน้ำต้นไม้
rót náam dtôn mái
to teach
สอน
sɔ̌ɔn
to play music
เล่นดนตรี
lên don dtrii
to play games
เล่นเกม
lên geem
to take a photograph
ถ่ายรูป
tàai rûup
to send a letter
ส่งจดหมาย
sòng jòt mǎai
to fish/fishing
ตกปลา
dtòk bplaa
to draw/drawing
วาดรูป
wâat rûup
in front of the house
หน้าบ้าน
nâa bâan
behind the house
หลังบ้าน
lǎng bâan
inside the room
ในห้อง
nai hɔ̂ɔng
outside the room
นอกห้อง
nɔ̂ɔk hɔ̂ɔng
it rains/rain fall

ฝนตก

fǒn dtòk