Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vukova pismenica serbskoga jezika pisana je po uzoru na gramatiku:


-Kristofera Adelunga


-Gavrila Stefanovića Venclovića


-Dositeja Obradovića


-Save Mrkalja

Save Mrkalja

Koji dijalekti pripadaju štokavskom narečju ekavskog izgobovora:


-prizrensko timočki


-zetsko-južnosandžački


-istočnohercegovački


-kosovsko-resavski


-šumadijsko-vojvodjanski

Prizrensko-timočki, kosovsko-resavski, šumadijsko-vojvodjanski

Osnovicu srpskog književnog jezika čine:


-stariji štokavski dijalekti


-mladji štokavski dijalekti

Mladji štokavski dijalekti

Slavenosrpski jezik je nastao mešavinom:


-staroslovenskog i srpskog narodnog jezika


-staroslovenskog i ruskoslovenskog jezika


-ruskoslovenskog i srpskog narodnog jezika

Ruskoslovenskog i srpskog narodnog jezika

Čirilo i Metodije su živeli u:


-6. veku


-9. veku


-12. veku

9. veku

Vuk Karadžić je umro u:


-Beču


-Beogradu


-Tršiću


-Dubrovniku

Dubrovniku

Pismenica serbskoga jezika je:


-prva gramatika


-prva zbirka lirskih pesama


-prva zbirka srpskih narodnih pesama

Prva gramatika

Rat za srpski jezik i pravopis napisao je:


-Vuk Karadžić


-Jovan Stratimirović


-Djura Daničić


-Sava Mrkalj

Djura Daničić

Srpski književni jezik s kraja 18. veka zvao se:


-staroslovenski


-ruskoslovenski


-srpskoslovenski


-narodni


-slavenosrpski

Slavenosrpski

Neslovenski jezici su:


-ruski


-rumunski


-turski


-poljski


-slovački


-madjarski

Rumunski, turski, madjarski

Prema tome kojim glasovina je zamenjen stari glas JAT, štokavsko narečje se deli na

Ekavski, ijekavski i ikavski izgovor