Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back

4 principiella behandlingsmetoder vid akut glaukom

Ögondroppar (betablock eller a2rec-blockare), oralt glycerol, i.v. karbanhydrasinhibitorer, iridotomi

behandling vid öppenvinkelglaukom

Öka utflöde genom trabekelverket, kolinerg agonist = Pilokarpin.


Öka uvescleralt outflow med PG


Minska kammarvattenproduktion med karbanhydrasinh, B-block, a2-agonist


Trabekulotomi


Lasertrabekuloplastik

Medfödd tårvägsstenos. När brukar dess öppnas spontant?

Senast 1 ålder. Beh: expektans så länge ögonvitan inte är röd, massage av tårsäcken, sondering i anestesi vid 12-18 mån ålder


ev senare DCR = Dacryocystostomi

Viktigt att utesluta hos liten baby med rinnande öga?

Kongenitalt glaukom

Drusen i ögat

Detta är små gulaktiga utfällningar i makula som kan upptäckas vid ögonmikroskopi.


Oxidativ stress vid normalt åldrande --> utfällningar lipidmaterial.


Oftast vid torr makuladegeneration

Cotton wool spot

Ischemi, mikroinfarkter. Lite större än drusen, vitare.

Vid retinal ischemi som t.ex. grenvenstrombos finns risk för vadå?

Neovaskularisation med risk för svårbehandlad intraokulär tryckstegring

Vad finns det för kompl. risk med kataraktop?

Endoftalmit

Abrasion (skada på hornhinnan), naturalförlopp och behandling?

Läker ofta spontant inom 48-72h, finns dock risk för försämring med sekundärinf och sämre syn. Beh antingen inget/smörjande salva t.ex. Oculentum Simplex/smörjande salva innehållande AB t.ex. kloramfenikol

Behandling vid retinalartäremboli:

Bulbmassage sänker IOP


Mannitol i.v. sänker IOP


Nitro ger vaso sänka tryck, vasodilatation så embolin löser upp sig.


Sekundärt paracentes

Skilja central från perifer balansstörning:

Ataxi - centralt


Dix-Hallpike pos - perifer


Frenzelglasögon fok/ej fokus, perifer nystagmus blir bättre om man får fokusera


Riktningsväxlande nystagmus (eller vertikal) talar central balansstörning.


Komb med hörselpåv eller smärta i örat talar för perifer

Parkinsons statusfynd

Rigiditet, utslätad ansiktsmimik, igångsättningssvårigheter, lite framåtlutad, seg i tal, kognitiv/minnes påverkan, ataxi, vilotremor, nedsatta medförelser, svag stämma, depression, lågt BT, kugghjulsfenomen, mikrografi, hypokinesi, korta steg, nedsatta primitiva refleer som palmomentalreflex, patologisk fingertappning

Vilka primärcancrar är vanligaste orsak till hjärnmetastas?

Lungcancer och bröstcancer är de största. GI, njurcancer, malignt melanom, okänd primärtumör

Levetiracetams egenskaper?

Låg enzyminduktion och ingen interaktionsbenägenhet

Karbamazepins egenskaper?

Hög enzyminduktion och har interaktionsbenägenhet

Förstahandsbehandling vid fokal epilepsi?

Karbamazepin (Tegretol) eller (Keppra) Levetiracetam

Förstahandsbehandling vid primärgeneraliserade anfall?

Valproat, Lamotrigin, Keppra

Vad är deviation conjugée?

Ipsilateral blirdeviatio

Diffa stroke i centrala nervsystemet från ett första skov vid MS? Vad är vanligt vid stroke men ej vid MS?

Dysfasi, neglect, fokala EP-anfall, hemianopsi - dvs. kortikala symtom

Vid MS-skov kan man få bilaterala symtom (till skillnad från vid stroke) om man inte har fått stroken i ett oparigt kärl, ge 3 exempel:

a. basilaris, sinus sagittalis eller spinalartärer

Lateralt medullärt syndrom = Wallenbergssyndrom, uppkommer vid skada i PICA-kärlets försörjningsområdet. Vilka symtom? (laterala delen av medulla oblongata + ibland även lillhjärnan)

Rotatorisk yrsel, illamående, kräkningar sväljningssvårigheter, ipsilateral hemiataxi, kontralateral känselnedsättning för temp+smärta på kroppen (tractus spinothalamicus korsar direkt), ipsilateralt i ansiktet (påv av trigeminuskärlan), ipsilateral svälj-och stämbandpares (nucleus ambiguus) och ipsilateral Horners.

Vid stroke med gompares, vad är viktigt att tänka på?

0 per os innan man utfört ett sväljningstest, då det finns risk för aspirationspneumoni

Vad är stereotaxi?

En metod för att exakt kunna lägga in t.ex. elektroder på rätt ställe. Man skruvar fast en ram på pats huvud --> MR för att identifiera målpunkt och bestämma koordinater från skalor som finns markerade på ramen. Advänds t.ex. vid DBS (deep brain stimulation) och för att ta nålbiopsier med hög precision vid t.ex. tumörmisstanke

Skada cervikalt, vilken nerv påverkad?

C7-T1 skada --> påv C8-nerv


T1-T2 skada --> påv T1 nerv


C6-C7 skada --> påv C7 nerv


Däremot i cauda equina - behöver inte stämma längre, då alla nervtrådar är mer lösa. T.ex. skada L4-L5 ger påverkan på L5.

Vad är ICF och hur används det?

International classification of function. Används för att bedöma funktion i neurorehab. Analysera varje komponent för sig: kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer, personliga faktorer, hälsotillstånd.

Hos barn finns det en viss sinuit som ska AB-behandlas, annars risk att det tränger igenom benet in till orbitan - vilken?

Etmoidit - kan ge orbital cellulit/orbitalabscess. (en frontalsinuit och kan också ge det men inte lika vanligt?) Cefotaxim i.v. Op om abscessbildning.

Vad är HINTS?

Head impuls test (HI) Positivt vid perifer men BEHÖVER inte vara det.


Nystagmus (N)


Skew deviation (TS) pos vid central


För att diffa central från perifer yrsel.

Vad är Skew deviation?

Vertikal latent skelning, finns vid central yrsel orsakad av t.ex. hjärnstams/lillhjärnsstroke,. Även vid MS eller huvudtrauma.

Kan man med ett pos Head impulse test dra slutsatsen att det är en perifer yrsel?

NEJ. Man måste mha. andra tester/metoder utesluta central orsak.


Mer intressant att det är negativt när man förväntar sig ett positivt reslutat

Symtom vid acusticusneorinom?

Sällan eller aldrig upphov till svår yrsel eftersom det växer så långsamt att en adaption hinner ske. Dock kan kalorisk kan va utsläckt eller nedsatt på den sjuka sidan. Neurogen hörselnedsättning.

Symtom vid vestibularisneurit?

Kraftigt plötsligt insättande rotatorisk yrsel. Inga öronsymtom. Viktigaste diff lillhjärnsstroke.

Vilken typ av hörselnedsättning får man vid Meniéres sjukdom?

Sensorineural HNS med basnedsättning. Weber förläggs åt det friska örat.

LEAD? Nämn 8 delar som ingår.

Longitudinal expert all data. Screeningsinstrument, anamnes, psykiatriskt och somatiskt status, strukturerad diagnostisk intervju, symtomskattningsskalor, funktionsskattning, kompletterande info från närstående, observationer av personal och tidigare journalanteckningar

Skillnad mellan egentlig depression och depressiva episoder?

En depressiv episod innebär att man uppfyller depressionskriterierna under en period på minst 2 veckor. Om man har haft en depressiv episod utan att den orsakats av någon substans eller kroppslig sjukdom så kan man ha sjukdomen egentlig depression.

MADRS tolkning av siffror?

0-12p = ingen eller mycket lätt depression


13-19 = lindrig depression


20-34 = måttlig depression


>35 eller lika med = svår depression

Kluster A, B, C- personligheter?

A (udda): schizoid, schizotyp och paranoid


B (dramatiska): borderline, narcissistisk, histrionisk, antisocial


C (änglig): osjälvständig, fobisk, tvångmässig

Negativa symtom vid psykos?

Apati - bristande motivation, initiativ och vilja


Anhedoni - känsloavflackning


Alogi - minskat tal

Vad kan man få för biverkningar av Parkinsonbehandling?

Tidiga: illamående, aptitförlust


Sena: BT-fall (cave antihypertensiv beh), överrörlighet, hallucinationer (hos 30%) och motoriska fluktuationer

Hur ändras behandling efter debuterade visuella hallucinationer som LM-biv vid Parkinsons?

Utsättning av antikolinergika, amantadin, MAO-B-hämmare, dopaminagonister och COMT-hämmare. Sänk L-DOPA till lägsta möjliga dos.


Behandla med atypiska neuroleptika som Klozapin eller Quietapin

Vad strävar man efter vid CDS = continuous dopaminerg stimulation?

Man måste tänka på farmakokinetiken i begynnande kompl-fas. Fluktuationer i L-DOPAkonc ger annars motorikfluktuationer med under/överrörlighet. Upprätthåll konc genom att fördela dygnsdos på flera tillfällen, tillägg av vattenlöslig L-DOPA (Madopark Quick) vb, depotberedning till natten, tillägg av COMT-/MAO-B-hämmare eller långverkande DA-agonist

Vilka områden i hjärnan stimulerar man vid DBS (deep brain stimulation) vid Parkinsons, och vad ger det för effekt?

- VIM (ventral intermediate nucleus - thalamusstimulering) --> minskad tremor


- GPi (globus palladium (interna) stimulering) --> minskad dyskinesi, rigiditet, akinesi och tremor


- STN (subthalamic nuclei, subthalamusstimulering) --> effekt som GPi

Vad innebär diagnosen Parkinsonism?

Antingen idiopatisk parkinsons sjukdom, cerebrovaskulär parkinsonism eller parkinsonism orsakad av neuroleptika. Man kan också ha en av 4 atypiska parkinsonismer (Parkinson plus).

Vilka är de atypiska parkinsonismerna? "Parkinson Plus"

Multipel systematrofi (MSA), progressiv supranukleär paralys (PSP), Lewykroppsdemens (LBD), kortikobasal degeneration (CBD)

Vad är akut dystoni och hur behandlar man det?

Ofta en biverkning av neuroleptika (hos 2,5 %, även av Primperan). Symtom: deviation conjugée (oftast uppåt utåt), retrokollis, tortikollis, dysatri.


Behandlas med antikolinergika i.v. t.ex. Akineton - besvären försvinner direkt.

Vad innebär tardiv dyskinesi?

Dyskinesier, ofta kring munnen men kan också vara generella, som inte kan förklaras av annan motorisk sjukdom. Ofta biverkan av neuroleptika (hos 15-30 %).Vanligare av konventionella (äldre) neuroleptika. Uppreglering av D2-rec kan ses vid PET. Beh: byt till atypiskt neuroleptikum + antikolinergika.

Muskelrigiditet, hypertermi, autonom dysfunktion, takypné, svängande BT, takykardi, excessiv svettning, inkontinens, medvetande-påverkan, njursvikt, rhabdomyolys (förhöjd CK på lab och leukocytos). Vilken diagnos är beskriven?

Malignt neuroleptikasyndrom. Symtomen uppträder oftast inom en vecka efter terapistart eller doshöjning.

Tänkbara orsaker till malignt neuroleptikasyndrom?

Haloperidol vanligast, mindre vanligt med atypiska. Ökad risk om samtidig behandling med Li. TCA eller abrupt utsättning av Parkinsonläkemedel. Vanligaste hos yngre eller medelålders män. Hos 0,2 % behandlade med neurolept.

Hur behandlas malignt neuroleptikasyndrom?

Utsättning av neuroleptika. Vård på IVA. DA-agonister och ECT.


4-22 % mortalitet! 1/3 får tillbaka syndromet om neuroleptika återinsätts

Hur behandlar man munbottenflegmone?

Inläggningfall med iv. AB (bensyl-pc), eventuellt med tillägg av Metronidazol. Incision vid abcess.

Hur behandlas en peritonsillit?

Punktion, incision, debridering. P.o. AB (PCV) 2gx3 i 10 dagar. Dagliga återbesök för debridering tills det har läkt ut.


I vissa fall inläggning med iv. AB (bensyl-pc).


Smärtstillande.


Om återkommande peritonsilliter --> tonsillektomi

Vilka bakterier är vanligen orsaken till munbottenflegmone och peritonsillit?

Anaeroba streptokocker eller fusobakterier. (Och betahemolytiska streptokocker grupp A vid peritonsillit)

Vad kan man ha för olika infektioner/abscesser i mun, svalg och luftväg?

Peritonsillit, munbottenflegmone, parapharyngeal/retropharyngeal abscess, epiglottit, pseudokrupp, laryngotrakeit. Mjukdelsinfektioner t.ex. nekrotiserande fascit

Vad är symtomen vid epiglottit?

Uttalad svalgsmärta och sväljningssvårigheter, spottar ofta upp sin egen saliv. Feber, allmänpåverkan. Drabbar efter införande av vaccination mot Haemophilus Influenzae B ytterst sällan barn. Oftast vuxna.


I senare skede andningspåverkan som kan komma hastigt.

Förutom Haemophilus Influenzae B, vilka bakterier kan ligga bakom en epiglottit?


Hur behandlas?- Pneumokocker, betahemolytiska streptokocker grupp B

- I.v. Cefotaxim inneliggande + kortison. intubation på IVA om andningssvårigheterVad ska man tänka på innan man sätter in en Karbamazepinbehandling?

Ta el- och leverstatus. Kan ge hyponatremi och leverpåverkan. Startdos 100 mg och trappa upp till ca 1200-1400 mg dagligen.


Kan också ge yrsel och illamående som biverkan, främst i början. Dos styrs av symtomlindring/biverkningar. S-konc ej av intresse.

Vad kan man få för komplikationer till AOM = akut mediaotit?

Mastoidit (smärta, feber, rodnad och svullnad bakom örat, utåtstående öra)


Labyrintit (yrsel, ibland rinnande öra)


Facialispares


(ovanligare kompl till otit: meningit, hjärnabscess, sinustrombos)

Vinglig, vimsig, vindögd - vilken diagnos?

Wernicke-Korsakoffs encefalopati. Långvarigt alkoholmissbruk och dåligt nutritionsstatus, B1-brist ger ataxi, global konfusion och oftalmoplegi. Ofta även minnesstörningar och perifer neuropati.

Komplikationer till frontalsinuit?

Orbitaabscess, meningit, hjärnabscess

Vad testar man med Doll's eye test?

Oculocefal reflex, man testar hjärnstammen hos en komatös patient. Bevarad reflex talar för intakt hjärnstam eller metabolt coma. Utebliven reflex talar för hjärnstamsskada eller grav metabol påverkan = Negativ Dolls eye

Vilka tre metoder finns för att göra riktad nålbiopsi av intracerebrala förändringar?

Traktografi, transkraniell magnetstimulering, neuronavigation (en typ av modernare stereotaxi)

Symtom vid essentiell tremor?

Den vanligaste motorikstörningen. Postural och kinetisk tremor. Blir snabbt bilateral. Främst i armar, men även i huvud, tunga och larynx. Kan vara skakig på rösten. Lindras av alkohol.


Ofta familjär, ev. senil.

Hur behandlar man essentiell tremor?

Beta-recblockare. Primidon (antiEP). Botulinumtoxin vid röst- och huvudskakighet. DBS (av VIM).

Vad är dystoni?

En kombination av tonusökningar med fixerade ställningar av extremiteter eller bål och ofrivilliga, oftast långsamma rörelser. Dystoni kan vara fokal, multifokal, segmentell eller generaliserad.

Vad finns det för orsaker till sekundär dystoni?

- Neurodegenerativa sjukdomar (huntingtons, parkinsons, atypisk park)


- Metabola sjukdomar t.ex. Wilsons sjukdom


- Resttillstånd efter anoxisk hjärnskada t.ex. stroke, kontusion, encefalit


- LM (neuroleptika, dopaminerga)

Vad är spasmodisk tortikollis och hur behandlas det?

= Cervikal dystoni. Debuterar i vuxen ålder, intermittenta symtom initialt. Vridning/tippning/krampkänsla, ofta nackvärk.


Botoxbehandling --> blockerar ACh-frisättning i motoriska ändplattor. Upprepas var 3e mån. Fysioterapi

Vad är patofysiologin bakom Huntingtons sjukdom och hur ställs diagnosen?

Degeneration av striatopallidala neuron och interneuron. Diagnos ställs genom DNA-diagnostik (PCR) som visar CAG-repetitioner (>41)

Hur behandlar man Huntingtons sjukdom?

DA-antagonister t.ex. Risperidon, Tetrabenazin kan minska hyperkinesierna. Antidepressiva vid depressionssymtom. Kommunikationshjälpmedel. Patienter och anhöriga bör erbjudas kontakt med neurogenetiskt team

Vad är patofysiologin bakom Wilsons sjukdom?

Störd koppartransport och defekt biliär exkretion av koppar --> ansamling i bl.a. lever, hjärna, hornhinna, njurar, skelett.


--> Levercirros, makroskopisk brunfärgning och kavitering i putamen och pallidum. Generell proliferation av protoplastiska astrocyter i hjärnan

Symtom vid Wilsons sjukdom?

Före puberteten oftast enbart hepatiska symtom. Senare kommer neurologiska och psykiatriska symtom.


Tremor, oftast långsam postural. Dysartri, dysfagi, fixerat leende, dystoni, korea, mutism, rigiditet. Konc.svårigheter, demensutv, psykos.


Levercirros, portal hypertension

Diagnostik och behandling vid Wilsons?

Lågt ceruloplasmin och koppar i serum. Kayser-Fleischer-ring. Ökad kopparutsöndring i urinen. Högt kopparinnehåll i leverbiopsi.


MR förändringar i basala gangligerna. Presymtomatisk DNA-diagnostik till insjuknads syskon. Beh: LM som kelatbinder och ökar utsöndring/minskar upptag fr tarm.

Vad ingår i Samters triad?

Näspolypos, astma, ASA-överkänslighet (defekt arakidonsyrametabolism, kan också vara känslig mot t.ex. lingon och hjortron)

Vad är Ramsay-Hunts syndrom?

Yrsel, blåsor i facialis/trigeminus utbredningsområde, facialispares, hörselnedsättning. Vid Herpes Zoster Oticus

Hur behandlas herpes zoster oticus?

Om debut inom 72h - Valtrex (Aciclovir) 1gx3 i 7 dagar + Prednisolon 60 mg i 5 dagar, nedtrappning from. dag 6 med 10 mg/dag.

Vad kan man få för symtom vid påverkan på grenar av n.facialis?

n. petrosus superficialis major som innerverar gl. lacrimalis --> torrt öga


chorda tympani --> förändrad smakupplevelse på den sidan av tungan


n.stapedius --> utebliven stapediusreflex, lockkänsla och ökad ljudkänslighet

Vad är Carhart's notch?

Ett typiskt utseende på audiogram med hörselnedsättning inom frekvenserna 1500-2000 Hz, förekommande vid otosleros. En kompletterande stapediusreflexmätning kan avslöja den typiska fixeringen.

Vilka drabbas oftast av otoskleros?

Medelålders kvinnor. Sjukdomen är ärftlig.

Hur behandlar man en spottsten i submandibularisutförsgången?

Lokalbedöva med xylocainspray, sondera gången, klipp upp, ta bort sten. Xylocaininjection i munbotten. Kåvepenin i 5 dagar.

Vad innebär gula flaggor inom neurorehab?

Psykosociala hinder som medför långvarig, dysfunktionell smärta, långvarig sjukskrivning, social isolering och ökad komorbiditet. T.ex.

Vad innebär röda flaggor vid ryggsmärta?

Patoanatomiska riskfaktorer att identifiera, t.ex. ålder > 50 (mer degenerativa tillstånd + infektioner), oförklarlig viktnedgång, känd malignitet, progredierande neurologiska symtom, feber och allmänpåverkan, våldsamt trauma/steroidbehandling och måttligt trauma, atypisk smärtbild

Åtgärder vid många gula flaggor?

Största försiktighet med sjukskrivning. Remiss till SG och/eller kurator och/eller psykolog. Om arbetsrelaterade problem remiss till företagshälsovård. Remiss till smärtteam i primärvård eller smärtklinik/rehab.

Hur utreder man gula flaggor hos en patient med smärtproblematik?

Noggrann anamnes och status med inklusive familj- och arbetssituation, samt runt föreställningar runt smärta och aktivitet samtkatastrofkänslorkoppladetillsmärta.


Frågeformulär "gula flaggor"

Vad kallas det typiska synfältsbortfallet man brukar få vid opticusneurit?

Centralskotom

Symtom vid opticusneurit?

Nedsatt färgseende, centralskotom, subakut visusnedsättning, smärta bakom ögat och vid ögonrörelser, nedsatt afferent pupillreflex

Vilka diagnoser tänker man på hos en nyfödd med vit pupill?

Retinoblastom eller kongenitalt katarakt

Hur kan man behandla kongenital katarakt?

Remiss till op (och sedan kontaktlins/och eller intraokulär lins)


Synenbörsedanföljasregelbundetochdetfriska ögatbörlappbehandlasförattundvikaamblyopipådetsjuka ögat.

Vilka patologiska fynd kan man se i fundus vid diabetes?

Punktblödningar och mikroaneurysm

Hur behandlar en klamydiainfektion i ögat, hur skiljer sig behandling mellan barn och vuxna?

Tetracykliner till vuxna, men de kan hos barn ge emaljförändring och inlagring i skelettet varför man väljer Erytromycin.

Handläggning av torr makuladegeneration?

Det finns ingen behandling mot detta. Däremot ska man skicka remiss till syncentralen för utprovning av synhjälpmedel

Nämn några symtom som finns vid våt makuladegeneration

Plötslig och markant synnedsättning, metamorfopsier (krokseende) och försämrat kontrastseende.

behandling vid våt makuladegeneration?

Ev fotokoagulera/laser om man kan se kärl som läcker. Men man vill inte lasra direkt mot makula. Man har provat kortison men det verkar inte funka så bra


AntiVEGF kan man spruta in i ögat.

Hur håller patienten huvudet vid en högersidig trochlearispares? (m. obl. sup)

Böjning och vridning av huvudet åt den friska sidan dvs. åt vänster.

Vid trochlearispares, vilken typ av skelning?

Korsad roterad skelning, --> cyklotropi och hypertropi

Vad kan man göra åt en patient med n.trochlearispares?

Övertäckning om skelningen är för stor, använda sig av prismor för att utjämna skelningen, eller operera om skelningen kvarstår efter 6 månader.

Vad krävs för diagnosen glaukom?

Synnervsskada, synfältspåverkan (alltså inte högt tryck)

Vilka kriterier krävs för att kunna ställa diagnosen beroende av en substans?

Minst 3 av dessa 6 kriterier ska vara uppfyllda under det senaste året:


Starkt behov/sug/tvång att inta. Svårigheter att kontrollera konsumtionen/kontrollförlust. Förekomst av för drogen karakteristiska abstinenssymtom. Toleransökning. Tilltagande ointresse för andra saker än att inta. Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador.

Vad är DSM-IV kriterierna för missbruk?

Ett eller flera ska vara uppfyllt, upprepat eller varaktigt under en och samma 12-månperiod:


Upprepad droganv --> misslyckande med att fullgöra skyldigheter i skola/jobb/hemma


Upprepad anv i situationer som medför risk för fysisk skada


Upprepade kontakter med rättvisan


Fortsatt anv trots pågående eller återkommande sociala problem

Vad står de olika axlarna (I-V) för inom psykiatrin?

Axel I - beskriver det kliniska syndromet


Axel II - personlighetsstörning eller mental retardation


Axel III - somatiska sjukdomar


Axel IV - psykosociala problem. Social situation/olika problem eller påfrestningar


Axel V - funktionsskattning GAF (1-100) Tar hänsyn till symtom och funktionsförmåga

Vilka faser ingår i "missbrukskarriären"?

Experimentell fas - "inser riskerna, alkohol tillräckligt"


Rekreationsfas - "liv påverkas inte nämnvärt"


Adaptationsfas - "anpassning till levnadssättet"


Kompulsiv fas - daglig anv./injektionsmissbruk


Vändningen, vägen ur - "mån-år i kompulsiv fas, seriös önskan att sluta"

Vad sätter man in för behandling vid temporalisarterit med hotad syn? (amaurosis fugax)

Högpotent steroid t.ex. Prednisolon p.o. 80 mgx1, långsam nedtrappning

Hur ser fundus ut vid opticusneurit?

Otydlig