Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Slid:

A. Hvilke form for slid er attrition?
B. Hvor opstår slidene som regel?
A.
Attrition er naturligt slid, generelt slid - tand mod tand.

B.
Underkæbefront: skråfacet på facialfladen
Overkæbefront: Skråtfacet på lingualfladen

Overkæbe - og underkæbepræmolarer: linguale cusp

Interstitielt slid: Approksimalt slid (kontaktpunkter bliver til kontaktflade)
Slid:

A. Hvilke form for slid er abrasion?
A. Den form for slid, der opstår, når der sker tygning af fødeemner, når der anvendes tandbørste/tandpasta, eller slet og ret direkte kontakt mellem tand og et fremmedlegeme.
Slid:

Slid gradinddeles fra 0 til 4. Inddel der selv!
0: Intet slid
1: Facetdannelse i emalje okklusalt/incisalt
2: Pletvis dentindannelse (dentinøer)
3: Perifer emaljerand
4: Slid til collum - eller eksponeret pulpacavum.
Hvad er usur?
Lokaliseret slideeffekt fremkaldt af fremmedlegeme mod tand, eks. tandbørste, tandstikke, pibe, synål, hårnål....
Hvad er erosion?
Fjernelse af tandsubstans på bagrund af syrepåvirkning.