Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/108

Click to flip

108 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Uskaltaa

Våga I

Kokeilla

Prova I

Työelämä

Arbetsliv, et

Olla jatkuvassa muutoksessa

Vara i ständig förändring

Muutos

En förändring 2

Pitää olla, tulee olla

Det gäller att vara

Täytyä, olla kyseessä, olla voimassa

Gälla II

Joustava

Flexibel,t, flexibla

Pysyä menossa mukana

Hänga med i svängarna

Maailma vilisee työmahdollisuuksia

Världen är ett myller av arbetsmöjligheter

Työmahdollisuus

En arbetsmöjlighet 3

Olla huolissaan

Oroa I sig

Vaan

Utan

Antaa, sallia, kuulostaa

Låta, låter, lät, låtit

Näyttää, osoittaa

Utvisa I

Tuntea paloa jhkn

Brinna, brinner, brann, brunnit för ngt

Oppia jostakin

Lära II sig om ngt

Paljon

En hel del

Erilainen

Olik,t,a

Ammatti

Ett yrke 4

Puuhata

Hålla på med ngt

Olla kullanarvoinen

Vara guld värd,t,da

Nimittäin

Nämligen

Töissä

På jobbet

Tehdä yhteistyötä

Samarbeta I

Ottaa vastuuta

Ta ansvar

Vastuu

Ett ansvar 5

Pomo

En chef 3

Kaikkein tärkeintä

Viktigast av allt

Verkosto

Ett nätverk 5

Luoda

Skapa I

Nuorena

I unga år

Tehdä kesätöitä

Sommarjobba

Työtehtävä

En arbetsuppgift 3

Yksinkertainen

Enkel,t,enkla

Harventaa

Rensa I

Helppo

Lätt,,a

Tylsä, ikävä

Tråkig,t,a

Käytännössä

I praktiken

Työnjohtaja

En arbetsledare 5

Huutaa, kirkua

Skrika IV

Tehdä virheitä

Göra fel

Reilu, mukava

Schyst,,a

Selvitä jstkn

Klara I av

Suostua tekemään jtkn

Gå med på att göra ngt

Opettavainen

Lärorik,t,a

Kestävyys

Uthållighet, en

Huomaa että

Det märks att

Huomata

Märka II

Ero

En skillnad 3

Vilkas, eloisa

Livlig,t,a

Välissä, välillä

Mellan

Olla paljon yhteistä

Ha mycket gemensamt

Satama

En hamn 2

Myyjä

En försäljare 5

Kesätyö

Ett sommarjobb 5

Asettua

Försätta IV sig i ngt

Pitäisi

Borde

Luottaa jhkn

Lita I på ngn

Myöhemmin

Senare

Olla lumoutunut

Vara fascinerad,t,ade

Löytää

Hitta I

Etsiä

Söka II

Kesäharjoittelija

En sommarpraktikant 3

Nähdä tilaisuutensa

Se sin chans

Hakemus

En ansökan, ansökan, ansökningar, ansökningarna

Työnantaja

En arbetsgivare 5

Ottaa töihin, palkata

Anställa, ställer, ställde, ställt

Suoralta kädeltä

På direkten

Olla hulluna jhkn

Vara galen i ngt

Jono

En kö 3

Jstkn riippumatta

Oberoende av ngt

Asiakaspalvelu

Kundbetjäning, en

Arvostaa

Värdesätta IV

Arvosana

Ett betyg 5

Valita

Välja IV

Vaikea

Svår

Jatkuva

Ständig

Ammatti

Ett yrke 4

Hakea töitä

Söka II jobb/arbete

Työ

Ett arbete 4, ett jobb 5

Työpaikka

En arbetsplats 3

Työskennellä

Arbeta I, jobba I

Ala

En bransch 3

Ammatinvalinta

Ett yrkesval 5

Ansiot, tulot

Inkomster

Elinkeino, elanto

En näring 2

Kesätyö

Ett sommarjobb

Loma

En semest/er, ern, rar, rarna

Palkka

En lön, lönen, löner, lönerna 3

Työhaastattelu

En anställningsintervju 3

Työhakemus

En platsansökan, ansökan, ansökningar, ansökningarna 2

Työkokemus

En arbetserfarenhet 3

Työnhakija

En arbetssökande 5

Työntekijä

En anställd, den anställda, anställda, de anställda

Työtehtävä

En arbetsuppgift 3

Ansaita

Tjäna I

Hankkia itselleen ammatti

Skaffa sig ett yrke

Erottaa

Avskeda I

Jäädä työttömäksi

Bli arbetslös,t,a

Palkata, ottaa töihin

Anställa II

Saada hyvää/huonoa palkkaa

Få bra/dåligt betalt

Tehdä sivutyötä

Extraknäcka II

Vaihtaa ammattia

Byta II yrke

Ahkera

Flitig

Joustava

Flexibel,t,bla

Kielitaitoinen

Spåkkunnig,t,a

Saada työkokemusta pron

Få arbetserfarenhet av