Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back

velký sval prsní

malý sval prsní

pilovitý sval přední

sval podklíčkový

mezižeberní svaly vnitřní

mezižeberní svaly vnější

bránice

bílá čára

vnější šikmý sval břišní

vnitřní šikmý sval břišní

přímý sval břišní

tříselný vaz

sval trapézový

velký sval zádový

sval podhřebenový

velký sval oblý

malý sval oblý

sval rombický

vzpřimovače páteře

povázka hrudobederní

sval deltový

trojhlavý sval pažní

sval vřetenní

sval loketní

dvojhlavý sval pažní

hluboký sval pažní

pronující sval oblý

dlouhý sval dlaňový

napínač povázky stehenní

sval bedrokyčlostehenní

sval hřebenový

dlouhý přitahovač

štíhlý sval stehenní

sval krejčovský

čtyřhlavý sval stehenní

dlouhý sval lýtkový

holenní sval

dvojhlavý sval lýtkový

krátký sval lýtkový

velký sval hýžďový

dvojhlavý sval stehenní

poloblanitý sval stehenní

pološlašitý sval stehenní

šikmý sval lýtkový