Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Er stress en sygdom?

Hermed er stress ikke en sygdom,


men derimod en helt naturlig og hensigsmæssig psykofysiologisk reaktion der erforbundet med overlevelse.
Dog kan langvarigt stress blive en sygdom

Hvad er konsekvenserne ved langvarigt stress? (overordnet)

Langvarigt stress kan dogvære en risikofaktor for at udvikle helbredsturende problemer herunder: • Psykiske sygdomme (depression)
 • Fysiske sygdomme (hjertesygdomme)
 • Forværring af eksisterende sygdomme
 • Adfærdsændringer

Hvordan udvikles langvarigt stress?

Langvarigt stressopstår, når de begivenheder som stresser os ikke forsvinder, men fortsætter medat gøre livet svært.


Det kan vare op til flere uger, måneder eller år.Eksempler kan væreet dårligt arbejdsmiljø, problemer i parforholdet
Kroppen er så ogsige i konstant beredskab, hvilket ses på høje niveauer af adrenalin og kortisol.

Observerer man altid selv, at man lider af stress?

Det konstanteberedsskab er farligt for kroppen. Det slider på krop og sjæl, men beredsskabetgør, at man ikke bemærker, at man lider og har brug for mad og søvn. Detteforværrer tilstanden.

Hvilken indflydelse har stress på immunforsvaret og hukommelsen?

Langvarigt stress svækkerligeledes hukommelsen og immunforsvaret.

 • Immunforsvaret svækkes grundet detimmunsupressive virkning af kortisol
 • Hukommelse påvirkes af degenerationaf hippocampus.

Hvilken rolle spiller stress i forhold til udviklingen af angst, depression, søvnforstyrrelser og andre somatiske sygdomme?

Deter velkendt klinisk viden, atvoldsomme eller langvarige belastninger er kernefaktorer i udviklingen afsygdomme:


depression, angst, søvnforstyrrelser, misbrug og andresomatiske sygdomme.

Hvad er homøostase?

Walter Cannon grundlagde i 1932begrebet homøostase, som beskriver balance i den levende organsime. Hanhavde fokus på to begreber: • Konstans I åbent system kræves aktive systemer for at vedligeholde balancen
 • Steady-state Processer der modviker ændringer i homøostasen

Samlet set kanhomøostase beskrives således:Et homøostatisk sysetm ersåledes et åbent system, der vedligeholder dets struktur indenfor snævre rammerved hjælp af dynamiske ligevægte, kontrolleret af indbyrdes afhængigeregulatoriske mekanismer.


Fx reguleresblodplasma.

Hvad er adaptionssystem?

I 1936 foreslog Hans Selye detgenerelle adaptionssystem (GAS)


GAS beskrivereffekten effekten af ydre påvirknigner på sunde organismer. Det er envidereudvikling af Canons homøostase.


GAS beskriver yderligere tilpasninger tileventuelt livsfarlige situationer, fx kulde, sygdom eller frygt. Da der findes mange potentiellefarer, og der således er behov for en samlet betegnelse for alle dissereaktioner på ydre påvirkninger, så introducerede Selye begrebet stress.


Stress er organismenreaktion på alle mulige påvirkninger.

Hvad er fordelene og ulemperne ved stress?

Stresskan tilpasse kroppen til ydre påvirkninger, men langvarig påvirkning kanmindske denne tilpasningsmekanisme samt resultere i sygdom og dårlig trivsel

Beskriv de 3 stadier i det genrelle adaptionssystem


 • Alarmreaktionen: Forberede organismen på opgaven Omdeler resurser Gør kroppen klar til kamp, men også mere sårbar overfor infektioner
 • Modstansfasen: Kroppen har ændrede funktioner for at modstå stress
 • Udmattelsesfasen: Hvis modstansfasen er succesfuld går kroppen igen tilbage til ligevægt Hvis stresset er vedvarende overgår man til udmattelsesfasen, hvor resurser er opbrugt og sårbarheden er øget.

Giv en generel definition på stress

Stress: Individet udsættes forpositive eller negative stimuli, der forårsager en fysiologisk og psykologiskreaktion - som indivdet fortolker og håndterer.

Er der forskelle i den subjektive oplevelse af stress?

Den subjektive opfattelseaf stress er et vigtigt aspekt af stressreaktionen hos mennesket.
Densubjektive opfattelse er forskellig fra individ til indivd (gener og miljø).
Den kan ligeledes være positiv eller negativ.

Giv eksempler påstres-reaktioner.

Der findes fysiologiske responser og adfærdsmæssige ændringer. Interaktion • Kamp/flugt
 • Ændret personlig adfærd
 • Misbrug (rygning, alkohol, motion)

Hvilke neurotransmittere spiller en afgørende rolle i stressresponset?

Akut: Adrenalin


Subakut: Kortisol
Frigives som som et fysiologisk respons på stress.Hvilke faktorer kan initere stress?

Emotioner kan påvirke CNS

CNS kan påvirke udskilles af hormoner

Hormoner påvirker endokrine system, immunsystemet og de perifere nerver.

Infektioner eller traumer kan virke den anden vej


 • Emotioner kan påvirke CNS
 • CNS kan påvirke udskilles af hormoner
 • Hormoner påvirker endokrine system, immunsystemet og de perifere nerver.
 • Infektioner eller traumer kan virke den anden vej

Hvordan reguleres frigivelsen af kortisol?

HPA-aksen
Kortisolfrigivningen frabinyrerne er primært under kontrol fra :Hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen

(HPA-aksen)

Redegør for HPA-aksen

Kortisol udøver selven negativ feedbackpå systemet. Dette minimerer den kataboliske og immunsuppressive effekt påvævene. 
Dette er den normaleeffekt. Ved sygdomme ødelægges denne balance.

Kortisol udøver selven negativ feedbackpå systemet. Dette minimerer den kataboliske og immunsuppressive effekt påvævene.


Dette er den normaleeffekt. Ved sygdomme ødelægges denne balance.

Redegør for stressresponset

Tænk på neurotransmittere, rækkefølge osv.

Detakutte stressrespons fremmes primært af adrenalin og noradrenalin, mens denlængerevarende effekt skyldes glukokortikoider --> kortisol • Dvs der findes etakut stress-respons, som medieres af det sympatiske nevresystem i form afadrenalin og noradrenalin
 • Her til findes etlangvarigt stressrespons, som initieres lidt senere end det akutte. Effekten afdette udgøres af kortisol og HPA-aksen.

Beskriv urokortiner og oxytocin

Urokortiner, somudskilles fra hypothalamus udgør en langsommere indsættende påvirkning.


Detteer med til normalisering efter et stress-respons. Det parasympatiske nervesystem udgør ligeledes en vigtigbrik her.
Oxytocin - stressdæmpendevirkning - aftagende angst og muskelspændinger.

Locus caeruleus under stress

Det sympatiske nervesystemspiller en stor rolle i det akutte stress-repsons.
Dette sker igennemaktivering af noradrenerge kerner i locus coeruleus, som primært aktiveret afvasopressin fra hypothalamus. -
Gensidig innervation med hypofysen.

Redegør for effekten af noradrenalin, adrenalin og kortisol

Noradrenalin: Øget hjertekontraktion Øget blodtryk Pupiludvidelse Øget frigivelse af glucose Medierer udskillelsen af adrenalin


Adrenalin: Producerer mere glukose Mere oxygen til hjernen Hæmmer fordøjelsessystemet


Kortisol: Producerer mere energi (glukose) Højere smertetærskel Højere blodtryk Dæmpet immunforsvar Svækkede kognitive ændringer

Beskriv allostase

Allostase beskriver noglesekundære adaptive mekanismer, som gør individet i stand til at tilpasse sigden foranderlige verden. (til stress)
Homøostasen tagerudgangspunkt i set-points. Allostase er langt mere flydende og adaptiv. Beggeer endogene systemer
Der kan komme overaktiviteteller underaktivitet i den homøostatiske systemaktivitet - allostase

Hvad er allostatisk overload?

Hvis individet belaster deregulatoriske systemer yderligere (fx mennesket kulturelle ændringer) så kander opstå en allostatisk belastning, som kan resultere i allostatisk overload.Dette tjener ikke til noget formål, men kan føre til somatiske og psykiskelidelser. Fx kronisk træthed og udbrændthed.


Ved allostatisk overload er derimidlertidig tale om en uhensigtsmæssig tilpasning til ydre stressorer. Det kanvære under eller overaktivitet, som kan medføre skader på biologiske systemer

Stress kan føre til psykiske sygdomme

Allostatisk overload kan medføre ændringer i hjernen, som gør indivdet mere sårbar overfor psykiske sygdomme

Hvordan kan stress føre til somatiske sygdomme?

Somatiske symptomerkan være: 
Endokrine symptomer 

Kardiovaskulære symptomer 

Immunrelaterede mekansimer

Somatiske symptomerkan være: • Endokrine symptomer
 • Kardiovaskulære symptomer
 • Immunrelaterede mekansimer

Hvorfor forekommer der individuelle forskellige reaktioner på stress?

Det skyldes genetiske, psykolgiske (personlighed) og sociale grunde (både belastning og støtte).


Psykosocialebelastninger (misbrug, stress) igennem barndommen kan medføre ændringer iindividets såkaldte epigenom. (Acetyleringer, methyleringer osv på DNA ogkromatin niveau). Dette kan fx medføreøget ekspression af kortisol-receptorer, således man på et senere stadie ilivet reagerer kraftigere på stress.


Epigenetiske aftrykmodificeres dog hele tiden.

Hvad er krav-kontrol-modellen?

Årsager til stress

Der findes flereforskellige årsager, som kan medføre stress. Generelt kan siges, at der opstårstress, når det vi oplever eller tænker er i konflikt med vores mål,muligheder, værdier eller personlighed. Dette sker typisk ubevidst.


Forskellige årsagertil stress (stressorer): • Arbejdsrelateret: Dårligt psykisk miljø Stort pres Mange ændringer
 • Konflikter i privatlivet
 • Økonomi
 • Bekymringer

Hvad er dyriske stressorer?

Hertil skal nævnes,at der også findes de mere dyriske stressorer såsom synet af slanger oglignende ligesom vores krop kan reagerer på homøostatiske forandringer.


Dette er netop fordi voressamfund har udviklet sig, at vi oplever flere tilfælde af stress. Vi skal ikkekun forholde os til fysiske farer.


De sociale farer udgør en stor del af voreshverdag, hvilket skaber langvarigt stress.

Beskriv hippocampus under stress

Hippocampus sidder inde med hjernensstresshåndtering. Når vi er pressedeog har travlt mestrer hippocampus at kunne se løsninger og muligheder. Bliver presset forovervældende ryger hippocampus på overarbejde, bliver belastet og fanget i enond cirkel. De stresshormoner som hippocampus normalt reagerer på begynder atslå nervecellerne i hippocampus i hjel. Det resulterer ihippocampus skrumper, hvilket bevirker, at hippocampus ikke længere kanregulere stress. Det er ikke kunstress som påvirkes, men vi bliver også dårligere på det mentale plan, vibliver dårligere til at huske og vi bliver mere irritbale.

Beskriv amygdala under stress

Amygdala vokser, som er ekspert i at udvikle frygt og angst. Når amygdala får overtaget, så får vi destruktive følelser og vi kan ikke længere se muligheder. Herved kan angst udvikle sig, kroppen spænder op. Kroppen er i forsvarspostion og lukker helt i. Kroppen bliver irritabel og vred.
EN sidste problematik er at kroppen ikke kan mærke overbelastningen. Herved reagerer man ikke på symptomerne før det er for sent.

Redegør for baggrunden for symptomer ved stress

De kropsligereaktioner på stress forårsaget af det symaptiske nerveysstem og kortisol erønskværdige i den akutte situation.


Bliver stressen langvarig og reaktionerneikke slås fra, så går der over-kill i systemet. Reaktionerne går således fra atvære gavnlige til at være skadelige for organismen.


Langvarigt stress,hvor stress-reaktioner ikke slås fra, øger muligheden for kropsligeforandringer, psykosomatisk ubalance og kan føre til egentlig sygdom.

Hvorfor ændres kognitive funktioner ved stress?

Der sker ændringer isynapserne i hippocampus og den præfrontale cortex,


som resulterer i svækkelseaf hukommelsen og ligeledes kan medføre øget aggresivitet. Den præfrontalecortex er også ansvarlig for beslutningsprocesser.


Endelig ændres detdopaminerge system

Angiv symptomer ved stress

Fysiske symptomer Indre uro Hovedpine Hjertebanken Mavesmerter Nedsat potens Vægttab Hyppige infektioner Forværring af kronisk sygdom


Psykiske symptomer Ulyst Træthed Irritabilitet Hukommelsesbesvær Koncentrationsbesvær Angst Nedsat humoristisk sans Depression


Adfærdsmæssige symptomer Søvnløshed Uengagerethed Hyperventilation Aggressivitet Nedsat præstationsevne Ubeslutsomhed Øget brug af stimulanser Øget sygefravær

Lav biopsykosocialmodel for stress

Hvad er coping-strategier

Coping er individetsevne til at tackle stressfyldte situationer


Coping kan både værekonsturktivt (man løser problemet) og destruktiv (benyttelse af rusmidler).


Når kravene bliverfor store i forhold til personens resurser, så forsøger coping at fjerneubalancen mellem krav og resurser.


Coping adfærd har stor effekt, hvis personen samtidig kan se mulighed for atændre forholdene. Det vil sige personen har kontrol. Hjælp og støtte kansåledes beskytte imod stress.

Er coping rettet mod ydre eller indre forhold?

Hertil findes også to typer coping: • Fokus på problemerne (aktiv ydre handlen)
 • Fokus på følelser (aktiv eller passiv indre handlen)

Angiv coping-strategier

Coping-strategier: • Konfronterende
 • Distancerende
 • Udadvendtfølelsesmæssig strategi
 • Indadvedntfølelsesmæssig strategi
 • Ansvarlig coping
 • Intellektuel coping
 • Håb

Hvordan reagerer ekstroverte vs introverte på stress?

Ekstrovert:Afhænger afsamspillet med andre mennesker. Kører i højere gear, overstimuleret, ikkebevidste om sig selv
Introvert:Bliver misforstået,distrætte, tøvende, uinteresserede