Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wieża rycerska w Siedlęcinie, 1346

Tetraptyk, 1350-1360, MNW, z kościoła klarysek we Wrocławiu

Malowidła w klasztorze cystersów w Lądzie, przed 1375, warsztat czeski(?)

Malowidło ścienne w kościele św. Jana Chrzciciela i św. JanaEwangelisty w Toruniu, 1380-1390

malowidła w kościele franciszkanów w Toruniu, 1380-1390

Św. Anna Samotrzeć, Strzegom,kościół karmelitów, obecnie MNWr,1390

Kolegiata w Wiślicy, 1395-1405

Poliptyk Grudziądzki, ok. 1400, warsztat czeski

Strzelniki, kościół św. Wawrzyńca, XV w.

Kaplica zamkowa w Lublinie, 1418

Eptafium Barbary Polani, 1420, MNW, z kościoła św. Barbary we Wrocławiu

Kościół Narodzenia NMP, Sandomierz, 1434

Trójca Święta z kościołaMariackiego w Gdańsku, 1435

Dyptyk rodziny Winterfeldów, z kościoła NMP w Gdańsku, 1435, MNW

Tryptyk św. Jadwigi, kościół św.Bernardyna ze Sieny i klasztor bernardynów (Muzeum Architektury), MNW, 1440

MążBoleści z Brzegu, 1443

Malarz z pracowni MistrzaWrocławskiegoPoliptyku św. Barbary, ok. 1450

Tryptyk Ukrzyżowania z kościoła parafialnego w Gaci, 1450, MNW

Matka Boska z Dzieciątkiem zkościoła klarysek we Wrocławiu, MNWr, 1450

Tryptyk Wniebowzięcia i Koronacji Marii, z kościoła św. Elżbiety weWrocławiu, MNW, 1455

Kaplica Świętokrzyska na Wawelu, 1470

Kwatery tryptyku z Sienna, MNW, 1470

Ziębice, kościół NMP i św. Jerzego, 1481

Poliptyk strzegomski z kościoła św. Piotra i Pawła w Strzegomiu,1486-1487, MNW

Jan Wielki, Wniebowzięcie z Warty, 1490, katedra we Włocławku

Epitafium Wawrzyńca Massa, 1498, MNW

Obraz różańcowy z Wierzbnej, ok. 1500, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Poliptyk św. Jana Jałmużnika, MNK, z kościoła św. Katarzyny(augustianów) w Krakowie, 1504

Relikwiarz puszkowy na głowę św. Stanisława, Marcin Marciniec, 1504,skarbiec katedry wawelskiej

The Balthasar Behem Codex, 1505 Acollection of the privileges and statutes of the city of Kraków.Thecodex was named for the chancellor at the time Balthasar Behem.

Ornat fundacji Piotra Kmity, skarbiec katedry na Wawelu ok. 1505

Mszał Jagiellonów, klasztor paulinów na Jasnej Górze, 1506

Pontyfikał biskupa Erazma Ciołka, rekonsekracjakościoła, 1510, Tzw. Mistrz Małych Scen,

Michael Lenz,Zaśniecie Marii, 1516, Muzeum Czartoryskich w Krakowie

Stanisław Samostrzelnik, Przywilej Opatowski, 1519, kolegiata św. Marcinaw Opatowie

Św. Felicyta i Perpetua (Sacra Conversazione),1520, z kolekcji rodziny Kwileckich we Wróblewie, 1520, MNW

Stanisław Samostrzelnik, biskup Piotr Tomicki, 1530, klasztor franciszkanów w Krakowie