Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Maart roert zijn staart.

In maart kan het nog erg koud met winterse buien zijn.

De bloemetjes buiten zetten.

De bloemetjes buiten zetten.

Veel plezier gaan maken.

Veel plezier gaan maken.Een zwaluw maakt de lente niet.

Een zwaluw maakt de lente niet.Het is slechts een begin, nog geen eindpunt.

In mei leggen alle vogels een ei.

In mei leggen alle vogels een ei.

In de maand mei beginnen alle vogels te broeden.

In de maand mei beginnen alle vogels te broeden.

Vijgen na Pasen.

Vijgen na Pasen.

Iets doen wat te laat komt.

Op zijn paasbest zijn.

Op zijn paasbest zijn.

Op zijn best gekleed en goed verzorgd zijn.

Op zijn best gekleed en goed verzorgd zijn.

Er als de kippen bij zijn.

Er als de kippen bij zijn.

Er razendsnel bij zijn.

Er razendsnel bij zijn.

Met de kippen op stok gaan.

Met de kippen op stok gaan.

Vroeg naar bed gaan.

Vroeg naar bed gaan.

Er zal geen haan naar kraaien.

Er zal geen haan naar kraaien.

Dat zal niemand te weten komen.

Zijn haan moet altijd koning kraaien.

Zijn haan moet altijd koning kraaien.

Hij wil altijd de baas zijn.

Hij wil altijd de baas zijn.