Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Var talas spanska förutom i Spanien?

Hela Latinamerika utom Brasilien, Haiti och Belize samt vissa andra öar i Karibien; delar av USA samt i vissa kretsar på Filippinerna och spanska Västafrika.

substrat

Ett mindre språk som påverkar ett större, t ex baskiska som påverkar spanska

Superstrat

Ett större språk påverkar ett mindre

Adstrat

Övergripande term som används om ett språks påverkan över ett annat.

Prefix

Förstavelse till ett grundord, ex: predecir

Suffix

Stavelse tillagt på slutet av ett ord ex ito, chiquito

Infix

Stavelse som läggs till inne i ordet re (forz) ar

Affix

Affixet är antingen prefix (o-lydig), suffix (lyd-ig) eller infix (står inuti ett annat morfem).

Metates

Omkastning av språkljud.

Folketymologi.

folketymologi


folketymologi, språklig ombildningsprocess, oftast men inte alltid av ett främmande ord.Processen innebär att språkbrukarna (etymologiskt) ansluter ett ord till element som redan finns i språket för att göra det mer begripligt. Svenska följetong är sålunda en folketymologisk ombildning av det franska lånordet feuilleton egentligen ’litet blad’; ordet har i svenskan anslutits till verbet följa.

Semantik amplifikation

Ett ord som tidigare haft en smal betydelse får sedan en bredare betydelse. Ex dinero

Semantik restriktion

Ord som tidigare haft en bred betydelse får sedan en smal betydelse. ex labrar.

Semantik

semantiʹk (franska sémantique, av grekiska sēmantikoʹs’betecknande’, ytterst av sēʹma ’tecken’, ’signal’), studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening.

Metafor

bildlik betydelse Ex cabello de oro

Arkaism

föråldrat ord, icke modernt.

Neologism

Nyskapelser, som microscopio, teléfono

Barbarism

LåneordEx galicism (galicismo) ord från franskan: hotel, mensaje, pabellón

anglicism (anglicismo): club, parking

italianism (italianismo): malaria, novella, piano

germanism (germanismo): fresco, guerra, rico

Assimilation

Ett ljud påverkar ett annat ljud så att detta senare blir mer likt det förstnämda

Dissimilation

Motsatsen till assimilation. Ett ljud påverkar ett annat ljud så att det blir mer olikt det förstnämda

Parasyntetiska ord

Ord med både prefix och suffix. ex Endulzar. desalmado

Avdelningar (derivados)

Ord som antingen har prefix eller suffix. Ex regidor