Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vote
oylamak, oy vermek
fair
adil
election
seçim
class president election
sınıf başkanı seçimi
research
araştırma
campaign
(seçim) kampanyası
smart board
akıllı tahta
candidate
aday
ballot box
oy, seçim sandığı
school trips
okul gezileri
orders
emirler
respect
saygı
cooperation
işbirliği
career
iş hayatı, kariyer
right
hak
experiment
deney, tecrübe
hold an election
seçim yapmak
anyone
herhangi bir kimse (olumsuz cümlede hiç kimse anlamına gelebilir)
right to vote
seçme hakkı
newcomers
yeni gelenler
get help from sbd
birisinde yardım almak
important
önemli
put up
asmak, dikmek, yerleştirmek
hand out
dağıtmak
flyers
el ilanları
sticker
etiket, çıkartma
creative
yaratıcı
handout
dağıtılan her türlü basılı metin
responsible
sorumlu
get good grades
iyi notlar almak
speech
konuşma
jokes
şakalar, espriler
alone
yalnız
be rude to sbd
birisine kaba davranmak, kaba olmak
responsibility
sorumluluk
feel tired and upset
yorgun ve üzgün hissetmek
don’t give up
vazgeçme
do’s
yapması, yapılması gerekenler, bunları yap
don’ts
yapmaması, yapılmaması gerekenler, bunları yapma
voters
seçmenler
yes, I agree with you
evet, sana katılıyorum
give advice
öğüt vermek
general election
genel seçim
voting age
oy kullanma yaşı
polling place
oy kullanma yeri
public building
kamu binası
signature
imza
cabinet
kabin
envelope
zarf
election results
seçim sonuçları
anchor-man
muhabir, haber sunan kimse
announce
ilan etmek, duyurmak
kind and respectful
kibar ve saygılı
favour someone
birisini kayırmak, den yana olmak
political group
siyasi grup
care about
önemsemek, değer vermek
secretly
gizlice
step by step
adım adım
instruction
açıklama
dice
zar
every year
her sene
every four years
dört senede bir
miss
kaçırmak, boş geçmek
turn
sıra
acceptable
kabul edilebilir
unacceptable
kabul edilemez
forward
ileri, ileriye, ileride
principle
ilke, prensip
expressing opinions freely
düşünceleri özgürce ifade etme
make decision
karar almak, vermek
under 18
18 yaş altı
over 18
18 yaş üstü
hurt
incitmek
equal rights
eşit haklar
illustrating
resmeden, gösteren, sergileyen
visuals
görseller