Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
suck [suk:] noun

dra en djup suck
s2. sigh
djupt (hörbart) andetag som uttryck för sorg el. lättnad{安心} etc
---heave a deep sigh
sucken suckar
tummar [²t'um:arpå:] verb
<A tummar på x>
vI. finger, thumb
känna på (med fingrarna) (figuratively, "tamper, modify")
tummade tummat tumma(!)
obegriplig [²'o:begri:plig] adj.
adj. unintelligible
som man inte kan förstå, ofattbar
obegripligt obegripliga
liksom [l'i:ksåm: (el. l'ik:-)] adv.
adv. as it were, so to speak
nästan, på något sätt
antagligen [²'an:ta:gligen] adv.
troligen
adv. presumably, probably
troligen
otrolig [²'o:tro:lig] adj.
adj. unbelievable
som man inte kan tro på (as a common intensifier "very large")
otroligt otroliga
antar [²'an:ta:r] verb
<A antar att + S>
vIV-2. assume, suppose, presume
tänka sig, förmoda{推察する}
antog antagit anta(!)
framför allt ("i första hand")
---above all ("in the first place")
samvete [²s'am:ve:te] noun

ha dåligt samvete
s4. conscience
känsla för vad som är rätt och orätt
---have a guilty conscience
samvetet samveten samvetena
förlåter [förl'å:ter] verb
<A förlåter B x/att+SATS>
vIV-2. forgive
ursäkta, överse med
förlät förlåtit förlåt! förlåta
kliver [kl'i:ver] verb
<A kliver>
vIV-1. stride; climb
gå med stora steg; klättra
klev klivit kliv! kliva
åter ['å:ter] adv.
adv. back; again
bullrig [²b'ul:rig] adj.
adj. noisy, loud
bullersam{騒々しい}, skrällig{ガタガタする}
bullrigt bullriga
ändå [²'en:då: (el. end'å:)] adv.
adv. yet, still
i alla fall, trots allt
förälskad [för'el:skad] adj.
<förälskad (i B)>

när man är ung och förälskad
adj. in love
kär
---when you are young and in love
förälskat förälskade
förtjust över [förc'u:st] adj.
<förtjust över (i B/x/att+INF)>

förtjust i stekt sill
adj. delighted with, fond of
glad och nöjd (also "in love")
---fond of fried herring
förtjust förtjusta
langare [²l'ang:are] noun
s. pusher{密売人}
langar(e)n langare langarna
öm [öm:] adj.
adj. sore, tender, sensitive
ömt ömma
rar [ra:r] adj.
<rar (mot B)>
det var rart av dig att säga så
adj. nice
trevlig och behaglig
---it was nice (sweet) of you to say so
rart rara
omtyckt [²'åm:tyk:t] adj.
adj. popular
uppskattad{評価される}
omtyckt omtyckta
kommer in Konstakademin
芸術大学に入学する
utbildar sig till konstnär
芸術家の勉強をする
försörjer [för_s'ör:jer]verb
<A försörjer B (med x);
A försörjer sig>
vII-a. provide for, support
ansvara för uppehälle för (general: "provide")
försörjde försörjt försörj! försörja
utkant [²'u:tkan:t] noun
s3. outskirts
ytterområde
utkanten utkanter
skildrar [²sj'il:drar] verb
beskriva ett händelseförlopp
<A skildrar x/B (som + PRED>
vI. describe; depict, portray; relate
skildrade skildrat skildra!
avtal [²'a:vta:l] noun
s5. agreement, contract
(rättsligt bindande) överenskommelse, uppgörelse{=settlement}
avtalet avtal avtalen
fräsch [frä:sj] fräscht fräscha adj.
adj. fresh (looking)
frisk, ny
kakel [k'a:kel]
s5. tile
(platta av) glaserad lera{=clay}, mest använt som ytmaterial i väggar och golv
kaklet (el. kakeln) kakel kaklen
synes el. syns [²s'y:nes]erb
<x synes + PRED>
v. appear
tyckas, förefalla
syntes synts synas
yttrar [²'yt:rar] verb
<A yttrar att + S;
A yttrar sig om/över x/B>
vI. say, comment, utter
säga, uttala
yttrade yttrat yttra(!)
otäck [²'o:tek:] adj.
adj. nasty
obehaglig{=unpleasant} el. skrämmande{=frightening}
otäckt otäcka
såg [så:g] noun
s2. saw
större, tandat verktyg (att skära i trä med)
sågen sågar
pålitlig [²p'å:li:tlig] adj.
adj. reliable
som man kan lita på, säker
pålitligt pålitliga
komma igång med ett arbete---
get going on a job
utvilad [²'u:tvi:lad] adj.
adj. rested som har vilat tillräckligt, pigg
utvilat utvilade
Funderar du noga?
Du you think carefully?
tydlig [²t'y:dlig] adj.
adj. legible, clear som är lätt att uppfatta, märkbar, klar
tydligt tydliga
fördel [²f'ö:r_de:l] noun
s2. advantage, benefit det som gynnar någon
fördelen fördelar
föredrar [²f'ö:redra:r] verb <A föredrar x; A föredrar att+SATS/att+INF>
v. prefer tycka mer om, anse bättre
föredrog föredragit föredra(g)! föredra(ga)
ordning [²'å:r_dning] noun
s2. order naturligt el. skapat system
ordningen ordningar
arbeta med en sak i taget
work one thing at a time
förhållande [förh'ål:ande] noun
s4. circumstance, condition omständighet
förhållandet förhållanden förhållandena
chansar [²c'an:sar (el. ²c'ang:s-)] verb <A chansar (på x)>
vI. take a chance försöka på vinst och förlust (informal)
chansade chansat chansa(!)
utflykt [²'u:tflyk:t] noun
s3. outing kort resa för nöjes skull
utflykten utflykter
led|tråd [²l'e:dtrå:d] noun
s2. clue vägledning (när man löser ett problem)
-tråden -trådar
gåta [²g'å:ta] noun
s1. riddle, mystery, puzzle
något man skall gissa, problem, hemlighet
gåtan gåtor
sammanfattar [²s'am:anfat:ar] verb <A sammanfattar x>
vI. sum up, summarize välja ut och återge det viktiga (i något som har hänt)
sammanfattade sammanfattat sammanfatta(!)
charad [sjar'a:d] noun 
s3. charade ordgåta som illustreras med enbart kroppen
charaden charader
improviserar [improvis'e:rar] verb <A improviserar (x)>
vI. improvise göra (något) utan förberedelser
improviserade improviserat improvisera(!)