Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/115

Click to flip

115 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Vad karakteriserar insomni?

Besvär med sömnens kvalitet eller kvantitet orsakat av antingen:


- Svårigheter att somna in


- Svårigheter att upprätthålla sömn


- Besvär med att man vaknar mycket tidigt på morgonen.




Även:


• Ska orsaka besvär dagtid (trötthet, nedsatt funktionsförmåga e.t.c.)


• Besvären ska ha förekommit minst 3 månader.


• Insomnisymtomen ska inte bättre förklaras av något läkemedel eller drog eller någon medicinsk eller psykiatrisk sjukdom.

Enligt DSM V

Bakomliggande orsaker till insomni?

Alkohol


Koffein


Nikotin




Nämn några sömnhygieniska åtgärder!

• Regelbunden dygnsrytm, håll tiderna!


• Undvik sömnstörare: koffein, nikotin och alkohol.


• Varva ner innan sänggång.


• Regelbunden fysisk aktivitet, dock inte för sent på kvällen.


• När man inte kan sova, stig upp och gör något annat!


• Tyst, svalt och skön säng!


När ska man sätta in farmakologisk behandling mot insomni?

Efter man har testat KBT.

Vad är viktigt i anamnes rörande en misstänkt sömnstörning? (Differentialdiagnostiskt)

• typ av sömnstörning (insomningsproblem, avbruten sömn, tidigt morgonuppvaknande eller kombinationer av dessa)


• sömnstörningens inverkan på dagfunktion


• frekvens


• varaktighet


• sömnhygieniska förhållanden


• Somatiska/psykiska sjukdomar


• Alkohol, nikotin, läkemedel och droger

Vilka tre komponenter består KBT vid insomni av?

1. edukativ komponent - basal sömnlära, sömnhygien


2. beteendekomponent - stimuluskontroll och sömnrestriktion


3. kognitiv komponent - kognitiv omstrukturering.

Vad är stimuluskontroll?

1. Lägg dig för att sova endast när du är sömnig.


2 Använd sängen enbart till sömn.


3. Om du inte har somnat inom cirka 20 minuter, stig upp och gå in i ett annat rum, och gå sedan och lägg dig igen först när du känner dig sömnig.


4 Om du fortfarande inte kan somna, stig upp igen och upprepa detta så ofta det behövs under natten.


5 Stig upp samma tid varje morgon, oavsett hur mycket sömn du fått.


6 Sov inte under dagen.

Nämn några icke-beroendeframkallande sömnmedel?

Circadin(melatonin)


Mirtazapin


Propavan


Theralen


Atarax/Lergigan (antihistamin)

För- och nackdelar med antihistaminer (t.ex. Atarax)?

Antihistaminer saknar beroendeproblematik, men ger mer trötthet dagen efter. Det finns också en viss risk för antikolinerga biverkningar.

För- och nackdelar med benzodiazepinliknande preparat?

Liten hangover-effekt och låg grad av biverkningar, men är kraftigt beroendeframkallande. Bra vid akut situationsbetingad insomni.

Vilka personlighetsstörningar hittar man inom Kluster A?

Schizoid


Paranoid


Schizotyp

Kännetecknas av udda, excentriska drag och kontaktsvårigheter.

Vilka personlighetsstörningar hittar man inom Kluster B?

Antisocial


Borderline


Histrionisk


Narcissistisk

Kännetecknas av färgstarka, dramatiska och impulsiva drag

Vilka personlighetsstörningar hittar man inom Kluster C?

Ängslig


Osjälvständig


Tvångsmässig

Kännetecknas av introverta, ängsliga, depressiva drag

Riskfaktorer för personlighetssörning?

Familjehistoria med PS eller psykisk sjukdom


Verbala, fysiska eller psykiska övergrepp


Neglect, instabil eller kaotisk familjemiljö


Genetisk eller biologisk sårbarhet

Kan man läkemedelsbehandla personlighetsstörning?

Nej, generellt sett inte.


Man kan läkemedelsbehandla visa symptom, såsom depression och humörsvängningar med SSRI respektive litium.

Risknivåer för alkohol per vecka?

Man 14 standardglas per vecka


Kvinna 9 standardglas per vecka

Vilka är de två bästa laboratorieproverna för alkoholmissbruk?

CDT och B-PEth

Varför ges Tiamin/Neurobion?

Minska risken för Wernicke-Korsakoffs.

Vad ska man tänka på innan Tiamin/neruobioninjektion?

• Ges alltid innan patienten får något att äta eller dricka


Även innan glukosdropp

Abstinensbehandling och kramprofylax?

Benzo! Antiepileptika minskar ej risken för kramp om bz redan är insatt. Neuroleptika ökar risken!

Återfallsbehandling, Akamprosat. Verkningsmekanism? Målgrupp?

NMDA-antagonist. För den som tänker sig helnykterhet.

Återfallsbehandling, Naltrexon. Verkningsmekanism? Målgrupp?

Opioidantagonist. Kontrollerat drickande, ärftlighet.

Återfallsbehandling, Selincro (Nalmefene). Verkningsmekanism? Målgrupp?

Opioidantagonist. Kontrollerat drickande.

Återfallsbehandling, Disulfiram (antabus). Verkningsmekanism? Målgrupp?

Hämmar nedbrytning av acetaldehyd. Motiverad patient.

Riskfaktorer för BZD-beroende?

• Patienter med annat beroende eller missbruk


• Patienter med ärftlig belastning för beroende


• Patienter med personlighetsstörningar av framförallt emotionellt instabil eller antisocial typ.


• Patienter som behandlas för depression eller ångestsyndrom utan adekvat antidepressiv behandling med läkemedel och/eller psykologiska insatser

Nämn de olika ångestsyndromen!

Paniksyndrom


Agorafobi


Generaliserat ångestsyndrom


PTSD


Paniksyndrom


Social fobi


Sepcifik fobi


Tvångssyndrom

Hur många män respektive kvinnor kommer i livet drabbas av ett ångestsyndrom?

Var tredje kvinna och var femte man.

Lämpliga ångestdämpande under insättning av t.ex. SSRI?

Antihistaminer, benzo, B-block

Viktigt att göra vid insättning av depressionsbehandling?

Informera om biverkningar och förväntat förlopp.


Ta ställning til anxiolytika och hypnotika. Suicidrisk.


Skatta med MADRS för utgångsvärde



Hur ska man följa upp en patient som satts in på depressionsbehandling med SSRI?

Initialt telefonkontakt/återbesök efter 1 vecka och återbesök efter 2-3 veckor. Tänk på biverkningar och suicidrisk.


Nytt återbesök v. 5-6. Ta ställning till dosökning. Effekt?


Om ingen effekt efter 12 veckor, höj till maxdos eller byt till annat SSRI eller SNRI.

När ska man remittera till specialistpsykiatrin vid depressionsbehandling?

Om suicidal, psykotisk, funktionsförlust, terapiresistens trots byte-> remiss till specialistpsykiatrin.

Hur länge ska man behandla med SSRI efter syntomfrihet vid depression?

Minst 6 månader.

Övergående biverkningar vid SSRI/SNRI?

GI-biverkningar, huvudvärk

Kvarstående biverkningar SSRI/SNRI?

Svettningar, tremor, sexuella störningar, hyponatremi, miktionsstörning




BT-stegring och QT-förlängning enbart för SNRI

När ska långtidsbehandling vid depression övervägas?

Sent insjuknande efter 60 år


Tidigt insjuknande före 20 år


Täta recidiv


Snabba insjuknanden


Allvarliga episoder

Utsättningssymtom vid SSRI?

Yrsel, huvudvärk, krypningar, "elektriska stötar", allmän sjukdomskänsla.




Är övergående!

Symtomkriterier för en depressiv episod?

En av:


Sänkt sinnestämning


Minskat intresse och minskad glädje




Plus:


Irritabilitet


Koncentrationssvårigheter


Energibrist


Värdelöshetskänslor/Skuldkänslor


Sömnstörning


Förändrat rörelsemönster/mimik


Aptitförändring/viktförändring


Dödstankar, självmordstankar/planer/försök




Minst fem ihållande symtom under minst två veckor varav ett av de översta.

Vad är skillnaden på en depressiv episod och egentlig depression?

Depressiv episod kan vara del i andra sjukdomar såsom bipolaritet.




En person med egentlig depression ska inte ha haft en tidigare hypoman eller manisk episod.

Vad är dystymi?

Nedstämd större delen av antalet dagar under minst två år.




Minst två av följande;


ändrad aptit


sömnstörning


energibrist


självnedvärdering


koncentrationssvårigheter


hopplöshetskänslor




Under två-årsperioden ej varit besvärsfri längre än två månader.

Symtomkriterier för en manisk episod?

• Ihållande, abnormt förhöjd eller irritabel sinnesstämning


+ minst tre (fyra om irritabelt) av följande:


• Förhöjd självkänsla


• Minskat sömnbehov


• Ökad pratighet


• Tankerusning


• Lättdistraherad


• Ökad målinriktad aktivitet


• Att hänge sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagligakonsekvenser




Symtomen skall finnas under en vecka, eller kortare om de är så allvarliga att de föranleder sjukhusvård


• Symtomen ger funktionsförlust

Symtomkriterier för en hypoman episod?

Samma som vid mani.


Störningen är inte så allvarlig att den orsakar påtaglig funktionsnedsättning eller motiverar sjukhusvård.

Vad är en blandepisod?

Kriterierna för både manisk episod och egentlig depressionsepisod är uppfyllda, med undantag för varaktigheten.

Vad är skillnaden mellan bipolärt syndrom typ 1 och 2?

Typ 1 innefattar maniska episoder, medan typ 2 enbart innefattar hypomani.

Kriterier för bipolärt syndrom typ 1?

Minst en manisk episod.


Både tidigare hypomana, bland- och depressiva episoder kan ha förekommit, men är inget krav enligt DSM V. Men krav enligt ICD-10.

Kriterier för bipolärt syndrom typ 2?

För diagnosen bipolär sjukdom typ II kräver både DSM-5 och ICD-10 att en person drabbats av en hypomani och utöver det en depression.

En hypomani delar många karakteristika med mani men påverkar inte personens funktionsgrad i samma omfattning och brukar inte leda till sjukhusvård. 5-15 % som drabbas av en hypomani utvecklar senare mani.

Hur läkemedelsbehandlar man bipolära syndrom profylaktiskt?

Litium är förstahandsalternativ.


Annars lamotrigin, valproat, olanzapin eller karbamazepin.




EJ SSRI!!

Vad är livstidsrisken att insjukna i schizofreni?

0,5-1 %.

Vilka är de positiva symtomen vid schizofreni?

Hallucinationer


Tankestörningar


Vanföreställningar

Vilka är de negativa symtomen vid schizofreni?

Självförsjunkenhet


Känslomässiga störningar

Vad krävs för diagnosen schizofreni?

För att diagnosen schizofreni skall kunna sättas måste det finnas både psykotiska symtom med störd verklighetsuppfattning samt en social eller yrkesmässig funktionsförlust.




Sjukdomstecken skall vara observerbara under minst 1 månad och funktionsförlusten pågå under minst 6 månader innan diagnosen kan övervägas.

Hur underhållsbehandlas schizofreni?

Neuroleptika, atypiska eller typiska. Finns i depotform, tabletter.




Skyddar mot återfall i akuta symtom. Men 80 % insjuknar inom 5 år ändå.

Biverkningar vid antipsykotisk behandling?

-Extrapyramidala biverkningar (EPS):


-Parkinsonism


-Akatisi


-Dystoni (akut el tardiv)


-Dyskinesi




Malignt neuroleptikasyndrom


Kardiella: QT-förlängning


Metabola: viktuppgång, diabetes, prolaktinstegring


Antikolinerga (Muntorrhet, förstoppning)

Vad är akut dystoni?

En plötsligt uppkommande spänning i ansikte, nacke, ögon eller bål. Den akuta dystonin uppträder vanligtvis inom några dagar efter påbörjad medicinering.

Hur behandlas akut dystoni?

Akineton - antikolinergikum

Hur ser man på läkemedelsbehandling vid akut psykos?

Det är viktigt både ur diagnostisk och behandlingsmässig synpunkt att vara restriktiv med psykofarmaka under de första en till två veckorna.




Ångest och sömnstörningar kan behandlas med benzo.

Vad ska man tänka på vid akut psykos och psykofarmaka?

Eftersträva monoterapi.


Låga doser initialt.

Underhållsbehandling efter akut psykos?

Förhindrar återfall. Lägre doser än akutbehandling. Monoterapi.




3-6 månader efter symtomfrihet hos förstagångsinsjuknade kan man överväga nedtrappning.

Om en akut psykos är läkemedelsrefraktär, vad kan man testa då?

ECT (elektrokonvulsiv behandling)

Nämn några orsaker till akut psykos

Schizofreni


Bipolär sjukdom


Substansutlöst psykos


Psykos av somatisk sjukdom (organisk psykos)


Kortvariga psykoser (Cykloid psykos)

Nämn några somatiska sjukdomar som kan ge psykos?

Autoimmuna sjukdomar : SLE, vaskuliter, MS


CNS infektioner: Herpes, HIV, borrelia, syfilis


Hjärntumör


CVL, hjärnskador


EP


Endokrina/metabola sjukdomar

Hur räknar man ut man ut BMI?

Vikt/längden^2

Vad är typiskt för Anorexia Nervosa?

BMI < 17,5


Viktfobi


Störd kroppsuppfattning


Amenorré

Vad är typiskt för Bulimia nervosa?

BMI>17,5, dvs EJ UNDERVIKTIG


Regelbundet hetsätande, minst 2ggr/v i 3 mån


Kompensatorisk beteende för hetsätning


Självkänsla som är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt

Typiska fynd vid somatisk status hos AN-patient?

• Låg temp, låg puls, lågt blodtryck


• Kalla, cyanotiska fingrar, tår


• Lanugobehåring


• Underhudsfett saknas, muskelatrofi


• Hud och hår har dålig kvalitet


• Buk diffust öm, intorkad, förstoppad


• Ödem

Typiska fynd vid somatisk status hos BN-patient?

• Parotissvullnad.


• Ärr på knogarna ("Russels tecken")


• Tandskador, svalgskador(gäller även esofagusventrikel)

Behandling av Anorexia nervosa?

Bryta svälten!


Skapa god kontakt och behandlingsmotivation.


Initialt 30-40 kval/kg/dag, sedan 40-60.




KBT/ITP, familjeterapi.




SSRI kan ha plats EFTERÅT för att minska återfallsrisken.




Se Hint för allmäna råd.

Handläggning ätstörningar-allmänna råd


• Ät regelbundet (3 måltider + 2 mellanmål)


• Ät lagom och allsidigt-tallriksmodellen


• Planera ätandet


• ”Monitorera”-för matdagbok (följ uppregistreringarna)


• Vägning en gång i veckan-ej mer, ej mindre


• Om underviktig-bryt överaktiviteten-vila!


• Sluta kompensera ätande!


• Skydda tänderna


• Håll koll på kalium! Salta maten!


• Rekommendera självhjälpsböcker


• Informera om patientföreningar

Riskfaktorer för suicid som EJ kan påverkas?

Hereditet, genetisk sårbarhet


Drag för agression/impulsivitet


Demografin (man+ålder under 19 och över 45)


Tidigare suicidförsök


Trauma i barndomen


Svåra somatiska sjukdomar

Riskfaktorer för suicid som KAN påverkas?

Psykiatriska sjukdomar(depression, bipolaritet)


Somatiska sjukdomar


Psykologiska och kognitiva mönster


Missbruk


Tillgång till letala metoder


Uppföljning

Hur många är de som dör i suicid som lider av någon psykiatrisk sjukdom?

90 %.

Skyddande faktorer för suicid?

Barn hemma


¡ Graviditet


¡ Positiv social stöd


¡ Religiös


¡ Nöjd med livet


¡ Problem lösning- coping färdigheter


¡ Att känna sig ansvarig för familjen

Indikationer för tvångsvård vid suicidrisk?

Pat som erkänner suicidavsikt men vägrar inläggning eller hjälp.




När pat förnekar suicidtankar men suicidrisken bedöms som hög ändå.



Hur gör man en suidicriskbedömning?

Anamnes och uppgifter från anhöriga om:


Riskfaktorer


Direkta och indirekta varningstecken


Skattningskalor som SAD PERSONS, MINI, SUAS, SIS



Exempel på indirekta tecken på suicid?

Sälja saker


Plötsligt intresse i testamente, livförsäkring


Skaffa vapen


Spara tabletter


Konstiga kommentarer "Jag är trött på allt", "Snart kommer jag inte vara här!"

Vad måste du alltid fråga om när du gör en suicidriskbedömning?

¡ Suicidtankar


¡ Suicidplaner (förberedelser)


¡ Tidigare suicidförsök


¡ Hereditet


¡ Suicidanteckning/brev


¡ Psykiatriska sjukdomar¡ debut av suicidtankar/beteende


¡ hopplöshetkänslor


¡ alkohol


¡ vapentillänglighet

Vilka är de tre grundläggande förutsättningarna för vård enligt LPT?

1. Patienten lider av en allvarlig psykisk störning


2. Oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård


3. Patienten motsätter sig erbjuden vård/anledning att anta att vården ej kan ges med personens samtycke

Hur är förfarandet för vård inom LPT?

1. Leg läkare utfärdar vårdintyg


2. Chefsöverläkare utfärdar intagningsbeslut inom 24 timmar.




Om pat inte godtar att stanna på sjukhuset kan tjänstgörande läkare fatta kvarhållningsbeslut innan intagningsbeslutet tagits.



Vad innebär konvertering från HSL till LPT?

Om förutsättningarna kring vården av en patient som är frivilligt inlagd för psykiatrisk slutenvård förändras så att de 3 grundläggande kriterierna för tvångsvård är uppfyllda och patienten dessutom befaras kunna skada sig själv eller annan person kan vården konverteras från HSL till LPT.

Vilka tvångsåtgärder får tas under LPT?

Behandling (medicinering)


Fastspänning (upp till 4 timmar sedan måste IVO underättas)


Avsklijning (8 timmar sedan IVO)


Kroppsvisitering


Begränsa kommunikationsmöjligheter (mobiltelefon osv)


Behandling av somatisk sjukdom (livräddande eller om den orsakat psykiatriska störningen)



När ska förvaltningsrätten pröva LPT?

Efter 4v.


Vid konvertering - 4 dagar.

Vilka rättigheter har en person som vårdas under LPT?

• Överklaga


• Juridiskt ombud/Offentligt biträde


• Stödperson

Vilka omfattas av LRV?

Lagen omfattar:


- Patienter som efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård


- Personer som är anhållna eller häktade och behöver rättspsykiatrisk vård.


- Häktade personer som är intagna på enhet för rättspsykiatrisk undersökning.


- Personer som dömts till fängelse och är intagna i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt och behöver rättspsykiatrisk vård.

Hur länge får vård enligt LRV pågå?

4 mån först, sedan ansöka var 6:e månad för förlängning.

Nämn tio journalrubriker som ska finnas i en komplett psykiatrisk anamnes?

Kontaktorsak


Aktuell sjukdomshistoria


Tidigaresjukdomshistoria Utvecklingsanamnes


Livshändelser/trauma


Hereditet


Socialanamnes


Sysselsättning


Missbruk


Beteende (tidigare/aktuellt)


Livsstil och vanor


Resurser


Aktuell behandling


Kroppslig sjukdom(tidigare/aktuellt) Överkänslighet

Nämn en skattningskala för alkoholkonsumption!

AUDIT

Nämn en skattningskala för depression!

MADRS

Nämn en intervju för en massa psykiatriska sjukdomar!

MINI

Nämn en skattningskala för funktion!

GAF-F

Nämn sex stycken prover som är förändrade vid alkoholmissbruk!

Gamma-GT, ASAT, ALAT, MCV, CFT, B-PEth

Beskriv ett behandlingsschema mot abstinens!

Sobril 25 mg x 5

Nämn fyra läkemedelsgrupper som kan vara aktuella vid långvarig behandling av GAD!

SSRI, SNRI, MAO-AI, TCA

Vad är skillnaden på schizofreni och schizofreniformt syndrom?

Ett schizofreniformt syndrom varar kortare än 6 månader. En patient kan ha flera perioder av sjukdomen utan att få diagnosen schizofreni.

Vad är schizoaffektivt syndrom?

För diagnosen schizoaffektivt syndrom krävs att individen under en och samma sjukdomsperiod har vanföreställningar och hallucinationer under minst 2 veckor i frånvaro av framträdande förstämningssymtom.




Kommer i skov.

Vad är LEAD eller "best estimate diagnosis"?

Anamnes


psykiskt status


somatiskt status


diagnostisk intervju


symtomskattningskalor


funktionsbedömning


ev. information från närstående


observationer över tid

Hur bedömer man svårighetsgraden av en depression?

Antalet uppfyllda kriterier


Själmordstankar/planer


Psykotiska symtom


Låg funktion


MADRS>30/35





Hur kartlägger man tidigare förstämningsepisoder?

MINI eller "life-chart methodology".

Nämn några psykotiska symtom!

Hörselhallucinationer
Vanföreställningar


Synhallucinationer


Tankestörningar


Desorganisation




Avflackning


Intiativlöshet


Alogi (minskat tal)






De översta är positiva, de undre är negativa.

Vad är delirium akutum?

Vid maniska tillstånd finns risk för elektrolytrubbningar, förhöjda transaminaser, CK och kreatinin.

Bieffekter av litiumbehandling?

- Nedsättning av den renala koncentrationsförmågan -> polyuri, nykturi och ökad törst.


- Finvågig tremor


- Kognitiva symtom


- Viktuppgång


- GI-effekter


- Hypotyreos

Tecken på litiumintoxikation?

Tecken på begynnande intoxikation är oftast:


- slöhet


- koncentrationssvårigheter


- muskelsvaghet


- grov tremor


- ostadig gång


- otydligt tal


- kräkningar


- diarré




Sedan kramper och medvetslöshet.

Risksituationer för litiumintoxikation?

Överdosering


Ökat intag




Minskat renalt litiumclearance pga:


a) Njursjukdom med minskad GFR


b) "Risksituationer" med dehydrering och/eller natriumbrist:


* somatisk sjukdom med feber, svåra kräkningar ochdiarré


* intorkning


* kraftig bantning


* natriumreducerad kost


* behandling med tiazider, icke-steroida anti-inflammatoriskamedelsamt ACE-hämmare med antihypertensiveffekt


* medvetslöshet och kirurgi under narkos

Vilka är de fem axlarna i DSM V?

Axel I Kliniska störningar (alla mentala störningar utom personlighetsstörningar och utvecklingsstörning)


Axel II Personlighetsstörningar och utvecklingsstörning


Axel III Somatiska medicinska tillstånd


Axel IV Psykosociala problem och miljömässiga problem


Axel V Global bedömning av funktionsförmåga

Vad är skillnaden på missbruk och beroende?

Tre av nedanstående sex kriterier uppfylls under en tolvmånaders-period;


• Personen upplever ett starkt sug eller tvång att ta drogen


• Kontrollförlust avseende mängd, varaktighet och tidpunkt.


• Abstinensbesvär och återställarbehov


• Toleransökning


• Ett alltmer drogcentrerat liv där viktiga sociala aktiviteter ges upp, avsevärd tid går åt för att skaffa, inta eller hämta sig från effekten av intagen drog.


• Fortsatt användning trots medvetenhet om negativa fysiska och psykiska följder av bruket.




För skadligt bruk krävs att;


personen fortsätter använda drogen trots negativa fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser.

Vad krävs för diagnos av ADHD?

Minst sex (fem om <17 år) symtomkriterier per symtomkluster (hyperaktivitet och impulsivitet).




Varaktighet


Ingen annan psykiatrisk diagnos förklarar funktionsnedsättningen bättre!

Koncentrationssvårigheter/ouppmärksamhet


• a) Ouppmärksam på detaljer/slarvfel


• b) Svårt att bibehålla fokus


• c) Frånvarande utan källa till distraktion


• d) Svårt att följa instruktioner och misslyckas med arbetsuppgifter


• e) Organisationssvårigheter inkl tidsplanering


• f) Ovillig till uppgifter som kräver mental uthållighet


• g) Tappar bort saker


• h) Lättdistraherad /ovidkommande tankar


• i) Glömsk






Överaktivitet/impulsivitet


• a) Svårt att vara stilla med händer och fötter eller sitta still på en stol


• b) Lämnar sin plats när det förväntas att man skall sitta kvar


• c) Springer omkring/känsla av inre rastlöshet


• d) Klarar inte att förströ sig lugnt och stilla – ”bullrig”


• e) På språng – har ett tempo som andra inte hänger med i


• f) Överdrivet pratsam


• g) Svarar innan frågeställaren är färdig med frågan


• h) Svårt att vänta på sin tur/st i kö


• i) Avbryter och inkräktar

Vilka tre subtyper av ADHD finns?

- Huvudsakligen koncentrationssvårigheter


- Huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet


- Kombinerad typ

Nämn en självskattningskala för ADHD!

ASRS

Diagnoskriterier för autism?

A: Brister i social interaktion (socialt samspel, icke-verbalkommunikation, relationer)


B: Begränsade, repetetiva beteenden eller intressen(stereotypier, inflexibilitet/ritualer, hyperfokusering i intressen,sensorisk hypo- el hyperreaktivitet) ≥2/4

Vad är TICS/Tourettes syndrom?

Ofrivilliga ljud och rörelser.


60-70% av de med Tourettes har samtidig ADHD.




Prevalens:


Barn: 5-30/10 000


Vuxna 1-2/10 000





Indikation för utredning av ADHD hos vuxna?

• ”Svår” ADHD


• Komplicerad samsjuklighet


• Komplicerad somatsk sjukdom


• Pgående missbruk


• Påverkar föräldraskapet


• Kriminalitet

Biverkningar av centralstimulantia?

• Ökad pulsfrekvens


• Ökat blodtryck


• Minskad aptit


• Sömnsvårigheter


• Muntorrhet


• Svettningar

Vad är Wings triad?

Wings symtomtriad är ett försök att beskriva vad som är gemensamt för alla personer som har en autismdiagnos, oavsett begåvningsnivå.




1. Frånvaro av eller bristande ömsesidigt socialt samspel, i synnerhet med jämnåriga.


2. Frånvaro av eller bristande utveckling av ömsesidig kommunikation.


3. Nedsatt föreställningsförmåga, vilket innebär begränsningar i beteende, fantasi och intressen.

Vad är LVM?

Lag om vård av missbrukare i visa fall.



Om missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel anses vara i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och denna inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen eller på annat sätt (till exempel genom SoL, HSL, LPT), kan LVM bli aktuell under någon av dessa tre förutsättningar:



1. Utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara. (exempelvis inte äter, riskerar att frysa ihjäl)


2. Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv. (exempelvis förlorar jobb/utbildning/ boende/familj mm. Läggs större vikt vid gällande yngre.) 3. Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra närstående.

Vad är BED för slags ätsörning?

Binge Eating Disorder.


Man hetsäter minst en gång i veckan i 3 mån.




I DSM-V beskrivs hetsätningsstörning som upprepade fall av hetsätningsbeteende, då man äter: fortare än normalt; trots känsla av att vara obehagligt mätt; trots bristande hunger; eller som innebär skuld och skam och leder till att man äter på egen hand. Andra kriterier är en känsla av att vara äcklad eller nedstämd efter en hetsätningsepisod.

Nämn ett SSRI som kan ges till en ammande spädbarnsmamma!

Sertralin!

6 kriterier för SSRI under graviditet depression

asd

Samsjuklighet depression osv

asd