Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad under en behandlingsgång görs på klinik resp. tandteknikerlab? (Fetstilt är på lab)

1. Terapiplanering


2. Konstruktionsplanering


3. Förbehandling


4. Avtryckstagning


5. Utslagning och surveying av modell- Duplicering samt framställning av skelett och bitschabloner


6. Provning av skelett


7. Käkregistrering


8. Tanduppsättning


9. Provning av tanduppsättning


10. Pressning av protes, puts och inslipning


11. Provning av pressad protes


12. Utlämn. och skötselinstruktioner


13. Efterkontroller

Vilke tre enkla maskiner kan påverka överlevnaden av en PPP?

Maskiner som testar hållbarheten och utformningen efter olika principer?X Hävstång med vridningscentrumX KilX Sluttande planParten ska kunna stå emot klibbig mat, tyngdkraft och annan belastning som sker tex vid tuggning.Beroende från vilket håll kraften kommer ifrån är det olika delar på parten som står för motståndet men ffa är det retentionsklamrarna. Vridningsmoment uppstår också då kraft appliceras och koncentreras ofta mellan tändernas kontaktpunkter samt mellan klammer och basplatta. Detta ska gå att förutspå och därför utformas utefter detta.Vad är syftet med prominensanalys?

X Identifiera ytor som kan tjäna som förningsplanX Identifiera de ytor som ger retentionAnalys av tändernas form egentligen. Vilket form passar för vilket syfte?Det är protesens insättningsriktning som påverkar analysatorns inställning och därmed retentionslinjen.

Vilka faktorer bestämmer insättningsvinkeln?

X FörningsplanX Retinerande områden/underskärX InterferenserX Estetik


När kan man ha en gjuten klammer och när bör man välja en dragen?

Gjuten:


- Vid små underskär på tänderna


- 0,25 -0,3mmDragen:


- Vid större än ovanstående

Vad gör man då insättningsvinkeln är bestämd?

X Retentionsgränsen ritar ut på gipsmodellenX Underskärens storlek mäts uppX Retention, estetik och förningsplan säkerställs.Innan duplicering blockeras alla underskär som ej deltar i retentionen. Sedan skärs indikatorskåror in i modellen för att man ska kunna relokalisera sig till rätt position.

Vad är viktigt då de gör bitschablonerna?

Om bitschablonen ej är monterad på skelettet kan tillverka en basplatta i kall- eller varmpolymeriserande metylmetakrylat. Man bör tillverka schablonen med exakta linguala anslag mot de kvarvarande tänderna samt med faciala anslag som har till uppgift att fylla klammerfunktionen.


Vad är viktigt då de gör tanduppsättningen?

En friändssadels totala ocklusionsyta bör pga belastning av underlaget göras så liten som möjligt. Den distala tredjedelen av sadeln bör inte ens ocklusionsbelastas.Dock sätts alltid den andra molaren upp i uk om det kan skapa balanskontakter. Tanduppsättningen styrs såklart av restbettet.


Hur går inbäddning och pressning med förgjutning till?

1 .Underskären blockeras eller avlägsnas2. Indikatorskåror3. Förgjutning med silikonputty då tänderna sitter på modellen4.Klibbvax blockerar de tänder i puttyavtrycket som inte ska täckas av akrylat.5. Arbetsmodellens sadelytor isoleras6. Kallakrylatet blandas till, ska gå att hällas.7. Fyll gjutformen med överskott för att minska polymerisationskrympningen8. Fylld form förs över till tryckkärl under visst tryck,temp och tid för att ge ett porositetsfritt akrylat.9. Slutlig utformning av sadlarna görs efter samma principer som för helproteser10. Kontrollera färdig part mot studiemodell gällande tex anslutning till alveolarutskott och restbett och ocklusionskontakter.11. Tillslipning för att få bilaterala kontakter osv.

Vad händer om protesen är över- eller underextenderad?

X Underextenderad


- Då har man ej utnyttjat munnens anatomi för bästa möjliga retention --> Sämre retention och stabilitetX Överextenderad


- Då tränger protessadlarna för långt ned i omslagsvecket och/eller munbotten


- Muskelrörelser förflyttar protesen


- Risk för skavsår

När är ett avtryck bra?

X Det ska exakt återge restbettets alla detaljerX Det ska helt täcka tandlösa sadel- och gompartierX Det bör ge protessadelns definitiva utsträckningX Det bör inte påtagligt komprimera eller dislocera mjukvävnaderna inom sadelpartiet

På vilka sätt kan man ta avtryck?

X EnavtrycksteknikX Kombinationsavtryck


- Täckavtrycksteknik i ÖK


- Altered cast tekniken i uk

Vad innebär enavtrycksteknik?(direktavtryck)

Individuell sked som trimmas i sadelpartierna


eller standardsked.Hur går täckavtryck till?

1. Avtryck tas i en individuell sked först. Då får man med gom- och sadelpartier men ej restbett.2. Avtrycket som blir av detta sätts på plats och sen tas ett avtryck där även restbettet är med.3. Både skelett och tanduppsättning kan tillverkas utifrån detta.

Hur går altered cast till?

Ett skelett för uk har tagits fram mha ett avtryck av alginat eller elastomerer.Skelettet används nu för avtryckstagning av sadelpartierna.


Man gör först en individuell sked genom att använda skelettet och den gipsmodell man gjort skelettet utifrån. Man gör individuella skeden av akrylat. Sen tas avtryck av sadelavtryck.


Vad är fördelen med kombinationsavtryck (täckteknik och altered cast)?

Mindre antal besök för pat.

Vad är nackdelen med kombinationsavtryck (täckteknik och altered cast)?

X Svårt att göra korrekt kantrimning i vaxuppsättningen (nästa gång man får tillbaka proteserna är då man provar vaxuppsättningen).X Man kan ej göra justeringar av den vaxade protesen i artikulator efter provning i munnen