Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka klasser av tandlöshet finns det?

Klass I - Friändstandlöshet som är vanligastKlass II - UnilateralKlass III - EntandsluckaKlass IV - FrontluckaOm det är en blandning av klasserna klassificeras den från klass I - IV. Så har den friändsluckor SAMT frontlucka kallas det ändå bara för klass I. Om jag förstod det rätt.

Vart brukar man förlägga klammern?

Klammern ligger antingen på prominenslinjen eller strax under.

Vad ska man tänka på då man gör förningsplanen?

Man kan behöva slipa fram förningsplan approximalt eftersom approximalytorna ska vara någorlunda parallella. Bara avverka i emaljen (ev. även helst max 3 mm?). Detta ökar retentionen och stabiliteten.


Vart hittar man de olika klamrarna?

Den reciproka klammern sitter lingualt/palatinalt. Den klammern upptar mer yta då det krävs för bra retention då den ej har ngn svikt i sig. Går ej att justera.Den andra retinerande klammern sitter buccalt. Har svikt i sig och upptar därför mindre yta eftersom det inte krävs mer för att få retention. Denna är justerbar.I uk - helst 2st klamrarI ök - Då kan man ha fler.

Ibland kan man ha en sk. bar som retentionselement istället för en gomplatta tex i uk (även som komplement till gomplatta?). Vad är förutsättningarna och fördelen med en bar i jämförelse med en lingualskena?

X Måste finnas utrymme i munbottenX Är stabilare och rekommenderas för långa spannX Mindre som täcker tänderna vilket minskar kariesrisken.När väljer man istället en lingualskena?

X Kortare spannX Då inblandade tänder har tveksam prognos. Är lättare att ersätta tänderna om man har en skena.X Höga toriX Vid kraftigt proklinerade tänder?? Stämmer detta?Det finns en slags 3mm-regel kan man säga. När gäller den?

3 mm mellan:


- Gingiva och bar


- Klammer och cervikalt på tanden


- Proteskropp och tand

Vad är för- och nackdelar med urtagskronor? Vad ska man tänka på i utformningen?

+ Bra stabilitet


+ Bättre retention


- Tar bort mer tandsubstansHyllan ska vara så rak som möjligt och sitta på tand som är i gott skick med bra fäste tex. 3:or brukar vara bra stödtänder. Incisiver lite sämre. Prominens buccalt är viktigt för att klammern ska fästa bra.Vad är ett omega-urtag?

Då går urtaget runt tanden och ju mer omega desto mer belastning för tanden.


Vad är cirkumferenta klamrar?

Det är en sorts klammer i partialprotes som består av en gjuten reciprok klammerarm som är styv och passiv. Ligger lingualt.Samt en fjädrande klammer ofta i draget guld för att ha buccalt för retention med lite svikt i.Dessa klamrar har även ocklusalt stöd och klammerfäste (?)

Vilka olika barklamrar finns det? (Finns kanske fler också)

Barklamrar är bra då tanden har riktigt hög prominens då den kan läggas långt cervikalt. De har längre armar än klamrarna. Urspringer från protessadel eller till basen.
X T-klammer
X I-klammer

X S-klammer


- Kan förlängas

Vad är passiva retentionselement?

Passiva retentionselement: t ex attachment, approximala stöd, ocklusala stöd, lingualskenor och protesbas som motverkar att protessadlar lyfter från underlaget.Om protesen har en bar måste ofta de ocklusala stöden förlängas i anterior riktning för att inte parten ska rotera och lyfta i bakpartiet. Ibland behövs en incisalhake.Ju mindre restbett desto mer lik en helprotes i utformningen.

Vad är aktiva retentionselement?

Aktiva retentionselement är t ex klamrar och attachment som motverkar krafter som vill lyfta proteser från underlaget.De är oftast de första tänderna närmast protessadeln som får klamrar. Detta ger lätt rotationer som därför bör man lägga passiva stöd framför den tänkta linjen mellan de aktiva retentionselementen. Detta för att motverka rotationen.


Vad ska man tänka på då man placerar ut den aktiva retentionen?

Den tänkta linjen mellan de aktiva retentionselementen ska korsa linjerna av protesområdena.

Vad är en Bonville-klammer?

Det är en approximal klammer som har klammerarmar som går till båda tänderna. En arm till varje? Det fördelar belastningen och ger retention från båda tänderna.

Varför har man klassificeringar av restbettet?

Den viktigaste anledningen är för att kunna systematisera användningen av de många olika konstruktionselementen som ingår i en avtagbar partialprotes. Så kan därför vara till stor hjälp vid designen av den protetiska konstruktionen.Klassificeringen bör ingå i behandlingsplanen. Det hjälper vid prognosbedömning och kan påverka längden hos intervallen på uppföljning och stödbehandling.Olika klassifikationer har ofta olika svårigheter som man måste beakta då man utformar en konstruktion. Dessa måste man känna till så man kan förutspå eventuella biomekaniska faktorer och krafter som kommer verka på protesen.