Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nisbah Kecekapan

- Untuk mengukur kecekapan pihak firma mengurus stok serta keupayaan mengutip dan membayar hutang.

Kadar Pusing Ganti Stok

- Untuk menunjukkan kekerapan pusingan stok dalam setahun.


- Mengukur keupayaan firma menjual barangan.

Tempoh Kutipan dan Pembayaran Hutang

- Mengukur keupayaan atau kecekapan firma membuat kutipan hutang daripada pelanggan dan membayar hutang kepada pemiutang.