Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
photo shop
fotocentro
cửa hàng hình ảnh
pizza shop
pizzeria
cửa hàng pizza
post office
correo
bưu điện
restaurant
restaurante
nhà hàng
school
escuela
trường học
hotel
Khách sạn
hotel
ice cream shop
kem xưởng
heladeria
jewelry shop
cửa hàng đồ trang sức
joyeria
laundromat
tiệm giặt quần áo
lavanderia
library
thư viện
biblioteca
maternity shop
cửa hàng
tienda de ropa de maternidad
motel
nhà trọ
motel
movie theater
rạp chiếu phim
cine
museum
bảo tàng
museo
music store
cửa hàng nhạc
tienda de musica
shoe store
tienda de zapatos
hiệu giày dép
shopping mall
centro comercial
trung tâm thương mại
supermarket
supermercado
siêu thị
theater
teatro
nhà hát
toy store
tienda de juguetes
cửa hàng đồ chơi
night club
câu lạc bộ đêm
club nocturno
park
công viên
parque
parking garage
bãi đậu xe
garaje
parking lot
nơi đậu xe
estacionamiento
pet shop
cửa hàng vật nuôi
tienda de animales
train station
estacion de tren
Trạm xe lửa
travel agency
agencia de viajes
cơ quan du lịch
video store
videocentro
video lưu trữ
vision center
optica
tầm nhìn trung tâm
zoo
zoologico
vườn thú