Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ossa cranii
kości czaszki
ossa capitis
kości głowy
ossa faciei
kości twarzy
squama ossis frontalis
łuska kości czołowej
os nasale
kość nosowa
os maxillae
kość szczękowa
os zygomaticum
kość jarzmowa
os lacrimale
kość łzowa
os ethmoidale
kość sitowa
vomer
lemiesz
mandibula
żuchwa
ramus mandibulae
gałąź żuchwy
corpus mandibulae
trzon żuchwy
articulatio temporomandibularis
staw skroniowy-żuchwowy
dentes
zęby
orbita
oczodół
pars orbitalis
część oczodołowa
facies orbitalis maxillae
powierzchnia oczodołowa trzonu szczęki
ala major ossis sphenoidalis
skrzydło większe kości klinowej
cavum nasi
jama nosowa
lamina perpendicularis
blaszka pionowa
squama occipitalis
łuska kości potylicznej
os parietale
kość ciemieniowa
pars squamosa ossis temporalis
łuska kości skroniowej
calvaria
sklepienie
squama frontalis
łuska kości czołowej
basis cranii
podstawa czaszki
suturae
szwy