Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/168

Click to flip

168 Cards in this Set

 • Front
 • Back

(Cnidaria)


Hvilken slags dyr hører ind under rækken polypdyr (Cnidaria)

Vandmænd, hydra, søanemoner og koraller

(Cnidaria)


Hvordan ser polypdyr principielt ud?

Polypdyr har en radiærsymetrisk, krukke- eller klokkeformet krop, med en oral pol, og en aboral pol.

(Cnidaria)


Hvilken klasse af polypdyr høre vandmænd ind under?

Storgopler (Scyphozoa)

(Cnidaria)


Hvilken klasse høre polypdyrene hydra og obelia til?

Hydrozoa

(Cnidaria)


Hvilke tre hovedtyper af polypdyrenes nældeceller findes der?

Den første har en lukket tråd som snor sig om f.eks børster på byttet og holder det fast.


Den næste har en tråd med en åben ende, som udskiller et klæbrigt stof der ligeledes bruges til at fastholde byttet.


Hos den sidste type har skarpe torne ved basis af tråden, som ridser et hul på byttet, og for enden en pore hvor nældeblærens indhold strømmer ud og ind i byttet.

(Cnidaria)


Hvad er en polyp, og hvad er en meduse?

En polyp er den fastsiddende generation og en meduse er den planktoniske generation

(Cnidaria)


Hvordan forplanter hydra sig?

Hydra kan formere sig aseksuelt ved knopskydning.


seksuelt formere den sig ved at der opstår gonader som vorteagtige fortykkelser i epidermis, hvori der enten udvikles mange sædceller, eller ét æg, som efter befrugtning flader af som en tyk cyste og overvintre. (intet larvestadie)

(Cnidaria)


Hvordan er obelias Hydroidkoloni opbygget?

kolonien har talrige, korte grene som ender i individanlæg eller polyper af to typer: enæringsindivider (Gastrozooider) og forplantningsindivider (gonozooider).


kolonien er afstivet af et ydre skelet af proteiner og kitin.

(Cnidaria)


Hvilken klasse af polypdyr høre søanemoner og koraller ind under?

Koraldyr (Anthozoa)

(Cnidaria)


Hvordan er kropavæggen opbygget?

Kropvæggen, der adskiller tarmen fra omverdenen er opbygget af et ydre epithel (epidermis) og et indre epithel (Gastrodermis) adskilt af et mellemliggende støttevæv, mesogloea.

(Cnidaria)


På hvilke fem måder afviger storgoplerne fra hydrozoernes meduser?

1. Mundranden er trukket ud i mundarme


2. Tarmens radiær kanaler er talrige og ofte grenede, pga. øget kropstørrelse.


3. den extracellulære fordøjelse sker hovedsageligt på overfladen af fire grupper af trådede udvækster, gastralfilamenter, fra mavevæggen.


4. et velum mangler, til gengæld er klokkens periferi typisk udstyret med en kraftig muskulatur.


5. kønscellerne opstår i gastrodermis.

(Cnidaria)


Hvordan forplanter Obelia sig?

kønsorganer findes i kun hos meduserne, som gyder ud i vandet.


ægget klækker til en planulalarve, som efter et stykke tid sætter sig og bliver en polyp.


polyp kan formere sig ved knopskydning.

(Cnidaria)


Hvordan virker Cnidarias nervesystem?

Cnidarias nerveceller adskiller sig fra nerveceller der kan sende en impuls i én retning, ved at impulserne spredes ringagtigt ud fra et stimulerede sted.

(Cnidaria)


Hvordan bevæger hydra sig?

Hydra kan ved hjælp af cylinderformede celler i epidermis med kontraktile udløbere der løber langs med kroppen, trække kroppen sammen, og med tilsvarende celler i gastrodermis som løber på tværs af de første kroppen, som kan gøre kroppen længere og slankere.


sådan kan kroppen bevæges i alle retninger, men er afhængig af at munden er lukket og tarmen er væskefyldt, sådan at celler virker omkring et hydroskelet.

(Cnidaria)


Hvilke organer har polypdyr?

Egentlige organer mangler eller er få.


Meduser har simple ligevægts- eller lysopfattende organer.


Samtlige cnidaria har nældeceller (cnidocyter)

(Fladorme)


Hvilke tre klasser omfatter rækken fladorme?

Fimreorme, bændelorme og iktere

(Fladorme)


Hvor lever den voksene bændelorm og hvordan præger det dens udseende.

Bændelormen lever som voksen som parasit i tarmkanalen hos hvirveldyr.


Den er langstrakt, bleg og farveløs, forsynet med forankringsorganer og mangler et tarmsystem og øjne.

(Fladorme)


Hvor lever de kønsmodne iktere?

Som snyltere i leveren, tarmen eller blodkarsystemet hos hvirveldyr.

(Fladorme)


Hvilken klasse af fladorme høre planarier ind under?

Fimreorme (turbellaria)

(Fladorme)


Hvad hedder bændelormens ungdomstadie?

Tinten

(Fladorme)


Hvordan er fladormenes krop opbygget?

Kroppen er massiv da kropshule mangler, og har ingen skeletdannelse.


Tarmen mangler et gat, og kan være opdelt i to eller tre hovedgrene med mange sidegrene.


Ekskretions- og osmoregulatoriske organer er Protonefridier.


Næsten alle fladorme er hermofroditer.

(Fladorme)


Hvor lever fimreorme?

Fimreorme lever for det meste i havet, men de findes også i ferskvand og nogle få findes i fugtige, tropiske, terrestriske miljøer.

(Fladorme)


Hvad bruges sekreten som fimreormes kirtler udskiller til?

Sekretens opgave kan være at smøre underlaget underlaget som dyret glider hen over, eller til at indhylde og immobilisere byttedyr.

(Fladorme)


Hvordan bevæger fimreorme sig?

Hudmuskelsækken kan vride, forkorte og strække kroppen.


dyret kan også bevæge sig fremad ved hjælp af bugens ciliebeklædning, eller ved tilbagerullende kontraktionsbælger i hudmuskelsækken.(Fladorme)


Hvordan optager fimreorme føde?

Munden, som kan side på midt på bugen, tættere på hoved, eller længere bagtil, indeholder et snabelformet svælg som kan forlænges og stødes ind i byttet.


Muskulaturen omkring svælget kan fortage pumpebevægelser, så maden sluses ned i tarmen, som er forgrenet gennem hele kroppen, for at kompensere for manglen på et indre transportsystem.


Det der ikke kan fordøjes gylpes op gennem munden.

(Fladorme)


Hvad bruges fimreormenes oceller til?

Ocellerne kan registere lysets retning, og de fleste arter er lyssky.

(Fladorme)


Hvad hedder svinebændelormens hoved, og hvordan er det opbygget.

Svinebændelormens hoved hedder scolex. Det indeholder hjernen, fire sugeskåle og en endestillet krans af kroge der kan vippes om deres basis.

(Fladorme)


Hvad hedder svinebændelormens led, og hvordan fungere de?

leddene hedder proglottider, og indeholder hver et hermafroditisk kønsorgan.


leddene vokser frem baghoved, og tiltager i alder og størrelse bagud, hvor de ældste løsrives i nogenlunde takt med at nye dannes.

(Fladorme)


Hvordan undgår bændelorme selv at blive fordøjede?

Bændelorme udskiller et lag af organiskestoffer, der tillader passage af vand og mindre molekyler, men afviser værtens fordøjelsesenzymer.

(Fladorme)


Hvad spiser den kinetiske leverikte?

Galde, hendfaldende celler, blodlegemer og epithelceller fra galdegangene.

(Fladorme)


Hvordan finder Bændelormes parring sted?

Parring kan finde sted mellem to dyr, de forskellige led i ét dyr, eller til nød det samme led.

(Fladorme)


Hvad hedder den kinesiske leveriktes 4 første stadier efter ægget?

1. miracidium (fritlevende larve, som bore sig ind i en snelgs lever)


2. Sporocyst (Der lever som parasit i sneglen)


3. Redier (udvikles i sporocysten, frigøres når den sprænger. redie stadiet er udeladt hos mange iktere)


4. Cercarie / haleikten (bore sig fri af sneglens væv, har en øjeplet, og bore sig ind i næste mellemvært)

(Ledorme)


Hvad hedder ledormenes hoved, og hvad hedder det sidste led?

Hovedlappen hedder Prostomium, og sidste led hedder pygidium.

(Ledorme)


Hvordan er ledormenes blodkarsystem opbygget?

Ledorme har et rygkar og et bugkar som ligger længdegående over og under tarmen og er i forbindelse hele vejen ned langs kroppen gennem cirkelformede karbuer.

(Ledorme)


Hvilken klasse hører regnorme til under?

Clitella

(Ledorme)


Hvilken klasse hører børsteorme til under?

Polychaeta

(Ledorme)


Hvad hedder coelumsækkenes udførselskanal og hvad bruges den til?

Coulumsækkenes udførselskanal hedder coelumodukt, og kan bruges enten som en nyre ved at eliminere affaldsprodukter fra kropshulen (den kaldes i det tilfælde metanefridie), eller som en kønsvej.

(Ledorme)
På hvilke led på regnormen sidder Clitellum?

led 32-37

(Ledorme)


Hvordan undgår regnorme udtørring?

De holder huden våd ved at afgive slim. I tørke perioder kan de grave sig dybere ned i jorden eller rulle sig sammen i en tyk og sej slim.

(Ledorme)


kuldioxed i jorden er så mange gange højere end den i atmosfæren at det er vanskeligt at afskaffe den med ånden. Hvordan skiller regnormen sig af med kuldioxid?

I spiserøret sidder kalkkirtlerne. i blodet der strømmer igennem går CO2- i forbindelse med Ca-ioner, hvorved der dannes kalkkorn bestående af calcit, der afgives ud i tarmen.

(Ledorme)


Hvordan optager regnormen føde?

Svælget kan skubbes ud som en kort tunge der griber føden. Efter det passere føden igennem spiserøret ned i en kro (depotmave), indtil den sendes videre til kråsen (muskelmaven), som ælter føden. Den føres så videre und i tarmen som er lige og ensartet med en længdeliste hængende ned igennem den, for øget overflade.

(Ledorme)


Hvordan ånder regnorme?

Regneorme ånder gennem hudens kapillærnet, og fra tarmen. det samles i rygkaret, og pumpes rundt af fem par særligt tykke karbuer.

(Ledorme)


På hvilke af regnormens led sidder testiklerne, ovariet, de hunlige kønsåbninger, de hanlige kønsåbninger og porerne indtil sædgemmerne?

Tesiklerne sidder på 10 og 11 led.


Ovarierne sidder på 13.


De hunlige kønsåbninger sidder på 14.


de hanlige på 15.


porene til sædgemmerne sidder på 10.

(Ledorme)


Hvordan respirerer Neiris?

Nogle respirer gennem huden, andre f.eks. sandorm kan bære gæller.

(Ledorme)


Hvordan adskiller nereis' karsystem sig fra regnormens?

Hos Nereis fungere rygkaret som et hjerte, som driver blodet frem imod hoved.

(Ledorme)


Hvilke sanseorganer kan polychaeter have?

Polychaeterne kan have øjne af forskellige typer, fx blæreøjne, og de har alle sammen lugteorganer på den bagerste del af prostomiet.

(Ledorme)


Hvordan ændre polychaeter sig i yngleperioden?Hos Nereis og mange andre polychaeter optræder kænsorganerne kun i yngeperioden. De fertile led svulmer op i gydeperioden, fyldes med kønsprodukter, og på samme led forstørres børstefødderne, bøsterne falder ud og erstattes af svømmebørster. øjnene forstørres og tarmen reduceres.(Ledorme)


Hvordan gyder polycheater?

De gydemodne dyr sværmer i tætte flokke, hvor æg og sæd bliver frigivet enten ud gennem coelumodukterne, ved at kropsvæggen sprænges, eller ved at den fertile del rives løs.


sværmingen udløses af forskellige faktorer, fx månefaser eller temperatur stigninger.

(Ledorme)


Hvad hedder den larve som udvikles af de polycheaters æg og hvordan ser de ud?

Larven hedder Trochoforlarve. den er æggeformet og svømmer og spiser med en krans af cilier.

(Leddyr)


Hvor mange beskrevne arter findes der er af leddyr, og hvor stor en del af klodens samlede artstal udgør de?

Der findes langt over 1 million beskrevne arter, og de udgør 3/4 af klodens samlede artstal.

(Leddyr)


Hvor mange lemmer har det typiske leddyr og hvilke forskellige slags kan de bl.a. have?

Det typiske leddyr har et par lemmer for hvert et segment. alt efter funktionen er der tale om ganglemmer, svømmelemmer, mundlemmer, gæller, kløer, etc.

(Leddyr)


Hvordan er leddyrs hoved opbygget?

fælles for alle leddyr er et prostomium smelter sammen med de næste, indbyrdes fusionerede led, og danner et hoved (cephalon).


Hos krebsdyr og insekter består hoved af prostomiet og fem segmenter.

(Leddyr)


Hvad udvikles der ud fra de coelumsække (et par i hvert segment) som dannes i leddyrenes fostre?

De fleste coelumsække smelter sammen med de omgivende blodrum, og danner en blodfyldt kropshule, et hæmocoel.


Enkelte steder forbliver coelumsækkene intagte og udvikler forbindelses gange ud til overfladen, coelumodukter.


Nyrene hos krebsdyr og spindlere, og kønsorganerne hos alle leddyr er rester af coelomer.


Pericadialseptumet som afskære hjertesækken fra den øvrige kropshule, er også dannet fra de oprindelige coelumvægge.

(Tibenede krebsdyr)


Hvilke regioner er krebsdyerenes krop som regel indelt i?

Hoved, bryst og bagkrop. hos flodkrebs er hoved og bryst smeltet sammen et en stiv kropsdel, cephalothorax.

(Tibenede krebsdyr)


Hvilke lemmer sidder på Cephalothorax?

I hoved regionen sidder:


To par følehorn (antenner).


Et par kæber (mandibler)


Parrede midt- og bagkæber (1. og 2. par maxiller)
På brystet sidder:


Tre par kæbefødder (maxillipeder).


Fem par ganglemmer.

(Tibenede krebsdyr)


Hvilke lemmer sidder på flodkrebsen bagkrop?

Seks af de syv bagkropsled bærer et par lemmer. De forreste bruges af hannen ved parring.


De bagerste lemmepar er brede og danner sammen med det sidste, lemmeløse segment en bred vifte.

(Tibenede krebsdyr)
Hvordan er krebsdyrenes lemmer oprindeligt opbygget?

Hos primitive krebsdyr og næsten alle krebsdyrenes ungdomsstadier er lemmerne en togrenet spaltefod.


spaltefoden består af et to-leddet skaft, som bærer to leddelte grene, en endopodit (indergren) og en exopodit (ydregren)


Endopoditen er i mange tilfælde udviklet som gangben eller gribe ben, mens exopoditen er bedre egnet til at svømme.


skaftet bærer hos mange forme tyndhudede vedhæng der tjener som gæller.

(Tibenede krebsdyr)


Hvordan kan den oprindelige opbygning enderkendes i flodkrebsens ben?

Alle haleføderne er togrenede.
2. par antenner består af en svøbeformet indergren og en pladeformet ydregren (antenneskæl).
bagkæben og alle tre kæbefødder er to grenede og kan bære gællevedhæng på skaftet.
basis af klosakse bærer gæller, men mangler ydregrenen.
Kæberne består af en 4-leddet indergren.(Tibenede krebsdyr)


Hvordan optager flodkrebsen føde?

Føden rækkes frem til munden af brystfødderne, og flås og tygges dernæst af af mundlemmerne.
Efter spiserøret havner føden i tyggemaven som er beklædt med en kutikula der lokalt er forstærket til fremspringende tænder. føden kværnes ved hjælp af muskler som forbinder maven til kropsvæggen.
Bagerst i tyggemaven indmunder to kanaler fra to fordøjelseskirtler (leveren), hvorfra der ledes fordøjelses enzymer ind i maven foreste del og påbegynder fordøjelsen exstracellulært.
Dernæst ledes de fineste partikler ind i leveren hvor fordøjelsen afsluttet intrecellulært, ved hjælp af kutikulare børster. Grovere partikler sluses ud i tarmen, som ikke har nogen betydning for absorptionen.

(Tibenede krebsdyr)


Hvordan respirerer flodkrebsen?

Gællerne som alle rager ind i gællekameret under skjoldet, udspringer fra brystets sider og ved basis af bryst- og købefødderne.


Et bladformet vedhæng fra 2. par maxiller, åndepladen, skyder ind i gællekameret og suger vandet fremad og ud ved hjælp af svingende bevægelser.

(Tibenede krebsdyr)


Hvordan cirkulere blodet hos flodkrebsen rundt?

Hjertet, som ligger i brystets rygside, åbner sig ved tre par ventilagtige spalter ud i den omgivendde hjertesæk.
Hjertet suger ved kontraktioner blodet fra hjertesækken, og pumper det ud i flere store arterier. De føre ud til hoved, halen og bugen, og ender alle i udstrakte kropshulerum, som grænser op af samtlige organer, sådan at de ligger badet i blod.
fra kropshulerummene strømmer blodet ud til gællerne og retunere til hjertesækken gennem vener.

(Tibenede krebsdyr)


Hvor sidder nyrene hos de tibenede krebsdyr?

De tibenede krebsdyrs nyrer er to antennekirtler, som ligger langt fremme i hoved, og udmunder i en porer i gundleddet af 2. par følehorn.

(Tibenede krebsdyr)


Hvilke sanseorganer har flodkrebsen?

Flodkrebsens øjne er komplekseøjne, opbygget af talrige enkeltøjne. de sidder på korte, bevægelige stilke.


Mundlemmerne bæger mange smags- og lugte hår, især på følehornene.


på grundledet af 1. par følehorn, findes en statocyst, et ligevægtsorgan, dannet som en indposning af huden. i bunden sidder kutikulare hår som indeholder forlængelser af sanseceller, og bærer et sandkorn.

(Småkrebs)


Hvilken slags øjne har dafnier?

Dafnierne har ét kompleks øje, som er opstået ved sammensmeltning af to øjne, og èt neupliusøje.

(Småkrebs)


Hvor mange lemmer bærer dafnierne på brystdelen?

5-6 par.

(Småkrebs)


På hvilke to måder kan dafnier formere sig?

Dafnier kan formere sig enten parthenogenetisk, hvor hunnen aflægger 10-30 æg i rugehulen som klækkes uden befrugtning, eller gamogenetisk, hvor der lægges 2 æg som kræver befrugtning, hvorefter rugehulens vægge omdannes til en kapsel, et ephipium, som afkastets.

(Småkrebs)


Hvad er cyclomorfose?

Cyclomorfose er når parthenogenetiske dafnie hunner ændre udseende i en periode, fx ved at hovedhjelmen eller skjoldet forlænges, som værn imod rovdyr.

(Insekter)


Hvordan har insekter minimeret deres vandtab?

Ved at udskille urinsyre som det vigtigste eksretionsprodukt.
deres trachésystem fungere sådan at der er minimal fordampning ved ånding.
insekternes kutikula er dækket med et tyndt vokslag, der skaber en effektiv barriere mod vandpassage indefra men i nogen grad tillader vand at trænge ind.

(Insekter)


Hvilke regioner kan insekternes kroppe altid indeles i?

Hoved (Cephalon), bryst (Thorax) og bagkrop (Abdomen).

(Insekter)


Hvilke lemmer bærer insekterne på deres hoved?

Et enkeltpar følehorn.


På sidderne af munden et par kindbakker (mandibler)


Et par midtkæber (maxiller)


En underlæbe (labium) dannet ved sammensmeltning af et lemmepar, som modsvare krebsdyrenes bagkæber.

(Insekter)


hvilken type af mund anses for at være den oprindelige?

Munden med tyggende mund-dele, som fx hos biller og græshopper.

(Insekter)


Hvordan er har sommerfuglenes snabel opbygget?

Sommerfuglenes snabel består af to stærkt forlængede grunled af højre og venstre midtkæbe, som er halvrendeformet og vokset sammen til et rør.

(Insekter)


Hvordan er tægers munddele formet?

Midtkæberne er forenede og danner to kanaler, hvor den ene sender spyt ned i føden og den anden suger føden op. på hver side af midtkæberne ligger de nåleformede mandibler, som bruges til at stikke hul med.


Alle fire elementer kan skydes frem og tilbage i underlæben.

(Insekter)


Hvordan er stikmyggenes munddele formet?

Overlæben er rendeformet og fungere som sugerør. kindbakker og midtkæber er stikkeredskaber.


Spyttet flyder ud gennem spytklingen, en udvækst fra mundhulens gulv.


alle mundelene holdes samled i den udhulede underlæbe.

(Insekter)


Hvor mange led har insekternes ben og hvad hedder de?

3. lår, skinneben og fod.

(Insekter)


Hvordan er insekternes vinger opbygget?

Vingerne er membranløse hudfolder.


De er opbygget er en enlaget epidermis (som svinder ind i den færdige vinge) der afsondrer en tynd kutikula.


Vingenernes over og underside er kun askilt af et tyndt blodfyldt rum med trachéer og nerver.


vingen afstives med et netværk af rørformede kutikulafortykkelser, ribber)

(Insekter)


hvordan er insekternes tarm inddelt?

Insekternes tarm er indelt i en fortarm, som forrest er udvilket til en kro og bag den, en tyggemave.


En midttarm, den eneste del som ikke er kutikulabeklædt, hvor der sker enzymproduktion og absorption.


En bagtarm, som gerne er udvidet til et vandabsorberende afsnit.

(Insekter)


hvordan er insekternes nyre opbygget?

De malpighiske rør udgør insekternes nyre, og står i forbindelse der hvor midt og bagtarm forenes.


De består af en mængde hule og blinde kirtelrør.


rørenes vægceller afsondre en væske som indeholder et urinsyresalt (Kaliumurat) ind i rørene. Eventuelle værdifulde stoffer tilbageabsorberes men væsken flyder gennem rørene og ud i bagtarmen, hvor praktisk talt alt vand reabsorberes.

(Insekter)


Hvordan ånder insekter?

Insekter ånder gennem et trachésystem, et forgrenet system af luftfyldte rør, trachéer, som når ind til alle organer og erstatter derfor blodkarsystemets rolle som ilttransportør.


de opstår fra åndehuler, spirakler på kropsoverfladen som hudimposninger, og udvider sig her og der til store luftsække.

(Insekter)


Hvad hedder de vingede insekters sidste, kønsmodne, stadium?

Imago

(Insekter)


hvad kaldes insekter som udvikler sig gradvist fra ungdomstadium til voksen, altså har en fuldstændig forvandling, og hvad hedder ungdomstadierne?

Hemimetabole insekter, og ungdomstadierne hedder nymfer.

(Insekter)


Hvad hedder de insekter som har fuldstændig forvandling?

Holometabole insekter.

(Insekter)


Hvordan er larverne forskellige fra de voksene insekter?

Laverne har hverken ydre anlæg til vinger eller genitalvedhæng, og mangler komplexøjne og oceller. Hos larven kan der optræde særlige larve organer, fx grupper af punktøjne eller uleddede, parrende gangvorter.


biologi og fødevalg er også forskellig fra de voksene insekters.

(Bløddyr)


Hvor mange arter findes der af bløddyr?

Der findes næsten 100.000 arter af bløddyr, hvilket gør dem til den mest artsrige gruppe lige efter leddyrene.

(Bløddyr)


Hvilke fællestræk findes hos bløddyr?

Kroppen er uleddet men kan nogenlunde tydelgit deles i hoved, indvoldssæk og fod.

(Bløddyr)


Hvad hedder musklen trækker sneglen ind i skjoldet?

Columellarmusklen.

(Bløddyr)


Hvilke sanseorganer har snegle?

Hoved bærer et par korte og et par lange tentakler. føle og lugtesansen er knyttet til de første, mens de lange, bærer et pigmentbærer øje i spidsen.


de har også en statocyst beliggende i foden.

(Bløddyr)


Hvordan er raspetungen (radula) opbygget?

Den består af et bælte af tætsiddende tværrækker af tænder som er dannet af protein og kitin.


tandrækkerne opstår i en langstrakt lomme, radulasækken, og er alle nedsænket i en fælles kutikulamembran. Muskler fra forkellige retninger er fæstnet til membranen, og kan få den til at glide frem og tilbage henover et bruskagtigt støtteskellet.


støtteskellet kan af andre muskler strækkes frem og lidt ud af munden.

(Bløddyr)


Hvordan er snegles hjerter opbygget?

Hjertet hos bløddyr består af to forkamre og et uparret hjertekammer, men hos de fleste snegle er det venstre forkammer gået tabt. det tilbageværende forkammer ligger sammen med hjertekameret i en hjertesæk. hjertesækken optræder hos alle bløddyr, og er fyldt med kropshulevæske sådan at hjertekamrene uhindret kan skifte form.

(Bløddyr)


hvordan ernærer muslinger sig?

Som filtatorer

(Bløddyr)


Hvordan er muslingernes kapperand opbygget?

Kapperanden er hele vejen rundt delt i tre kappefolder med to furer.


Den inderste fold er muskuløs og bevægelig.


Til den midterstefold er knyttet sansefunktioner, som fx føletråde, eller øjne.


Når de to inderfolder berøre hinanden, uden at skallen lukker helt, er kappehulen isoleret nok fra omverdenen, men vandet kan stadig strømme ind og ud, ved lokale sammentrækninger.

(Bløddyr)


Hvad består muslingeskallernes tre lag af?

Inderst et perlemorslag, dernæst et prismelag, begge dannet af CaCO3, og yderst et hornagtigt periostracum, dannet af proteiner.

(Bløddyr)


Hvordan vokser muslingernes skal?

Periostacum er en tynd membran som produceres af cellerne i furen mellem kapperandens midt- og yderfold.


Rummet imellem periostacum og kappeoverfladen indeholder en væske med så højt et CaCO3 indhold at den krystaliseres.

(Bløddyr)


Hvad hedder den ældste del af skallerne?

Umbo

(Bløddyr)


Hvordan opstår perler i muslinger?

Naturperler opstår ved at fremmedelementer, fx sandkorn eller parasitter, ved kapperanden trænger ind under skallen og gennemborer kappen. hvis kapeepithelet reagere ved at encystere den fremmede partikel, kan det med tiden blive til en kugle af perlemor.

(Bløddyr)


Hvor sidder muslingernes lukkemuskler og hvordan fungere de?

Den ene sidder foran munden, den anden lige under endetarmen. de er hver delt i en portion der hurtigt lukker muslingen og en som i timevis kan bevare den lukket.(Bløddyr)


Hvilke slags fødder har muslinger?

Nogle få primitive muslinger har en fod som minder om sneglenes, men de fleste har en der er økse eller tunge formet.


Den bruges til at grave med, ved at bane sig vej gennem sedimentet, hvorefter dens spids svulmer op og resten af kroppen kan hales efter.

(Bløddyr)


Hvordan er muslingernes gæller opbygget?

Nogle få muslingers gæller består af en stamme som bærer en indvendig og en udvendig række gælleblade. cillier på gællernes og kappehulens overflade frembringer en vandstrøm som trænger ind i kappehulen fortil, og ud bagtil.


Hos andre muslinger er respirationen overtaget af kroppen indre og gællerne erindrettet til at si partikler fra vandstrømmen, ved at gælleblærene er forlængede og forøgede til lange gælletråde.

(Bløddyr)


Hvordan filteres partiklerene i muslingernes gæller?

Frasorterede partikler opsamles og transporters af andre cilier end dem der skaber vandstrøm gennemgællerne, op eller ned af gælletrådene. når de når enden af gælletrådene overtages de af nye ciliebaner, hvor de grovere partikler sorteres bagud, falder ned i kappehulen og omgives af slim fra kappevæggen hvor de fjernes ved at skallen lukker op og sprøjter vand ud. De mindre partikler transporteres frem til læbefligene.

(Pighuder)


Hvor lever pighuder?

Kun i havet.

(Pighuder)


Hvilken slags livscyklus har søpindsvin og søstjerner?

En indirekte, som omfatter plantoniske larveformer.

(Pighuder)


Hvor ligger søpindsvins skelet, og hvordan er det opbygget?

Søpindsvins skelet ligger lige under epidermis, og er derfor mesodermalt. skelettet i pigge og pedicellarier er blottet, da epidermisbeklædningen er slidt af.


Skelletet er en skal, som er sammenstykket af mange polygonale plader.

(Pighuder)


Hvordan vokser søpindsvinenes skellet?

Langs "ækvator" på dyrets krop er antallet af plader altid ens, så hver plade øger sit areal ved pålejring af nyt skeletmateriale på grænsen til nabopladerne, mens dyret vokser.


antallet af plader i pladerækken kan derimod tiltage, idet nye plader dannes i en vækstzone lige uden for topfeltet.

(Pighuder)


Hvad er en pedicellaerie?

Pedicellarier er en bevægelig skeletdel som er indlejret i huden. den består af et langt skaft, og har 3 endestillede tænger som danner en lille pincet. nogle pedicellarier har giftkirtler på spidsen.

(Pighuder)


Hvad hedder søpindsvinenes tandapparat?

Aristoteles lygte.

(Pighuder)


Hvilke sanse organer har søpindsvin?

øjne og ligevægtsorganer mangler, men de har spredte sanseorganer i hudoverfladen, og sugekoppernes epidermis fungere sandsynligvis som føleorganer og kemiske sanseorganer.

(Bløddyr)


Hvorfor er søstjernes skelet ikke lige så formfast som søpindsvinenes?

Det skyldes enten at væggens kalkplader ligger med en smule afstand til hinanden, eller at når de ligger tæt sammen er en smule bevægelige.

(Bløddyr)


Hvilke plader forekommer hos alle arter af søstjerner?

Madreporpladen og ambulacralpladen.

(Bløddyr)


Hvordan spiser søstjerner bytte som er for stort til at optage gennem munden?

Hvis byttet er for stort til at optages gennem munden, krænges mavesækken ud over det, så det ved hjælp af fordøjelsesvæsken dræbes og fordøjes uden for søstjernen.

(Bløddyr)


Hvordan ånder søstjerner?

kroppens overside kan være udstyret med mange små, tyndvæggede udposninger fra kropshulen, som fungere som gæller.

(Hvirveldyr)


Hvilke dyr danner rækken Chordata, og hvad er deres fællestræk?

Hvirveldyrog et par hvirvelløse dyr (sækdyr og lancetfisk)


deres vigtigste fællestræk er:
Et rørformet ektodermelt CentralnervesystemEn chorda,som er en elatisk skeletstav som afstiver kroppen i længderetningen, og somligger under nerverøret.
En gælletarmsom ligger ventralt for chordaen.

(Hvirveldyr)


Hvor mange år har hvirveldyrenes udvikling strukket sig over?

500 millioner år.

(Hvirveldyr)


Hvilke 7 klasser omfatter underækken hvirveldyr?

Underækken hvirveldyr omfatter klasserne:
1. Kæbeløse fisk (Agnatha)


2. bruskfisk (Chondrichthyes)


3. benfisk (Osteichthyes)


4. padder (Amphibia)


5. krybdyr (Reptilia)


6. fugle (Aves)


7. pattedyr (Mamalia)


(Hvirveldyr)


På hvilke måder er hvirvel dyr ens?

Hvirvel dyr har alle sammen samme bygningsprincip. Sammeorganer, som sidder stort set samme sted med stort set samme funktion.


Allehvirveldyr har en meget ensartet forsterdannelse.


De har alle ryghvirveler (Vertebraer) i rygsøjlen.

(Hvirveldyr)


Hvilke regioner kan hvirvel dyrs krop indeles i?

Hvirveldyr har alle en hoved-, en krop- og en haleregion, ogto par lemmer. Landdyr kan have en hals, bryst og bugregion.

(Hvirveldyr)


Hvordan udvikles Nervesystemet i forsteret?

Nerverøret udvikles først som en pladeformet fortykkelse i ektodermen på fosterets dorsalside, som foldes sammen til et rør og sænkes ned under overfladen.


Røret dannner rygmarven og hjernen, og hulheden i røret bliver til rygmarskanalen.

(Hvirveldyr)


Hvordan er nervesystemet opbygget?

for hvert segment hos hvirveldyrene findes et dorsalt og et ventralt par nerverødder.


Det ventrale par er motorisk (fører impulser fra centralnervesystemet til kroppen dele)


Det dorsale er sensorisk (frer impulser fra sanseceller og organer til centralnervesystemet.)

(Hvirveldyr)


Hvad er chorda?

Chordaen kan opfattes som en del af akseskeletet, og strækker sig fra midt under hjernen til halespidsen. Den anlægges ud fra urtarmsmateriale som en stavformet dannelse, og ligger ventralt fra nerverøret.

(Hvirveldyr)


Hvordan er rygsøjlen opbygget?

Rygsøjlen består af en serie ben- eller bruskhvirveler, der dannes omkring chordaen.

(Hvirveldyr)


Hvordan udvikles tarmen i fosteret?

Tarmkanalen dannes som et rør gennem kroppen der ender blindt i begge ender. munden dannes ventralt som en indbugtning af ektodermen, som senere smelter sammen med tarmen, og på lignende vis dannes en kloak bagtil.

(Hvirveldyr)


Hvad er hudens basale opbygning?

Huden består af flere lag. yderst ligger overhuden (epidermis), som starter ud som et énlaget epithel men bliver flerlaget ved celledeling. Under overhuden ligger læderhuden, som består af bindevæv, og neden under den ligger underhudsbindevævet, som danner en overgang til de underliggende muskler og knogler.

(Hvirveldyr)


Hvordan er overhuden tilpasset de dyr som lever på land?

De ydre overhudceller fyldes med keratin (hornstof), samtidig med at de degenerer og dør. et sådant hornlag er delvis uigennemtrængeligt for vand. Fjer og hår er specialiseringer af hornlaget.

(Hvirveldyr)


Hvilke funktioner har huden.

Hunde primærer funktion er at beskytte de underliggende væv.
Med sin forsyning af sensoriske nerver er den vigtig for at føle omgivelserne.
Den spiller en rolle i varme regulation, ved hjælp af fedtlag, fjerdragt/pels, og ved sved fra svedkirtlerne.
Huden har en betydning som vand og saltbalanceregulator.
Hos nogle hvirveldyr bruges den som åndedrætsorgan.
Hudens indhold af pigment kan beskytte kroppen med stråling.

(Hvirveldyr)


Hvad dannes af hudskelettet?

Tænder, skæl og finnestråler hos fisk, benplader under hornpladerne hos krybdyr, og dele af skulderbældte og kranium hos samtlige hvirveldyr.

(Hvirveldyr)


Hvordan er tænder opbygget?De er dækket af et emaljelag, og består inderst af tandben.

(Hvirveldyr)


Hvad hedder den første hvirvel i rygsøjlen som danner led med kraniet?

Ringhvirvlen

(Hvirveldyr)


Hvilke tre former for muskulatur har hvirveldyr?

Glatmuskulatur, som ikke er under viljens kraft, Tværstibet muskulatur, som er vilje påvirkelig, og hjertemuskulatur, som er udenfor viljens kraft, men alligevel er tværstribet.

(Hvirveldyr)


hvad dannes den tværstribede muskulatur fra?

Den tværstribede muskulatur udvikles fra ursegmenterne, og danner de segmenterede myotomer.

(Hvirveldyr)


Hvilke afsnit kan fordøjelseskanalen typisk opdeles i?

Mundhulde, svælg, spiserør, mavesæk, tyndtarm, tyktarm, endetarm og eventuelt en kloak.

(Hvirveldyr)


Hvor sidder bugspytskirtlen, og hvad gør den?

Bugspytskirtlen udmunder allerforrest i tyndtarmen. Den secrenerer et enzymholdigt sekret, bugspyt, ud i tarmen, og hormoner som insulin og glucagon, ud i blodet.

(Hvirveldyr)


Hvad gør leveren?

Leveren behandler optagne stoffer, fx proteiner, kulhydrater, og feststoffer, og den producere galde.

(Hvirveldyr)


Hvad hedder den forreste del af tyndtarmen?

Tolvfingertarmen

(Hvirveldyr)


Hvad hedder det pigment som er ansvarlig for transport af ilt og kuldioxid i blodet?

Hæmoglobin

(Hvirveldyr)


Hvor sidder de indre gæller?

Som udposninger i svælget.

(Hvirveldyr)


Hvor sidder de ydre gæller?

De ydre gæller sidder i tilknytning til gællebuerne i form af trådede kvaste.

(Hvirveldyr)
Hvad hedder luftrørets forgreninger?

Bronchierne

(Hvirveldyr)


Hvad er lymfesystemet?

Lymfesystemet er et tranportapparat som leder vækse direkte fra vævene til de store vener.


lymfevæsken har næsten samme sammensætning som blod, men med lavere protein indhold, og mangler rødeblodlegmer.

(Hvirveldyr)


Hvad omfatter centralnervesystemet og hvad omfatter det perifere nervesystem.

Centralnervesystemet omfatter hjernen og rygmarven. Alt det øvrige er det perifere nervesystem.

(Hvirveldyr)


Hvilke tre nyretyper findes hos hvirveldyr?

Pro-, meso og metanefros.

(Benfisk)


Hvilke udviklingsmæssigt forskellige grupper omfattes af benfisk?

Lungefisk, kvastfinnefisk og strålefinnede fisk.

(Benfisk)


hvor udgør benfisks gællelåg fra?

Tungebuen.

(Benfisk)


Hvad er gællerne foruden et respirationsorgan?

Gællerne fungere også som et osmoseregulatorisk organ, idet der udskilles og optages salte over gælleepithelet.

(Benfisk)


Hvilke slags finner findes på benfisk?

Rygfinne, halefinne, gatfinne og bryst- og brugfinner.

(Benfisk)


Hvad er svømmeblæren og hvordan fungere den?

Svømmeblæren er en luftfyldt sæk i kropshulen, der regulere fiskens vægtfylde sådan at den kan holde sig i en bestemt dybde uden det koster den muskelarbejde.


Luftindholdet i blæren afsondres fra blodet via luftkirtlen i svømmeblærensvæg. reaorptionen af luften kan ske i et lille kammer, ovalen, som kan lukkes af når trykket i svømmeblæren er for lille eller tilpas.

(Benfisk)


Hvordan er benfiskenes hjerte opbygget?

Hjertet består af et forkammer og et hjertekammer.

(Padder)


Hvilke tre grupper omfattes af padderne?

Ormepadder (gymnophiona), halepader/salamandre (Urodela) og springpadder (Anura)

(Padder)


Hvor mange arter af padder findes der?

6000

(Padder)


Hvilke morfologiske ændringer sker der når padderne går fra sit vandlevende stadie til det landlevende?

Der sker en overgang fra gælle til lunge respiration.
Når dyrene overgår til lunge åndedræt sker der en ændringmed hjertet og kredsløbet. Hjertet består nu af to forkamre (arterier), ethjertekammer (Ventrikel) og en hjertekagle (bulbus cordis).
Huden forhornes kraftigere, og der udvikles øjenlåg og blinkhinde.
Deres bevægelsesmåde ændres fra kontraktioner af sidemuskeler til gang på to par lemmer.

(Padder)


hvilket hormon styre haletudsens forvandling?

Thyroxin fra skjoldbrugskkirtlen.

(Padder)


Hvordan fungere respiration hos den voksne frø?Lungerne på den voksne frø ligger i serie med gællerne,forsynes fra en gælle arterie, og det iltede blod fra lungerne løber direktetil hjertets venstre forkammer, heraf til hjertekammeret og ud i kroppen oghoved.

(Fugle)


Hvilke karakteritsike bygningstræk, som er knyttet til flyveevnen, har fugle?

Skelettet er let.


Tænder mangler, og kæbeknoglerne er spinkle oglette.


Kønsorganerne uden for forplantningstiden ersmå, og ungerne udvikles uden for kroppen.


De er endotherme.

(Fugle)


Hvilken kropstemperatur har fugle?

40 grader.

(Fugle)


Hvad bruges luftsække i forbindelse med lungerne og fjerdragten til?

Luftsækkene bruges til at sænke vægtfylden, hvilket har betydning for fugle som hviler eller svømmer på vandet.

(Fugle)


Hvilke kirtler sidder på fuglenes hud?

Huden har ingen kirtler på nær én over gumpen, der afsondreet fedtrigt sekret hos de fleste fugle, som pudses over fjerene når de stryger sig.

(Fugle)


Hvilke specialiseringer af hudens hornlag findes på fugle?

Hudens hornlag på benene er udformet som skæl eller skinner.Næbets hornskeder, og kløerne på tæerne er andre specialiseringer af hornlaget.

(Fugle)


Hvordan er fuglenes fjer opbygget?

En færdig fjer er en død horndannelse.


Den er fæsteti en fjersæk, hvortil der er knyttet små muskler der kan lægge ellerrejse den.


Den del der er nedsænket i fjersækken, Fjerposen, forsættersom et skaft, med en seriestråler på hver side.


Strålerne bærer en seriebistråler på hver side, som bærer små kroge der hægtes til naboens, sådan atfjernens flade, Fanen, altid holdes glat og vandskyende.


(Fugle)


Hvilke forskellige slags fjer har fugle?

Fjer med sammenhængende fane kaldes Konturfjer.


De optræder som dækfjerover hele kroppen, på halen er de forstørret til styrefjer, og på vingen til Svingfjer.På brystet optræder de som Trådfjer.


Dun mangler kroge på bistrålerne, og er varmeisolerende.

(Fugle)


Hvilke pigmenter står bag fjerenes farver?

Langt de fleste fjerfarver (gul-brun-grå-sort) skyldesmelanin. Kraftige gule og røde farver skyldes carotenoid-pigmenter. Blå farver skyldes sammenspil mellemhornsubstansen og luftfyldte kamre i fjeren.

(Fugle)


Hvorfor er det vigtigt for fugle at have en lang hals?

For at kunne nå og pudse fjerene på hele kroppen.

(Fugle)


Hvad består korsbenet af?

Korsbenet består af nogle af hvirvelerne i bryst-, lænde, bækken, og den foreste haleregion som er smeltet sammen.

(Fugle)


Hvor mange hvirveler kan fuglenes halsregion indholde?

24.

(Fugle)


hvor mange tæer har fugle højest?

4.

(Fugle)


Hvilke muskler hæver og sænker vingen?

Den store brystmuskel, går fra brystben og brystbenskam og går til overarmsbenet. den sænker vingen.


Den lille brystmuskel sidder på basis af brystbenskammen, ligger under den store brystmuskel og hæver vingen.

(Pattedyr)


Hvilke tre grupper findes indefor pattedyr?

1. Monotremata (Kloakdyr) – 3 arter


2. Marsupialia (pungdyr) – 250+ arter


3. Placentaler – 4000 (>94%)


(Pattedyr)


Hvilke særligt kendetegnene træk har pattedyr?

- Pels


- Underkæben består af én enkel knogle (dentale)


- Forekomsten af én aortabue (den venstre)


- Tre hørerknogler i mellemøret.


- ungerne ernæreres af mælk fra mælkekirtler.


- 7 halshvivler og 2 nakkeledknuder


- Et mellemgulv


- Endothermi

(Pattedyr)


Hvilke slags kirtler sidder i pattedyrs hud?

talg-, sved- og duftkirtler.

(Pattedyr)


Hvilke slags hår findes på pattedyr?

Dykhår, uldhår og sinushår.

(Pattedyr)


Hvilke slags tænder findes hos pattedyr?

Fortænder, hjørnetænder og kindtænder.