Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/82

Click to flip

82 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Varför är röntgenundersökningen ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel?

Därför många områden i munhålan inte kan undersökas med blotta ögat. Viktigt för att kunna upptäcka kariesskador approximalt och under lagningar. Inför kirurgiska ingrepp och för rotfyllningsarbete är röntgenbilder avgörande för ett säkert och korrekt resultat. Röntgen används också vid tandreglering.

Röntgen används vid följande:

1. Vid kariesdiagnostik


2. När diagnosen är osäker tex. vid tandvärk.


3. Före ett ingrepp och operation


4. Vid uppföljning av tidigare behandling.


5. För att kunna planera en tandreglering,


6. Före, under och efter endodontisk behandling

Vad menas med att all nödvändig information ska erhållas med minsta möjliga stråldos?

I och med att Röntgenstrålarna skadar levande vävnadsceller vill man uppnå ett gott resultat med liten stråldos så att skadorna blir minimala i förhållande till användningsområdet

Vad är riskerna med en röntgenundersökning som inte är utförd så bra som möjligt?

Att bilderna inte att ge rätt information.


1. Patienten blir utsatt för dubbel stråldos vid omtagning av fel utförda bilder


2. Risk för feldiagnos

Vilka olika uppgifter kan diagnostiska metoder ha?

1. för att avgöra om misstänkt sjukdom föreligger


2. För att kartlägga utbredning av sjukdom


3. För att kontrollera sjukdomsförlopp och följa upp behandling


4. för att kunna välja bäst behandlingsmetod


5. för att lugna patienten

Varför är det viktigt att all personal inom tandvården känner till hur röntgen diagnostik fungerar?

För att förstå när och hur oral radiologi bör tillämpas och för att kunna avgöra kvaliteten på röntgenbilderna. Det är dessutom viktigt att kunna svara på eventuella frågor från patienten på ett korrekt och professionellt sätt

Vilka personalkategorier har det egentliga ansvaret för odontologisk röntgenutrustning?

Tandläkaren fattar beslut om röntgenbilder samt tolkar resultatet och diagnostiserar.


tandhygienister får fatta beslut att ta röntgenbilder vid tex revisionsundersökning så kallade bite-wing bilder, dessa måste även granskas av tandläkare.


Tandsköterskan får endast ta röntgenbilder på tandläkarens order och får ej heller tolka bilderna diagnostiskt. Där emot är det viktigt att tandsköterskan kan avgöra kvaliteten på bilderna.

Vilka faktorer påverkar olika strukturers massa?

Förändringar i olika strukturers massa kan bero på sjukdom så som karies, infektioner och resorptioner. Sjukdomar kan visa sig som förtätningar eller bortfall av vävnad vilket tecknar sig olika på en röntgenbild.

Hur påverkar olika massa genomsläpplighet och absorption av röntgenstrålar?

Vid vävnadsförlust eller poröst material släpps rtgstrålningen lätt igenom och avtecknar sig då som ett mörkt fällt dvs radiolucent.Vid förtätning av material eller hårda material så som emalj, dentin lagningar etc blir genomsläppligheten av strålningen sämre. Detta avtecknar sig då som som ljusa fält dvs radiopakt. Radiolucent = porös/lucker vävnad radiopakt= tät/hård vävnad/massa.

Hur kan en sjukdomsprocess påverka vävnadens massa?

Genom förtätning eller uppluckring och bortfall av massa.

Vad är mönsterigenkännande?

Det är att kunna tyda förändringar i massan på en röntgenbild. Att veta hur den friska vävnaden ser ut kontra den sjuka.

Varför måste man känna till kliniska tecken samt ha godkunskap om olika sjukdomar för att kunna tolka röntgenbilder?

Därför att röntgenbilder sällan är tillräcklig för diagnos. Man behöver också ta en anamnes och utföra en klinisk undersökning för att få en heltäckande “bild” över munhälsan och för att kunna planera rätt typ av behandling. Detta kräver att personalen besitter tillräckliga kunskaper för att kunna tolka all inhämtad information om patienten.

Vilken grupp strålning räknas röntgenstrålning till?

Joniserad elektromagnetisk strålning.

Beskriv kortfattat och med egna ord den radiologiska processens gång från det att strålningen passerar objektet till det att tolkningen görs av bilden.

Undersökningsområdet placeras mellan röntgenröret och röntgenfilmen/sensorn. Filmen/sensorn har man i munnen. Hur bra röntgenstrålarna tränger igenom beror på hur tät vävnaden är. Skelett och tandvävnad dämpar strålningen effektivare och syns därförbättre i röntgenbilden. Ett skadat område, som till exempel ett kariesangrepp, dämpar strålningen mindre effektivt. På bilden syns skadan då som ett mörkare område.När en panoramabild tas har du filmen utanför ansiktet. Filmen rör sig framför ansiktet samtidigt som röntgenapparaten rör sig bakom huvudet. Istället för film kan en digital detektor användas som mottagare. Rörelsen tar cirka 15 sekunder. Under den tiden måste du stå alldeles stilla. En halskrage är ett enkelt och effektivt strålskydd, både för vuxna och barn.

Vad har röntgenstrålningen för egenskaper och hur påverkar det användning och strålskydd?

Stor genomträngningsförmåga,


hög energi och kort våglängd.


Den kan avge energi till materia men saknar elektrisk laddning


Energin går rakt fram och kan inte böjas eller brytas med prismor


Den kan reagera med andra ämnen vilket är orsaken till att den kan ska den biologiska vävnaden.

Vilka tre huvudkomponenter som ingår i en röntgenapparat och vad respektive komponent har för funktion?Röntgenrör förmedlar strålningen till avsedd yta.


Generator säkerställer att röntgenrörets glödström får rätt strömstyrka och spänning, Manöverorganet bestämer spänningen över röntgenröret och exponeringstiden.

Varför bör inte strålfältet vara större än filmen/sensorn/bildplattan som används?

För att undvika att patienten utsätts för onödig stråldos som inte bidrar till någon diagnostisk information. Den mest effektiva metoden att minska patientens dos är att hålla strålfältet så litet som möjligt. Fältets storlek bestäms av bländarens dimension.

Vad fyller riktmedlet för två funktioner?

1. Säkerställer avståndet mellan fokus och objekt (minst 20 cm)


2. Hjälpmedel för att ställa in strålfält som inte ska vara större än detektorn (film, sensorn/bildplatta)

Vilka/vilken faktorer/faktor går att ställa in med hjälp av manöverorganet?

Rörströmmens styrka (mA)


spänning (kV talet)


exponeringstiden (S)

Var ska man kunna se tabellen som talar om vilka exponeringstider som gäller för olika tandgrupper?

I anslutning till röntgenutrustningen

Vilken varning ska finnas när exponering sker?

Apparaten ska avge ett ljud- eller ljussignal när exponering sker.

Beskriv kortfattat och med egna ord hur röntgenstrålning bildas.

Genom att elektroner med hög energi kolliderar med ett material uppstår bromsstrålning/ röntgenstrålning som har hög genomträngningsförmåga. Strålningen dämpas emellertid enkelt av vissa material, till exempel bly

Du ska känna till syftet med att ha hålbländare, olja i röntgenröret samt tilläggsfiltrerin

Hålbländare styr strålningen åt rätt håll


Olja i röntgenröret hjälper till av avleda den höga värmen som uppstår vid strålning


Tilläggsfiltret gör att man kan använda mindre mängd strålning och ser till att den strålning som är, har högre energi.

Varför det är viktigt att minska mängden spridd strålning?

Den strålning som kommer från anoden inuti röntgenröret kallas primärstrålning. Alla objekt (t.ex. patient, behandlingsstol, väggar och andra objekt) vilka träffas av strålning kommer att sända ut en del av strålningen; denna kallas sekundär eller spridd strålning. Ur strålskyddssynpunkt bör man inte bara ta hänsyn till effekterna av det direkta röntgenstrålsfältet utan också effekterna av sekundärstrålning i området runt patienten.

Varför det är viktigt att placera riktmedlets öppning nästan i kontakt med patienten?

För att strålningen ska nå sensorn på bästa sett och att strålningen inte sprids till andra områden. Detta bidrar till att man kan minska stråldosen.. Ju lägre bort strålningen sker från fokuspunkten desto större yta träffas vilket leder till att man måste öka stråldosen samt att avbildningen blir för stor dvs endast en lite del av tandområdet får plats på bildytan

Hur kan filtrering och avstånd till fokus påverka styrkan på den strålning som når objektet?

På grund av att den genomsnittliga mängd strålning som når filmen måste hållas konstant måste expone­ringstiden ökas när fokus­-filmavståndet är längre. Filtreringen gör att man inte behöver ha så hög stråldos då den strålning som blir får högre energi.

Vilka tre saker kan inträffa när en foton träffar mänsklig vävnad?

Den kan:


Passera


Absorberas


Spridas

Du ska känna till konsekvensen av kvadratlagen, dvs den praktiska betydelsen

Kvadrantlagen eller den inversa kvadrantlagen syftar till uträkningar för stråldos kontra avstånd. Ju lägre bort från strålkällan man står desto mindre strålning blir man utsatt för. 1m från röret viss mängd strålning, 2m 1/4 och 3m 1/9. För att skydda sig som personal går man därför ut ur behandlingsrummet under själva exponeringen.

Vilka faktorer påverkar kvantiteten och kvaliteten på strålningen

Strålningskvantiteten syftar på den totala mängden strålning som produceras. ( Ju mindre desto bättre) Ju närmre desto mindre, bländare.


Strålningskvaliteten syftar på kvalitet av strålningen ju högre desto bättre, (Man vill uppnå renodlad bromsstrålning med rätt energimängd. Med hjälp av filtrering.

Vilka faktorer påverkar den biologiska effekten vid strålning?

Hur stor del av kroppen som utsätts för strålning och hur stor stråldos kroppen utsätts för. Det är bättre för kroppen att utsättas för en låg stråldos uppdelad vid flera tillfällen än en hög stråldos vid ett tillfälle. Avgörande är också vad det är för typ av strålning samt vilken typ av vävnad som strålas.

När är cellerna som känsligast för strålning?

Cellerna är som mest känsliga precis innan dom delar sig

Varför är vissa vävnader mer känsliga än andra?

Vissa vävnader är uppbyggda av celler som delar sig ofta tex. blodbildande benmärg, magslemhinnan och könsceller.

Varför är yngre individer känsligare än äldre?

De snabbt växande vävnaderna hos barn och det faktum att känsliga organ är närmare den del av kroppen som röntgenundersöks betyder att barn behöver ett ännu bättre och mer effektivt strålskydd än vuxna.

Vilka känsliga organ/ vävnader, finns inom området för dental röntgenstrålning, hur kan dessa beröras / påverkas av strålningen?

Sköldkörteln och spottkörtlar är extra känsliga vid oral radiologi och man ska därför använda en blykrage vid strålning för att skydda sköldkörteln. Ögats lins är också extra känslig men ej pga celldelningshastigheten. Även om risken är minimal kan strålningen leda till cancer man kan även få somatiska skador lokalt tex. vävnadsbortfall.

Varför är god teknik vid röntgenundersökning så viktig?

För att få fram mesta möjliga information med minsta möjliga stråldos.


För att minimera riskerna, omtagning av bilder eller feldiagnos.

När bör röntgenundersökning övervägas / göras?

När inga andra tester finns tillgängliga som kan erbjuda samma information


Den information som skall erhållas med hjälp av röntgenbilder ärväsentlig för diagnosen eller behandlingen.


Man ska alltid avväga nyttan kontra risken.

Hur ska röntgenundersökningen utföras?

Filmen/sensorn placeras korrekt i munnen


riktmedlet riktas mot området så nära kinden som möjligt


Personal och ev medföljande person går ut ur rummet vid exponeringen då personal trycker på manöverorganet.

Hur ska man vid röntgenundersökning förhålla sig till graviditet?

Ska endast tas vid stort behov tex. vid misstänkt infektion.


Risken ska vägas mot nyttan


Den gravida får ett blyförkläde till skydd.

Hur råder förhållandet strålning och fosterskador?

Det föreligger ingen till minimal risk för foster vid oral röntgenMen man kan vänta tills patienten ej längre är gravid för att ta bilder, mest för att ge patienten trygghet.


Jämför med 2/h bakgrundsstrålning utan förkläde

Vad menas med praktiskt strålskydd?

Det innebär alla de praktiska moment som säkerställer godkänt skydd vid intraoral röntgen. Det syftar både till utförandet av själva röntgenundersökningen till åtgärder för kroppsligt skydd mot strålning

Ge exempel på åtgärder som måste vidtagas vid praktiskt strålskydd såväl för patient som personal.

Patienten ska skyddas med hjälp av blykrage alt. blyförkläde och att personalen och ev medföljande person ska gå ut ur rummet vid exponering. Man ska ta bilderna med god precision för att undvika omtagning då pat.

Vad står SSI för och vad har SSI för uppgifter

SSI numer SSM Strålskyddsmyndigheten arbetar för ett bra strålskydd för patienter, personal och allmänhet.Myndigheten


-ger ut föreskrifter och allmänna råd


-prövar och utfärdar tillstånd


-inspekterar, utreder, informerar och ger råd


-för nationellt register över de doser personal utsätts för.

Vilka skador kan uppstå pga. joniserande strålning och hur indelas dessa?.

Kan leda till minskad celldelning, bygga in förändring i cellernas arvsmassa som i framtiden kan öka risken för tumörceller. Vid stor skada kan cellen dö helt. Delas in i slumpmässiga/inte slumpmässiga skador

Beskriv de olika enheterna för stråldos och vad dessa anger

Bq/Becqerel SI-enhet mäter radioaktiv intensitet


Gy/Gray är SI-enhet för absorberad dos mäts i Joul


Sv/Sievert är SI-enhet för ekvivalent och effektiv dos. Används när man ska räkna ut hur stor risk det är för människan eller annan levande organism som blivit utsatt för joniserad strålning och vilken form av skada som kan uppkomma av den.

Vilka strålkällor finns och hur bidrar de till den sammanlagda strålning vi utsätts för?

Bakgrundsstråling från rymden, jorden och till liten del vår egna kropp


Radon


medicinsk röntgen


Industrier/kärnkraftverk


Dental röntgen

hur stor stråldosen från dental rtgdiagnostik är jämfört med den genomsnittliga bakgrundsstrålningen per person och år.

Dental röntgen ger i snitt 0.07 mSv per person och år jämfört med 1.7% av bakgrundsstrålningen.

Vilka faktorer har bidragit till att stråldosen från tandvården har minskat sedan 70-talet?

Strålningen har minskad med 1/4 sedan 70-talet

Vad är en Bitewingbild

Visar både ök och uk, oftast molarer och premolarer.


Bitewing röntgen visar kronor, dentin, pulpa en del av roten/rötterna ned till marginala benet.

Vad är en Periapikalbild?

periapikal röntgenbilder visar detaljer om en hel tand , från kronan ner till området under root

Vad är en Panoramabild?

Panorama rtg. ger en helhetsbild över alla tänder i en patients övre och underkäke.


visar positionen för nya tänder samt de som redan är frambrutna. Kan även visa tumörutveckling i käkområdet. Tas med OPG kamera.

Vad är en Översiktsbild?

något större filformat visar ej genombrutna djupt liggande tänder och patologiska förändringar

Vad är en Axialbild?

Bilder tagna i strukturens längstaxel, används för bilder i UK, visar Bucko-lingualt. vid undersökning av munbotten eller


mandibularfraktur

Vad är centralprojektion?

Konformad strålning med fokus i centrum, ju längre bort från fokuspunkten ju större bild

Vad innebär distorsion vid oral rtg-tagning

Förvriden bild

Vad sker om objektets delar befinner sig på olika avstånd till filmen, tex pga snett placerad film?

Bilden blir förvriden dvs man får en distorsionsbild eller blir oskarp

Vad menas med rörelseoskärpa?

Det innebär att antingen objektet eller apparaten rörts under exponering vilket leder till en oskarp bild.

Vad är en Summationsbild?

Bilden tagen snett ovan ifrån vilket leder till att tänderna överlappar varandra på bilden.

Vad menas med underaxial Projektion?

- bilden taget för brant tänderna ser längre ut

Vad menas med överaxial projektion?

- bilden tagen för flackt tänderna ser kortare ut

Vad sker i bilden om inte inställningen av strålknippet är korrekt i horisontalled?

Man får en summationsbild vilken inte ger en korrekt bild av tänderna. Resultatet blir att man måste ta om bilderna och utsätta patienten för onödig stråldos.

Vad innebär ortoradiell projektion?

- strålknippet riktas vinkelrätt mot tandbågen

Vad innebär mesialexentrisk projektion?

- strålknippet vinklas framifrån

Vad innebär distalexentrisk projektion?

- strålknippet vinklas bakifrån

Hur ska patientens huvud ska vara placerat vid periapikalbildstagning i över- respektive underkäke och varför underlättar detta?

Vi bildtagning i ök ska huvudet vinklas rakt i vertikal ställning. För bild i uk ska huvudet vinklas bakåt hakan något upp.

Vad är A och O för hur filmen bör placeras vid röntgenbildstagning apikalt samt vid bite-wing?

Vid apikal bildtagning ska vinkeln mellan tanden och filmen vara så liten som möjligt. Filmen kort och långsidor ska vara parallella med tändernas ocklusionsytor.Vid bitewing-bilder ska filmen placeras parallellt med tänderna i horisontalled eller vertikalled. Om filmen inte placeras rätt spelar det ingen roll hur mycket man försöker justera röntgenröret i förhållande till bildplattan/sensorn.

Vad är ett helstatus?

Helstatus är en röntgenundersökning över hela bettet. Man tar då 14 till 16 bilder 4 st i molarområdet, 4 st i premolarområdet, 4 st i hörntands området 2 st incisver alt 2 extra bilder på laterala incisver i ök.

I vilka områden i munnen ska röntgenfilmen placeras stående respektive liggande?

Stående: Incisiver laterala incisiver (2or, tas ibland separat) och caniner.


Liggande: molarer och premolarer

Vad innebär Parallellteknik?

För att avbilda tänder och käkar med så lite distorsioner (förvridningar) som möjligt ska filmen placeras parallellt med tandens längdaxlar. Därefter riktas strålknippet vinkelrätt mot tänder och film. Dvs är filmen ej korrekt placerad blir det inte en bra bild även om röret är korrekt placerat. Rör, tand, film ska alla vara så parallella som möjligt med varandra. Detta minskar risken för överprojicering av tex sinus. Tänderna blir ej förlängda eller förkortade. Mindre stråldos eftersom strålningen går kortaste vägen genom objektet, alltså krävs mindre exponering (färre omtagningar också)

Vad innebär bisektristeknik?

Tandfilmen placeras mot tandens krona och mot patientens gom eller munbotten. Nu kommer tandens tänkta längdaxel bilda en vinkel mot tandfilmen. Efter detta tänker man sig en linje som delar denna vinkel i två lika stora delar (bisektris). Exponeringen sker sedan vinkelrätt mot denna tänkta linje (bisektris). Nackdelen med bisektristekniken är risken för en underaxial eller överaxial bild.

Vad avbildas på en bitewingbild?

Både ök och uk på samma bild ofta molarer och premolarer. Krona pulpa och en del av rotområdet

När väljer man att ta stående bitewing?

Vid bildtagning av incisiver och caniner.

Hur placeras filmerna vid bitewingtagning?

Stående: Incisiver laterala incisiver (2or, tas ibland separat) och caniner. Liggande: molar och premolar

Vilka hjälpmedel finns till bitewing-tagning? Du kan hitta fler exempel på hjälpmedel i Nordenta produktkatalog.

kolla

Hur upprätthålls en god hygien vid röntgenbildstagning?

Påsepå sensorn och bitkloss.


Spritasensorn.


Analogbild: Sprita bilden.

Vad betyder radiolucent?

Radiolucent innebär att området avtecknar sig mörkt pga vävnads förlust eller vid lucker porös vävnad som lätt släpper igenom röntgenstrålarna

Vad betyder radiopakt?

Radiopakt innebär att ytan avtecknar sig som ett ljust område pga tät genomsläpplig massa, tex lagningar emalj och till viss del dentin (något gråare)

Varför är det vikigt att börja med att bedöma röntgenbilden ur teknisk synvinkel innan tolkningen?

För att avgöra om bilden är tillförlitlig.

Varför är röntgen ett viktigt hjälpmedel vid kariesdiagnostik och val av behandling?

För att upptäcka approximalkaries, sekundärkaries och för att avgöra kariesprogression.

Hur avtecknar sig karies på röntgenbilden och varför skiljer det sig mot frisk tandsubstans?

Radiolucent pga vävnadsbortfall. Initial karies tecknar sig som v eller u-formad radiolucent yta i emaljen som längst till emalj-dentingränsen. Manifest karies tecknar sig som en radiolucent yta med tydlig spridning i dentinet.

Vad behövs för digital röntgeringfotografering, dvs vilken utrustning?

En detektor för att registrera


dator föra att lagra


skärm för att se


själva röntgenapparaten.


I stället för film används en sensor.

17. Vilka sju olika områden delas den vuxna patientens käkar in i?

1: a kvadranten: Molarer, premolare, caniner, Båda kvadranterna: incisiver (ibland två bilder)


2:a kvadranten: caniner, premolarer, molarer
7 st bitewing-bilder alt 8 st

18. Vad är fördelen med att använda sig av denna indelning vid all 
periapikalbildstagning?

Det här är en fördel i händelse av att man t ex inte får med kronorna på bilden och har svårt att orientera sig. Man vet ändå i vilken ordning bilderna kommer och kan således "räkna ut" vilken apikal del man noterar.


1:a kvadranten, från vänster till höger följande: molar-premolar-canin-incisiver-canin-premolar-molar, alltså från 18-28 i 7st bilder (regioner).