Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Oral mucosa


Angiv inddelingen af oral mucosa efter funktion

- Beklædende, simpel (lining) slimhinde


- Mastikatorisk slimhinde


- Specialiseret slimhinde

Oral mucosa


Angiv mindst 3 lokalisationer af keratiniseret oral mucosa

Tungeryg


Gingiva


Hårde gane


Prolabium

Lingua


Angiv hvilke typer papiller, der træffes på tungen.

- Papillae filiformes (trådformede)


- Papillae fungiformes (paddehat, fungus =svamp)


- Papillae vallatae (vallum = vold)


- Papillae foliatae (bladformede, folium = blad)

Lingua


Angiv hvilke papiller, der er forsynet med smagsløg

Papillae:


- Fungiformes


- Vallatae


- Foliatae


Papillae filiformes indeholder ikke smagsløg

Lingua


Hvor på papillerne er smagsløgene hovedsageligt placerede?

På laterale flader- Fungiformes : Superiore flade


- Vallatae: Laterale flader


- Foliatae: Laterale flader

Lingua


Hvilke celletyper indeholder smagsløgene?

???
Smagsceller og støtteceller

Nævn de 2 forskellige former for keratiniseret slimhinde og angiv, hvori forskellen mellem de 2 former består.

Ortokeratose


- Homogent keratinlag uden kernerester


- Tydeligt stratum granulosumParakeratose


- Keratinlag med psyknotiske kerner


- Intet eller svagt udtalt stratum granulosum

I mundhuleepitelet forekommer forskellige non-keratinocytter. Foruden lymfocytter, plasmaceller og granulocytter forekommer 3 andre celletyper.


- Angiv hvilke celletyper der er tale om

Langerhansceller


Merkelceller


Melanocytter


Lymfocytter

Non-keratinocytterne; langerhansceller, merkelceller og melanocytter, indeholder forskellige typer granula, der kan bidrage til at identificere cellerne ved EM. Karakterisér disse granula ud fra deres EM-morfologi.

Langerhansceller - med stavformede (Birbeck's) granula


Merkelceller - med små, elektrontætte granulae


Melanocytter - med melaningranula

På engelsk kan man se str. spinosum omtalt som "the pickle cell layer". Forklar hvoraf denne betegnelse kommer?

Under fiksering skrumper cellerne. De er imidlertid fortsat indbyrdes forbundne ved desmosomerne. Disse kontaktpunkter fremtræder som prikker eller torne i LM

Angiv i hvilke celler der dannes melanin, og hvorledes disse celler adskiller sig fra epitelceller set i EM

Melanin dannes i melanocytter


Disse celler mangler desmosomer og tonofibriller, og de er forsynet med meget lange udløbere.

Angiv den histologiske lagdeling af ortokeratiniseret flerlaget pladeepitel

Str. basale


str. spinosum


str. granulosum med keretohyalin granula


str. corneum

Angiv for hhv 1) keratiniseret og 2) ikke-keratiniseret oralt epitel:A) Hvorledes tonofilamenterne er arrangeretB) EM udseende af membrane coating granules

A)


1: I bundter


2: SpredteB)


1: Aflang med lameller


2: Cirkulære med amorf kerne

Nævn grænsen mellem tilhæftet gingiva og alveolær mucpsa

Mucogingivale grænse

Angiv typer af epitel og sammensætning af lamina propria for de to typer slimhindeområder: oral gingiva og alveolær mucosa.

???


Gingiva:


- Keratiniseret


- Består af tæt kollagent bindevæv og danner høje bindevævspapillerAlveolær mucosa:


- Non-keratiniseret


- Løst kollagent bindevæv.

Angiv hvilke områder af oral slimhinde der mest almindeligt ses melanin pigmenteret hos mørke personer

Gingiva


Buccal mucosa


Hårde gane


Tunge

Gør kort rede for hvorledes kontaktepitel hæfter til tandvævet?

?

Inddel epitelområdet på gingiva der vender mod tandens overflade

Junctional epitel og oral sulcus eptiel

Hvilke strukturer i såvel forhornet som uforhornet pladeepitel formodes at bidrage til dannelsen af en barriere for intercellulær transport?

Membran coatede granulae

Hvilke kendte substanser indeholder membran coatede granulae?

Filaggrin

Hvor stammer hhv


1. Langerhansceller


2. Melanocytter


3. Merkelceller

1. Knoglemarv (er makrofag/monocyter)


2. Crista neuralis deriveret


3. Epitelderiverede

Hvilke af disse, Langerhansceller, melanocytter og merkelceller, indeholder cytoplasmatiske fibriller i form af simple cytokeratiner?

Merkelcellerne

Angiv EM udseende af en langerhans celle.

Indeholder små kolbeformede granulae (Birbeck granulae)

Angiv de områder af gingivalt epitel, der indeholder hhv flest og færrest Langerhanske celler?

Flest i kontaktepitel


Færrest i sulcus epitel

Navngiv den del af gingiva der har relation til:


1. Tandoverfladen


2. Processus alveolaris


3. Grænsen ml de 2 dele af gingiva

1. Kontakt + oral sulcus epitel


2. Fast gingiva/tilhæftet gingiva


3. Gingivale margin

Hvad forstås ved mucoperiost?

Slimhinde uden submucosa


Ved gingiva og mindre dele af palatinum durum (ved raphe palati og lateralt på den hårde gane)


Ved mastikatorisk slimhinde

Hvilke funktioner har mundslimhinden?

* At beskytte mod skadelige påvirkninger fra omgivelserne og mod væske - og elektrolyttab.* Mekanisk funktion* Sensorisk funktion*Betydning for tale/resonans

Hvordan opnås den beskyttende funktion i mundslimhinden?

Pga:* Mundslimhindens opbygning:


- De enkelte cellers modstandskraft over fysiske og kemiske påvirkninger.


- Celle-celle og celle-matrixadhærence*Uspecifikke forsvarssystemer*Specifikke forsvarssystemer

Hvilke slags epitel er mundslimhinden beklædt med?

Flerlaget pladeepitel


- Uforhornet (ukeratiniseret)- Forhornet (keratiniseret)


*Parakeratiniseret


*Ortokeratiniseret

Hvor findes simpel slimhinde?

- Kind (inkl. sulcus)


- Læbeslimhinde (inkl sulcus)


- Alveolær slimhinde


- Mundbund


- Bløde gane


- Tungeundersiden

Hvad karakteriserer simpel slimhinde?

Eftergivelig, bevægelig, fleksibelUforhornet


Submucosa til stede


Løst bundet til underlag (muskler)

Hvor findes mastikatorisk slimhinde?

Hårde gane


Orale gingiva

Hvad karakteriserer mastikatorisk slimhinde?

Forhornet


Submucose ikke til stede


Fast bundet til underlag (knogle)

Hvilke barrieregenskaber er der i mundslimhinden?

*Mucin og non-specifikke faktorer i spyt*Epitelet


- Turnover


- Membrane coating granules*Basalmembranen*Immunologisk barriere

Hvilke funktioner har spyttets muciner?

*Beskytter mod udtørring*Beskytter mod traumatisering*Koncentrerer beskyttende stoffer på slimhindeoverfladen* Interagerer med mikroorganismer (hæmmer kolonisation)