Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ontwikkelingspsychologie

De wetenschappelijke studie naar groei, verandering en Stabiliteit van conceptie tot adolescentie

Fysieke ontwikkeling

Ontwikkeling die betrekking heeft op de fysieke opbouw van het lichaam

Cognitieve ontwikkeling

Ontwikkeling die betrekking heeft op de manier waarop het gedrag van mensen wordt beïnvloed door groei en verandering in de eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheiden

Sociale en persoonlijkesontwikkeling

Ontwikkeling die betrekking heeft op sociale relaties en interacties met anderen en op duurzame eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheiden

Cohort

Een groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek is geboren

Normatieve gebeurtenissen

Gebeurtenissen die zich voor de meeste individuen binnen een groep op dezelfde manier voltrekken

Normatieve invloeden

Invloeden die leiden tot conformiteit omdat men de gevolgen van afwijkend gedrag vreest

Continue verandering

Geleidelijke ontwikkeling waarbij prestaties op een bepaald niveau voortvloeien uit die van vorige niveaus

Continue verandering

Geleidelijke ontwikkeling waarbij prestaties op een bepaald niveau voortvloeien uit die van vorige niveaus

Discontinue verandering

Ontwikkeling die in aparte stappen of stadia plaatsvindt, en waarbij elk stadium gedrag oplevert dat kwalitatief anders is dan in eerdere stadia

Kritieke periode

Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft

Kritieke periode

Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft

Plasticiteit

De mate waarin ontwikkelingsgedrag of fysieke structuur kan worden gewijzigd

Kritieke periode

Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft

Plasticiteit

De mate waarin ontwikkelingsgedrag of fysieke structuur kan worden gewijzigd

Gevoelige periode

Een afgebakende periode, meestal vroeg in het leven van een organisme, waarin dat organisme extra gevoelig is voor omgevingsinvloeden die betrekking hebben op een bepaald facet van de ontwikkeling

Maturatie

Het proces van geleidelijk ontvouwen van voorbestemde genetische informatie

Theorie

Verklaring of voorspelling over een interessante verschijnsel die een raamwerk biedt om de relaties tussen een geordende reeks feiten of principe te begrijpen

Psychodynamisch perspectief

Benadering van ontwikkeling waarbij men ervan uitgaat dat gedrag gemotiveerd wordt door innerlijke krachten, herinneringen en conflicten waarvan een persoon zich nauwelijks bewust is en waarover hij weinig controle heeft

Psychodynamisch perspectief

Benadering van ontwikkeling waarbij men ervan uitgast dat gedrag gemotiveerd wordt door innerlijke krachten, herinneringen en conflicten waarvan een persoon zich nauwelijks bewust is en waarover hij weinig controle heeft


sigmund Freud, Erik Erikson

Psychoanalytische theorie

Theorie van Freud die ervan uitgaat dat onbewuste krachten bepalend zijn voor iemands persoonlijkheid en gedrag

Id

Het primitieve, ongeorganiseerde, aangeboren deel van de persoonlijkheid dat aanwezig is bij de geboorte

Id

Het primitieve, ongeorganiseerde, aangeboren deel van de persoonlijkheid dat aanwezig is bij de geboorte

Ego

Het rationele en redelijke deel van de persoonlijkheid

Superego

Het aspect van de persoonlijkheid dat iemands geweten vertegenwoordigt en het onderscheid belichaamt tussen goed en kwaad

Psychoseksuele ontwikkeling

Een aantal fasen die kinderen doorlopen waarin genot, of bevrediging, steeds meer gericht is op een andere biologische functie en een ander deel van het lichaam

Fixatie

Gedrag dat in een eerdere ontwikkelingsfase is blijven steken als gevolg van een onopgelost conflict

Psychosociale ontwikkeling

Benadering van ontwikkeling die de veranderingen omvat in de manier waarop we aankijken tegen onze interacties met andere, tegen het gedrag van andere en tegen onszelf als leden van de maatschappij

Behavioristisch perspectief

Benadering van ontwikkeling waarbij men ervan uitgaat dat waarneembaar gedrag en extreme stimuli in de omgeving cruciaal zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van het individu.John B Watson, Skinner, Albert Bandura

Klassieke conditionering

Een vorm van leren waarbij een organisme op een bepaalde manier leert reageren op een neutrale stimulus die de respons normaal gesproken niet uitlokt

Operante conditionering

Een vorm van leren waarbij een vrijwillige respons versterkt of verzwakt wordt, afhankelijk van zijn associaties met positieve of negatieve consequenties

Gedragsmodificatie

Een formele techniek om de frequentie van gewenst gedrag te verhogen en de frequentie van ongewenst gedrag te verlagen.

Sociaal cognitieve leertheorie

Benadering van ontwikkeling waarin de nadruk ligt op leren door het gedrag van een andere persoon te observerenJean Piaget

Cognitief perspectief.

Benadering van ontwikkeling die zich richt op de processen die mensen in staat stellen de wereld te leren kennen, te begrijpen en erover na te denken

Assimilatie

Het proces waarbij mensen een ervaring interpreteren binnen hun huidige cognitieve ontwikkelingsstadium en denkwijze

Accomodatie

Het proces dat bestaande manieren van denken verandert in reactie op nieuwe stimuli of gebeurtenissen

Informatieverwerkingstheorie

Benadering van cognitieve ontwikkeling waarbij men probeert te achterhalen op welke manieren mensen informatie opnemen gebruiken en opslaan

Cognitieve neurowetenschap

Benadering van cognitieve ontwikkeling die zich richt op de manier waarop hersenprocessen gerelateerd zijn aan cognitieve activiteit

Systemisch perspectief

Het perspectief dat kijkt naar de relatie tussen individuen en hun fysieke, cognitieve, persoonlijkheids- en sociale wereld.


Lev Vygotsky, Uri Bronfenbrenner

Bio- ecologische model

Model dat uitgaat van vijf omgevingsniveaus:


- microsysteem familie school


- mesosysteem die in vloeden die het microsysteem beïnvloeden.


- exosysteem overheid kerken


- macrosysteem de cultuur


- chronosysteem historische veranderingen


die elk biologisch organisme gelijktijdig beïnvloeden


Theorie van Bronfenbrenner

Socioculturele theorie

Benadering waarbij de nadruk ligt op het verloop van de cognitieve ontwikkeling als resultaat van sociale interacties tussen leden van een cultuur.


Theorie van Vygotsky

Evolutionair perspectief

Theorie die probeert gedrag te identificeren dat het resultaat is van de genetische erfenis van onze voorouders


Konrad Lorenz


Theorie van Darwin

Ethologie

De wetenschap die kijkt naar de invloed van biologische kenmerken op gedrag. BV Lorenz

Wetenschappelijke werkwijze

Proces van het stellen en beantwoorden van vragen met behulp van zorgvuldige, gecontroleerde technieken, waaronder systematische, georganiseerde observatie en gegevensverzameling.

Laboratoriumonderzoek

Een onderzoek dat wordt uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving die expliciet is opgezet om de gebeurtenissen constant te houden

Theoretisch onderzoek

Onderzoek dat specifiek bedoeld is om verklaringen te toetsen en nieuwe wetenschappelijke kennis te vergaren

Toegepast onderzoek

Onderzoek dat bedoeld is om praktische oplossingen voor directe problemen te vinden.

Longitudinaal onderzoek

Onderzoek waarin het gedrag van een of meer individuen door de tijd heen wordt gemeten

Cross-sectioneel onderzoek

Onderzoek waarin mensen van verschillende leeftijden op hetzelfde tijdstip met elkaar worden vergeleken

Steekproef

Een groep participanten die is geselecteerd voor het experiment

Cross- sequentieel onderzoek

Onderzoek waarin een aantal verschillende leeftijdsgroepen op verschillende tijdstippen worden bestudeerd

Hypothese

Een voorspelling die zodanig is geformuleerd dat zij getoetst kan worden

Operationalisering

Het proces waarmee een hypothese wordt vertaald in specifieke toetsbare procedures die gemeten en waargenomen kunnen worden

Correlatie onderzoek

Onderzoek waarmee men probeert vast te stellen of er tussen twee factoren een verbrand of correlatie bestaat.

Experimenteel onderzoek

Onderzoek dat bedoeld is om causale relaties tussen verschillende factoren te ontdekken.

Experiment

Een proces waarbij een onderzoeker, meestal 2 verschillende ervaringen voor participanten of proefpersonen arrangeert.

Behandeling

Een procedure die wordt toegepast door een onderzoeker.

Behandelingsgroep

De groep in een experiment die de behandeling krijgt.

Controle groep

De groep in een experiment die geen behandeling of een alternatieve behandeling krijgt

Veldonderzoek

Een onderzoek dat wordt uitgevoerd in een natuurlijke omgeving