Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ektropion

Utåtvänt ögonlock (ektropion) är när de undre ögonlocken inte ligger rättvänt mot ögat utan antingen vänder sig utåt eller rullar sig inåt.

Entropion

Inåtvänt ögonlock. Det undre ögonlocket ligger vänt inåt(medialt). Ger skav.

Trichiasis

Innåtpekande ögonfransar. Ger skav och är obehagligt.

Lid retraction

Eyelid retraction är när det övre ögonlocket är felställt och står över Iris, således visar sclera.
Kommer ofta vid hypertyreos.


Lid lag

Lid lag betyder "lagg" i rörelsen av ögonlocket när ögat rör sig nedåt. Vanligt vid thyroideasjukdomar och kallas då "graefes sign"

Chemos

Konjunktivalt ödem. ”Kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar på insidan av ögonlocken

Konjunktivalt ödem. ”Kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar på insidan av ögonlocken

Hyposphagma

Vanligt tillstånd där ett blodkärl brister under konjunktiva. Det finns gott om plats mellan sclera och konjunktiva, så blödningen kan spridas över hela ögat.

Vanligt tillstånd där ett blodkärl brister under konjunktiva. Det finns gott om plats mellan sclera och konjunktiva, så blödningen kan spridas över hela ögat.

Pterygion

Ett degenerativt tillstånd där konjunktiva mycket långsamt växer in över cornea som ett fibrovaskulärt stråk. Om det växer in över cornea och når synaxeln blir det synhotande och ger astigmatism.

Pingueculum

Lätt protruderande gulgråaktig förändring, nodulus, i konjunktiva. Beror på degeneration av kollagen. Frekvens ökar med solexponering. Ska lämnas utan behandling och är ofarligt.

Cornealerosion

Sår på hornhinnan. Kan lätt ge infektion.

Keratit

Infektion av hornhinnan. Uppstår ofta efter en liten erosion i epitelet där bakterier kan ta sig in. Orsakas i regel av s. aureus, epidermis, mm. 
Subakut insjuknande med ljuskänslighet, ont, rött och ibland kladdande öga.

Infektion av hornhinnan. Uppstår ofta efter en liten erosion i epitelet där bakterier kan ta sig in. Orsakas i regel av s. aureus, epidermis, mm.
Subakut insjuknande med ljuskänslighet, ont, rött och ibland kladdande öga.

Hyphema

Blod i främre kammaren(mellan cornea och iris)

Dacryoadenit

Inflammation i tårkörteln

Dacrytocystit

Inflammation i tårsäcken

Katarakt, grå starr.

Katarakt, grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre patienter

Emmetropi

Normalsyn

Astigmatism

Benämning på det synfel som orsakas av en onormal krökning av hornhinnan. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer.

Ljusväg

Grumling i främre kammaren som gör att ljus reflekteras, vilket det inte skall i normalfall. Orsakas ofta av inflammatoriska partiklar, exempelvis vid Irit.

Exotropi

Manifest skelning utåt.

Esotropi

Manifest skelning inåt

Exofori

Latent skelning utåt. Alltid i båda ögonen

Esofori

Latent skelning inåt. Alltid i båda ögonen

Ishihara

Test för medfödd färgseende defekt