Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Subkonjunktivalt blåmärke

hyposfagma

Blodnivå i främre kammaren

Hyphaem

Ögonlock hänger in/utEktropion


Entropion


Ek: senil, facilispares. En: senil, cicatriciell

Inåtväxande ögonfrans

Trichiasis

Konjunktivan växer över cornea

Pterygium (skav kosmetik syn)

Hemianopi

Betyder att skadan sitter på eller bakom chiasma

Varnivå i främre kammaren. Vad tyder det på?

Hypopion. Oftast sterilt var, leukocytiskt exudat. Kan ses vid stora corneaabrasio, anterior uveit, enophthalmit. Framför allt irit.

Hur ser kontaktlinsintolerans ut?

Jättepapill-konjunktivit palpebralt, muköst sekret.

Hur ser en staspapill ut?

Svåravgränsad eller atrofisk (tid), uppdrivna slingriga vener, kantblödningar, avbrutna/inga kärl. Pseudostaspapill: normalvariant hos hyperopa, drusenpapill, myeliniserad papill.

Vilka symtom har irit/iridocyklit/anterior uveit?

Smärta, ciliära injektioner, fotofobi, liten pupill, nedsatt visus (inflammatoriska celler i kammarvätska och bländningar pga. dålick ackomodation).

Hur ser irit/iridocyklit/anterior uveit ut vid undersökning?

Ljusväg. I svåra fall, hypopion. Keratiska precipitat på corneas endotel. Mios, bakre syndekier vid vidgning. Kontrollera: Ögontryck högt/lågt. Fundus (utesluta maskerad).

Vad orsakar iridocyklit?

Hos 50 % hittar man orsaken. Bechterew, Reiters syndrom, Psoriasisartrit, rosacea (mest keratit-associerat), sarkoidos, vaskulit (Beçets), IBD.

Symtom på posterior uveit

Floaters (celler och debris), nedsatt visus. Inte smärta. Diffar: neoplasi, retinaruptur, HIV.

Fynd vid posterior uveit

irit, vaskulit, bomullsexudat, makulaödem, synnervssvullnad, inflammatoriska foki.

Orsaker till posterior uveit

Systemsjukdom kan ligga bakom. Toxoplasma gondii (ljusa fläckar, reaktivering ung vuxen, serologi). Syfilis (NB, uteslutas!). Immunsupprimerade: TB CMV candidiasis. Sarkoidos (iris samtidigt). Vaskulit (SLE, PN WG).

Episklerit och sklerit

Episklerit drabbar unga, oftast segmentellt, benignt. Ej svår smärta. Sklerit gör ont och kan vara HZ RA SLE. Behandlas med kortison/immunsupprimerande.

Vad är cotton wool spots?

Bomullsexudat = mjuka exudat = svullna axon, oftast ischemi.

Vad är röda små prickar på retina?

Dot-blödningar eller mikroaneurysm.

Vad är gula prickar?

Det är hårda exudat eller drusen (båda är lp). Hårda drusen är små och separata och benigna. Drusen i papillen är också ok och ej åldersrelaterat. Mjuka makulära drusen är bad. Hårda exudat tyder på ödem.

Hur innerveras iris? Hur testas denervering?

P: edinger-westfall - omkoppling i ciliarganglet, ACh. S: omkoppling sup cervikala ganglier, med carotis internus till sinus cavernosus - iris - NA. Droppar med agonist (adrenalin el pilokarpin) med konc som normalt ej har effekt.

Vilket kärl försörjer centrala synpathways? Vilka andra artärer påverkan synen?

MCA synstrålar, PCA V1. Makula i V1 både MCA och PCA. A opthalmica kommer från A carotis internus. PCoA-aneurysm kan ge NIII-palsy.

Vilka lager har tårfilmen? Vartifrån kommer beståndsdelarna?

In-> Ut: Mucin H2O Lipid. Mucin: goblets i konjunktiva. H2O: tårkörteln. Lipid: Meibomska.

Vad kan ge brist på resp. komponent i tårar?

Mucin: post-infl. vid kemisk skada, Vit-A-brist. H2O: Sjögrens (muntorr?) el fibros -> keratokonjunctivis sicca. Lipid: blefarit.

Vad orsakar rinnande ögon?

Lakrimering: irritation (blefarit, trichiasis, torrhet pga. kvalitetsbrist). Epiphora=dränageproblem: Facialispares, senil ektropion, obstruerad ductus (mukocele, dakrocystit)

Hur testas tårar?

Schirmer (15 mm på 5 min) och TBUT 10-15 sek. Lågt på ena anger om problemet är kvalitativt eller kvantitativt.

Entropion: orsaker

Trakom -> övre entropion, fr.a. undre i väst. Ögonlock dras inåt av orbicularis oculi och ut av retraktormuskler. Obalans -> en/ektropion. Senilt/spasm (spasm kan bero på irritation). Cicatricial entropion kan bero på allt som ärrar konjunktivan: trakom, alkaliskador, Stevens-Johnson. Adhesioner över fornix tyder på ärr.

Entropion: konsekvenser och behandling

Ögonlockskanten sliter på cornea och kan orsaka corneaabrasio. Dessutom får man främmande kropp-känsla. Det behandlas med operation eller med botulinumtoxin (blefarospasm).

Ektropion: orsaker

Senilt, NVII-palsy, cicatricial, tumör.

Ektropion: konsekvenser och behandling

Fr.a. tårning eftersom tårvätskan inte dräneras i punctum som normalt. Exponerad konjunktiva kan inflammeras och ulcureras. I extremfall kan cornea exponeras = badbadbad. Fixas med OP, läkt VII-pares (droppar ofta/ögonkammare under tiden). Ev. tarsorrhaphy (sy ihop) eller botulinumtoxin för ptos.

Ptos orsaker

Senilt. NIII-pares. Myastenia gravis. Trauma på m levator. Horners syndrom. mitokondriella myopatier.

Horners syndrom

Skada på den sympatiska innervationen av Müllers muskel och iris SANS försvinner -> lite ptos + mios. Kokain doesnt do it, adrenalin gör.