Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vragenlijst(K)DVK: Korte Depressie Vragenlijst voor Kinderen

Meetpretentie: Mate van depressie bij kinderen (door het kind zelf)


Doelgroep: 9-12


COTAN: Normen, criteriumvaliditeit

VragenlijstSDQ: Stenght and Difficulty Questionnaire

Meetpretentie: Psychosociale problemen signaleren en inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van het kind (verschillende versies voor ouders, leraren en het kind zelf)


Doelgroep: 7-12


COTAN: Kwaliteit handleiding, normen, criteriumvaliditeit

VragenlijstVvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij kinderen

Meetpretentie: Mate van symptomen ADHD en agressieproblemen (door ouders en leerkrachten)


Doelgroep: 6-16


COTAN: Criteriumvaliditeit

VragenlijstZBV-K: Zelfbeoordelingsvragenlijst voor Kinderen

Meetpretentie: Mate van angst (twee lijsten)


Doelgroep: 8-15


COTAN: Normen, criteriumvaliditeit

VragenlijstCBCL: Children Behavior Check List

Meetpretentie: Internaliserende/externaliserende problemen; ingevuld door ouders


Subschalen: Competentie- en probleemschaal


Doelgroep: 4-18


COTAN: Normen

VragenlijstTRF: Teacher Report Form

Meetpretentie:Internaliserende/externaliserende problemen; ingevuld door de leraar


Subschalen: Competentie- en probleemschaal


Doelgroep: 4-18


COTAN: Normen

VragenlijstYSR: Youth Self Report

Meetpretentie: Internaliserende/externaliserende problemen; ingevuld door het kind zelf


Subschalen: Competentie- en probleemschaal


Doelgroep: 11-18


COTAN: -

VragenlijstSCL-90: Symptom Check List

Meetpretentie: Psychopathologie aan de hand van lichamelijke en geestelijke klachten


(acht dimensies)


Doelgroep: vanaf 12


COTAN: -

VragenlijstHBSH: Hoensbroekse Beperkingenschaal Hersenletsel

Meetpretentie: Mate van functioneren op het gebied van cognitie, gedrag, communicatie, houding en beweging en sociaal-maatschappelijk functioneren.


Doelgroep: Adolescenten en volwassenen met niet aangeboren hersenletsel


COTAN: -

VragenlijstSIG: Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag

Meetpretentie: Assertiviteit, sociale vaardigheden


Doelgroep: vanaf 14


COTAN: Normen

VragenlijstUCL: Utrechtse Coping Lijst

Meetpretentie: Copinggedrag en psycholsociaal functioneren


Doelgroep: vanaf 14


COTAN: Normen

IntelligentieWISC-III: Wechsler Intelligence Scale for Children

Meetpretentie: Algemene intelligentie/cognitief functioneren


Subtests: onder te verdelen in 3 factoren: Verbaal Begrip, Perceptuele Organisatie en Verwerkingssnelheid.


Doelgroep: 6-16


COTAN: Criteriumvaliditeit


Opmerking: Disharmonisch profiel: verschil in score op factoren is >12, totale IQ kan dan niet worden geinterpreteerd

IntelligentieRaven Progressive Matrices

Meetpretentie: Non-verbale visuele test om de vloeibare intelligentie mee te meten


Subtests: Standard (+verkort), colored, advanced


COTAN: Normen


IntelligentieGit-2: Groninger Intelligentie Test


Meetpretentie: Vloeibare en gekristalliseerde kennis bij volwassenen


Doelgroep: 16-90


COTAN: -


IntelligentieNLV: Nederlandse Leestest voor Volwassnen


Meetpretentie: Premorbide intelligentieniveau van mensen met hersenletsel (hoge r. met verbale schaal van de WISC-III)


Subtests: Fonetisch en semantisch


Doelgroep: vanaf 16


COTAN: Normen, criteriumvaliditeit


Opmerking: Niet geschikt voor mensen met dementie, afasie of een visuele handicap

Perceptie & MotoriekDichotische Luistertaak

Meetpretentie: Lateralisatie van de taalfunctie en interhemisferische interactie


Doelgroep: 5-90, mensen met hersenletsel, disfunctionerend CC, dementie- en psychiatrische patienten


COTAN: Normen, handleiding, criteriumvaliditeit

Perceptie & MotoriekMovement-ABC

Meetpretentie: Motorisch functioneren/ontwikkeling


Subtests: Fysieke taakjes, checklist


Doelgroep: 3-16


COTAN: Normen, criteriumvaliditeit


Opmerking: Niet geschikt voor kinderen met een fysieke beperking of IQ<70

Perceptie & MotoriekBVRT: Benton Visual Retention Test

Meetpretentie: Visuele waarneming en geheugen, visuoconstructieve vaardigheden. Premorbide intelligentie (let op: plafondeffect bij bovengemiddeld IQ)


Doelgroep: 8-69 met mogelijke hersenbeschadiging of dementie


COTAN: Normen


Opmerking: goed/fout score

Perceptie & MotoriekBeery-VMI-6: Developmental test of Visual Motor Integration

Meetpretentie: Integratie van visuele en motorische vaardigheden


Subtests: Twee suplementen: Visual Perception en Motor Coordination


Doelgroep: Korte versie: 2-7, lange versie: 2-100


COTAN: Normen, begrips- en criteriumvaliditeit


Opmerking: Screeningstest

Perceptie & MotoriekKlok/figuur Tekenen

Meetpretentie: Screeningtest voor dementie en cognitieve disfunctie


Doelgroep: mensen bij wie een dementie wordt vermoed


COTAN: Niet beschikbaar


GeheugenComplexe Figuur van ReyMeetpretentie: Diagnostiseren van stoornissen in het visueel-, constructief- en visuo-ruimtelijk vermogen


Subtests: Natekenen, korte- en lange termijn productie en herkennen


Doelgroep: 6-89


COTAN: Handleiding, normen, criteriumvaliditeit

GeheugenCAMDEX-N: Cambridge Examination for Mental Disorder of Elderly

Meetpretentie: Stoornissen in cognitie en gedrag, type en ernst van dementie en psychiatrische symptomatologie


Subtests: Gestructureerde vraaggesprekken en een cognitief+lichamelijk onderzoek (deel A t/m I)


Doelgroep: 65-84


COTAN: Normen, betrouwbaarheid, begrips- en criteriumvaliditeit


Opmerking: Alleen een arts mag diagnose stellen

GeheugenAKGT: Amsterdamse Korte termijn Geheugen Test

Meetpretentie: Symptoom validiteits test (SVT)


Doelgroep: vanaf 6


COTAN: Betrouwbaarheid en begripsvaliditeit


Opmerking: Niet afnemen bij mensen met Korsakoff of dementie. Onder kansniveau = onderpresteren. Geen conclusies aan verbinden

GeheugenVLGT: Verbale Leer en Geheugen Test

Meetpretentie: Verbale geheugenfuncties


Doelgroep: 17-74 mensen met neurologische of (neuro)psychiatrische aandoening


COTAN: Betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit

Geheugen15 Woorden Test

Meetpretentie: Verbale lange termijn geheugenstoornissen.


Subtests: Twee versies: concrete en abstracte woorden


Doelgroep: 14-87, mensen met een hersenaandoening


COTAN: Criteriumvaliditeit

GeheugenMMSE: Mini Mental State Examination

Meetpretentie: Dementie (screening) en verschillende domeinen van cognitie


Doelgroep: vanaf 57


COTAN: Handleiding, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit


Opmerking: In staat onderscheid te maken tussen depressie en dementie. Let op plafond-effecten

Taal & Schoolse vaardighedenAAT: Akense Afasie Test

Meetpretentie: Detecteren van afasie


Doelgroep: 21-75, mensen met hersenletsel


COTAN: Normen, criteriumvaliditeit

Taal & Schoolse vaardighedenTTR: Tempo Test Rekenen

Meetpretentie: Niveau/ontwikkeling van rekenvaardigheid en het detecteren van een eventuele achterstand


Doelgroep: groep 3-8


COTAN: Normen, betrouwbaarheid, begrips- en criteriumvaliditeit


Opmerking: DL = Didactische leeftijd. DLE = Didactische leeftijdsequivalent

Taal & Schoolse vaardighedenPI-Dictee

Meetpretentie: Niveau van spellingsvaardigheid.


Doelgroep: groep 3-8


COTAN: Criteriumvaliditeit


Opmerking: Signaleert achterstand

Taal & Schoolse vaardighedenAVI-Toets: Analyse van Individualiseringsvormen

Meetpretentie: Niveau van leesvaardigheid.


Doelgroep: groep 3-6


COTAN: Criteriumvaliditeit


Opmerking: Moeilijkheidsgraad van boeken wordt op niveau afgestemd

Taal & Schoolse vaardighedenDMT: Drie Minuten Toets

Meetpretentie: Technische leesvaardigheid


Doelgroep: groep 3-8


COTAN: Criteriumvaliditeit


Opmerking: Signaleert eventuele problemen

Executief FunctionerenWCST: Wisconsin Card Sorting Test


Meetpretentie: Cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen


Doelgroep: 6,5-89


COTAN: Niet aanwezig

Executief FunctionerenTOL: Tower Of London

Meetpretentie: Planningsvaardigheden d.m.v probleem-oplossingstaak


Doelgroep: 7-80


COTAN: Normen, betrouwbaarheid, criteiumvaliditeit

Executief FunctionerenStroop KWT: Kleur-Woord Test

Meetpretentie: Mentale snelheid, executieve aandacht en responsinhibitie


Doelgroep: 8-11 (nu ook normen voor 14-90 en 25-80)


COTAN: Criteriumvaliditeit

Executief FunctionerenTMT: Trail Making Test

Meetpretentie: Verdeelde aandacht en cognitieve flexibilitiet


Doelgroep: 17-90


COTAN: Alles onvoldoende

Executief FunctionerenBADS: Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrom

Meetpretentie: Aanwezigheid en ernst van dagelijkse planning- en organisatieproblemen die voortkomen uit het Dysexecutive Syndrome


Doelgroep: 16-87


COTAN: Normen

Executief FunctionerenVerbal Fluency

Meetpretentie: Werkgeheugen en inhibitie


Subtests: COWAT: letterfluency (EF) en GIT: categoryfluency (semantisch geheugen)


Doelgroep: 14-90


COTAN: -


Opmerking: Onderdeel van intelligentietest

Executief FunctionerenBourdon-Vos

Meetpretentie: Continue selectieve aandacht (concentratie)


Doelgroep: 6-17


COTAN: Normen