Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad karakteriserer Mycoplasma?

Mindste bakterie - obligat parasitisk


Trelaget membran (farver ikke gram og er penicillin resistent)


Pinpoint kolonier


Fakultativt anaerob, foretrækker 5-10% CO2


Lever på mucose overflader.
Identifikation lettest ved PCR eller med serologiske tests

Hvilke sygdomme kan Mycoplasma give hos svin?

M. hyopneumoniae giver enzootisk pneumoni. Mest udbredte luftsygdom hos svin i DK. Høj morbiditet, lav mortalitet.


M. hyosynoviae giver polyarthritis.


M. hyorhinis inficerer de øvre luftveje (normalflora).
Mycoplasma suis adhererer til erythrocytter, men er ofte subklinisk. I slemme tilfælde feber og anæmi

Hvilke sygdomme kan Mycoplasma give hos kvæg?

M. mycoides giver contagious bovin pleuropneumoni. Høj motalitet, så anmeldepligtig. Udryddet i DK.


M. bovis giver pneumoni, mastitis og polyarthritis

Hvilke sygdomme kan Mycoplasma give hos fjerkræ?

M. gallisepticum giver respiratoriske infektioner


M. synoviae giver respiratoriske infektioner og seneskedebetændelse


M. meleagridis giver luftsækbetændelse hos kalkuner
De er alle udryddet i DK

Hvilke sygdomme kan Mycoplasma foresage hos får og geder?

M. agalactia giver mastitis, polyarthritis og øjenbetændelse

Hvilke sygdomme kan Mycoplasma give hos kat?

M. haemofelis og M. haemominutum angriber erytrocytter katten får anemi.


Kronisk bærende.