Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/226

Click to flip

226 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aleja
alejach
świetny pomysł
świetnych pomysłach
nauczyciel
nauczycielach
kwiecień
kwietniach
duży czas
dużych czasach
duże miasto
dużych miastach
nudny wykład
nudnych wykładach
biała chmura
białych chmurach
jej liceum
jej liceach
miesiąc
miesiącach
lilia
liliach
słowo
słowach
rzecz
rzeczach
swoja babcia
swoich babciach
ogród
ogrodach
gość
gościach
Polski bank
Polskich bankach
ojciec
ojcach
wieża (5)
pięciu wieżach
pończocha
pończochach
kaleka
kalekach
zimne żelazo
zimnych żelazach
szkło
szkłach
sieć
sieciach
kolorowa tęcza
kolorowych tęczach
miara (6)
sześciu miarach
niedźwiedź
niedźwiedziach
twoja córka
twoich córkach
ojczyzna
ojczyznach
żołnierz
żołnierzach
cmentarz (4)
czeterech cmentarzach
człowiek
człowiekach
słońce
słońcach
stary samochód
starych samochodach
szafa
szafach
ruchliwa ulica
ruchliwych ulicach
marzenie
marzeniach
lampa
lampach
niedziela
niedzielach
ciekawy pan
ciekawych panach
tydzień
tygodniach
swój dziadek
swoich dziadkach
szpital
szpitalach
to ramię
tych ramiętach
Polski chleb
Polskich chlebach
swoje mydło
swoich mydłach
to drzewo
tych drzewach
dziewczę
dziewczętach
święta parafia
świętych parafiach
zwierzę (7)
siedmiu zwierzętach
która chata
których chatach
kolej
kolejach
mój sklep
moich sklepach
dach
dachach
historia
historiach
sługa (3)
trzech sługach
noc
nocach
Polskie wojsko
Polskich wojskach
liść
liściach
imię
imienach
myśl
myślach
żadno błoto
żadnych błotach
stary teatr
starych teatrach
pociąg
pociągach
kobieta
kobietach
biała kość
białych kościach
ta kolega
tych kolegach
moja zabawa
moich zabawach
żadno biuro
żadnych biurach
szara mysz
szarych myszach
obca przemoc
obcych przemocach
pokój
pokojach
to ciało
tych ciałach
anioł
aniołach
nić
niciach
biurko
biurkach
niebo
niebach
burza
burzach
twoje serce
twoich sercach
ta część
tych częściach
wysoki generał
wysokich generałach
wiara
wiarach
stado
stadach
garaż
garażach
matka
matkach
czerwone jabłko
czerwonych jabłkach
gniazdo
gniazdach
drogi hotel
drogich hotelach
Węgier
Węgrzech
zima
zimach
ich armia
ich armiach
to tango
tych tangach
ta sól
tych solach
brzeg
brzegach
uczeń
uczniach
twoja owca
twoich owcach
złoto
złotach
toaleta
toaletach
zdjęcie
zdjęciach
swój piec
swoich piecach
brudna mucha
brudnych muchach
następny raz
następnych razach
ta prasa
tych prasach
nasz wyjazd
naszych wyjazdach
gwiazda
gwiazdach
ryba
rybach
kwiat
kwiatach
nowy talerz
nowych talerzach
Agata
Agatach
kuchnia
kuchniach
klucz
kluczach
moja siostra
moich siostrach
Bóg
Bogach
strona
stronach
które kino
których kinach
dziwna osoba
dziwnych osobach
swoja podłoga
swoich podłogach
stacja
stacjach
nowa szkoła
nowych szkołach
kot (2)
dwóch kotach
sprzedawca
sprzedawcach
jasna woda
jasnych wodach
wuj
wujach
niebieskie morze
niebieskich morzach
gorąca kąpiel
gorących kąpielach
Francuski szef
Francuskich szefach
wóz
wozach
wasz błąd
waszych błędach
zimno
zimnach
wujek
wujkach
ucho
uchach
koniec
koniach
las
lasach
Niemiec
Niemczech
szybkie tempo
szybkich tempach
ta chwila
w tych chwilach
jajo
jajach
Włoch (9)
dziewięciu Włoszech
swoje zboże
swoich zbożach
śniadanie
śniadaniach
syn
synach
kierowca
kierowcach
światło
światłach
moje krzesło
moich krzesłach
długi spacer
długich spacerach
łódź
łodziach
tata
tatach
droga
drogach
góra (7)
siedmiu górach
chłopiec
chłopach
zielona sosna
zielonych sosnach
winda
windach
ten dzień
tych dniach
słaba miłość
słabych miłościach
kiełbasa
kiełbasach
dom
domach
ten góral
tych góralach
silny koń
silnych koniach
nudna lekcja
nudnych lekcjach
nowy list
nowych listach
szerokie pole
szerokich polach
ten marzec
tych marcach
głośny tłum
głośnych tłumach
narodowe muzeum
narodowych muzeach
opowieść
opowieściach
pieśń
pieśniach
rzeka
rzekach
swoje mięso
swoich mięsach
ten doktor
tych doktorach
ten kościół
tych kościołach
jezioro
jeziorach
religia (3)
o trzech religiach
student
studentach
Anna
Annach
kapusta
kapustach
cel
celach
gałąź
gałęziach
nowy stół
nowych stołach
okno
oknach
pióro
piórach
ta masło
tych masłach
nóż
nożach
państwo
państwach
ciemna noc
ciemnych nocach
zimna wiosna
zimnych wiosnach
pyszny obiad
pysznych obiadach
bielizna
bieliznach
łza
łzach
Polak
Polakach
mąż
mężach
żadna koza
żadnych kozach
ten lato
tych latach
piękna róża
pięknych różach
poczta
pocztach
grosz
groszach
echo
echach
pismo
pismach
ta pani
tych paniach
swój świat
swoich światach
spowiedź
spowiedziach
książę (8)
ósmiu książętach
życie
życiach
zajęty telefon
zajętych telefonach
gorący ogień
gorących ogniach
grusza
gruszach
niemieckie piwo
niemieckich piwach
złodziej
złodziejach
nasza ziemia
naszych ziemiach
piętro
piętrach
żaden brat
żadnych bratach
kawa
kawach
ręka
rękach
lista
listach
noga
nogach
ten urlop
tych urlopach
to koło
tych kołach
ta sala
tych salach
wiatr
wietrach
twój kraj
twoich krajach
twój kapelusz
twoich kapeluszach
mała wieś
małych wsiach
rama
ramach
widelec
widelcach
gospodyni
gospodyniach
to oko
tych okach
stary most
starych mostach