Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Tác dụng

- tốt vs các vk kị khí


- tốt vs các amip cả trong và ngoài ruột, kể cả cấp và mạn. Đối với lỵ amip mạn tác dụng khó hơn do khó xâm nhập vào đại tràng

Chỉ định

- điều trị lỵ amip các thể: amip ruột, amip gan, amip ở các mô


- các bệnh do vsv đơn bào


- nhiễm khuẩn do vk kị khí (loét dạ dày tá tràng do vk HP)


- nhiễm khuẩn răng miệng gây viêm lợi

Tdkmm

- chán ăn, buồn nôn, khô miệng, tiêu chảy


- miệng có vị kim loại


- nước tiểu có màu đỏ


- nặng: co giật mất điều hòa, bệnh não, giảm bc, rối loạn đông máu

Ccd

Mẫn cảm vs thuốc


Bn động kính, rối loạn đông máu


Người mang thai 3 tháng đầu, cho con bú

Cách dùng

Uống, đặt