Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

1.1 Tilslag kan komme fra naturligeforekomster (sand/grustak) eller fra sprengt fjell (pukk). Kan du nevne 3 forhold som gjør at naturligtilslag regnes som best egnet i betong?

TILSLAG (5.1.3)Generell egnetheter påvist for:


1. Naturlig normaltilslag, tungt tilslag og luftavkjøltmasovntilslag i samsvar med NS-EN 12620
2. Letttilslagisamsvarmed NS-EN 13055
3. Gjenvunnettilslagi samsvar med 5.2.3.3.

1.2 Vi skiller mellom 3 ulikeløsmasseforekomster (hvordan de ble til). Hvilke, og hvilket materialeer bestegnet ibetong?

 
 De vanligste løsmassetypene er:
• Breelvsmateriale. Velegnet i betong og mye brukt. Ofte velgradert
og avrundet kornform. Den er best. 

• Morenemateriale. Stor spennvidde i kornfordeling (fra leir til stor
stein). Materialet må som...


De vanligste løsmassetypene er:


• Breelvsmateriale. Velegnetibetongog mye brukt. Ofte velgradertog avrundet kornform. Den er best.• Morenemateriale. Stor spennvidde i kornfordeling (fra leir til storstein). Materialet må som oftest foredles ved sitking, vasking og evt.nedknusning.• Elvemateriale. Har en bratt kornfordelingskurve, kalt ensgradert(interferens). Må som regel kombineres med andre materialer for å få en egnet tilslagskurve.

1.3 Hva menes med finhetsmodul? Vis, ogregn ut et eksempel.


  Finhetsmodul (FM):  er en tallverdi som beskriver tilslagets gradering .FM beregnes ved å summere sikterest i prosent for alle sikt.
Fillersandmengde - 0,125mm og 0,063mm - legges inn med
halv verdi, mens grovere sikt summeres med ful...

Finhetsmodul (FM): er en tallverdi som beskriver tilslagets gradering .FM beregnes ved å summere sikterest i prosent for alle sikt.Fillersandmengde - 0,125mm og 0,063mm - legges inn medhalv verdi, mens grovere sikt summeres med full prosentverdi.


1.4 Hva menes medpartikkelsprang?

Partikkelsprang. Et uttrykk for det forhold at ettilslag mangler én eller flere mellomliggendekornfraksjoner. (NS 427.A5)

2.1 Hvordanoppstår alkaliekiselreaksjon? Hvordan ser skadebildet ut? Hvakan gjøres for å hindre at reaksjoneninntreffer?

  a) Alkali-reaksjoner oppstår i herdet betong, ved at alkalier;
natrium(Na)- og kalium(K)-forbindelser, reagerer med alkalireaktive
mineraler/bergarter i tilslag.
Eller

Alkaliereaksjoner i betong er en komplisert sammensatt
kjemisk og fysis...

a) Alkali-reaksjoner oppstår i herdet betong, ved at alkalier;natrium(Na)- og kalium(K)-forbindelser, reagerer med alkalireaktivemineraler/bergarter i tilslag.


Eller
Alkaliereaksjoner i betong er en komplisert sammensattkjemisk og fysisk prosess. Vanligste form er en reaksjonmellom alkalier (fra sement eller tilslag) og visse former forkisel/silika. Derav Alkaliekiselreaksjon.


Reaktivt tilslag, høyt innhold av alkalier og høy fuktighet kanføre til sprekker i betongen da reaksjonsproduktetekspanderer.Krakkeleringsmønsteret er kubeformetReaksjonen øker med økende temp.Risikobergarter; Ryolitt, sandstein, kvartsitt, gråvakke,fyllitt, leirskifer og mylonitt.ist på bilde.


b) Som vist på bilde.


c)Unngå skaderSkader forårsaket av alkali-reaksjoner unngås ved å eliminereminst en av de tre forutsetningene.
Det er altså tre forutsetninger som alle må være oppfyltfor at alkali-reaksjoner skal kunne inntreffe:1: tilstrekkelig mengde alkalier i betongen2: alkali-reaktivt tilslag3: tilgang på fukt
I fuktig miljø, somfor eksempel utendørs i Norge, er det vanskelig å eliminerefukt, og man må da enten unngå reaktivt tilslag eller unngåå overskride grensen for mengde alkalier. Enkelte aktører eropptatt av at det skal være lav-alkali-sement i mørtelen. Menom det benyttes ikke-reaktiv sand i mørtelproduksjonen erforutsetning nr. 2 eliminert, og skader unngås.Har man blandet betong med for høyt alkali-innhold medalkali-reaktivt tilslag og samtidig vet at konstruksjonen vilbli utsatt for jevnlig fukt, kan man likevel løse problemet.Systematisk injisering av epoxy- eller polyuretanbasertematerialer inn i betongen er en metode som er benyttet medhell. Plastmaterialene fyller opp poresystemet, slik at vanntransportinn i og internt i betongen enten blir eliminert ellerså kraftig redusert at problemene i praksis forsvinner.

2.2 Hva vil det si at betongenkarbonatiserer? Hvordan kan denne prosessen bremses?

erterre

2.3 Nårvi skal beskrive betong, er det 2 prinsippielle metoder som gjelder. Hva heterde, og hva er forskjellnen.

redfdfd

3.1 Kan du nevne de viktigste (mest anvendte)konstruksjonssementene på det norske markedet, samt de vanligsteanvendelsesområdene?

fsfdfdf

3.2 Vedordinær sementproduksjon avspaltes CO2 (kalsineringsprosessen). Nevn 3 tiltaksom bidrar til at CO2-avtrykket kan reduseres i sement / betong.

dsfddfd

3. 3 INorge benyttes I hovedsak 3 typer tilsetningsmaterialer. Hvilke, og hvordan vildu beskrive de viktigste egenskapene?

qwqqewe

3.4 Hvaskiller pozzolaner fra latent hydrauliske materialer?

wewewe

4.1 P/ SP – stoffer virker vannreduserende. Hvilke 3 prinsippielle formål kan vibruke disse stoffene til?


rtrtrtr

4.2 Nårdet stilles krav til frostsikker betong anvender vi vanligvis L-stoff. Hvorfor?Forklar virkemåten.


ewewew

4.3 m= V / C + ∑ pi x ki.Hva uttrykker denne formelen ?

ytytyt

4.4 Beskriv en betongkvalitetihht. NS-EN206 + NA.

werert