Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Arean av en parallelltrapets
Arean av en triangel
Arean av ett parallellogram
Arean hos en romb
Arean och omkretsen hos en cirkel
Areasatsen
Aritmetisk summa
Cirkelsegment
Cirkelsektor
Cylinder
Kon
Konjugatregeln
Kordasatsen
Likformighet
Median (trianglar)
Parallelltransversal
Pyramid
Pythagoras sats
Randvinkelsatsen
Räta linjens ekvation
Rätblock
Sambandet mellan grader och radianer
Vinkelmåtten grader och radianer
Vinklar
Kvadrering och konjugatregeln
Potensregler
Klot
Vinklar
Bisektrissatsen
Exakta värden på radianer vs vinklar