Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Itinuturing na pinakamatandang sining sa kulturang Pilipino na pinagmulan ng iba pang sining

Tula

Itoy elemento ng tula na nagbabase sa bilang ng pantig sa baqat taludtod ng saknong

Sukat

Ito ay ang saglut ba magtigik sa pagbigkas ng tula na kadalasang ginagawa sa bandang gitna nito

Sesura

Ito ay ang pagkakaroon ng pare-parehong tunog sa dulo

Tugma

Malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa

Larawang diwa

Salita na may kahulugan sa mapanuring kaisipan

Simbolismo

Pagpukaw sa mayamang imahinasyon ng mambabasa

Karikitan

Malalim at masining na pahayag

Talingghanga

Malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa

Larawang diwa

Balat-sibuyas; maramdamin

Idyoma

Pikon-tampo-inis-galit-suklam-poot

Tindi ng kahulugan

Isang sadyang paglayk sa ordinaryong paggamit ng salita

Tayutay

Pag-uulit bg tunog katinig sa inisyal na bahagi ng saliya

Alliterasyon

Pag uulit ng tunog patinig sa bahagi ng salita

Asonans

Pag uulit ng tunobg katinig sa bahaging pinal ng salita

Konsonans

Sa pamamagitan ng tunog o himig ng salita ay nagahaqang maihatid ang kahulugan niyo

Onomatopiya

Paguulit ng salita sa unang bahagi ng oahayag o ng isang taludtod

Anapora

Pag-uulit ng salita aa huling bagai ng pahayag o taludtod

Epipora

Ang huling salita sa pahayad o taludtod ay inuulit sa unang bahagi ng kasunod na pahayag o taludtod

Anadiplosis

Hindi tuwirang paghahambing ng magkaibang bagay,tao o pangyayari

Pagtutulad o simili

Tuwirang paghahambing

Pagwawangis

Inaaring tao ang bagau na walang buhay

Pagsasatao

Lagpas sa katotohanan o eksaheradl ang pagpapahayag

Pagmamalabis

Pagpapalit ng katawagan o ngalan sa bagay na tinutukoy

Metonomi

Binabanggit ang bahagi gikang pagtukoy sa kabuuan

Sinekdoki

Gumagamit ng salitang nagpapabawa sa tindi ny kahulugan ng orihinal na salita

Eupemismo

Ang layunin au mag iwan sa isipan ng mambabasa o tagapakinig ng kakintalan

retorikal na tanong

Paghahanay ng nga pangyayaring may pataas na tinig, sitwasyon o antas

Pasukdol

Pagpapahayag ng mga pangyayaring may pababang tinig, sitqasyon o antas

Antiklaymaks

Paggamit ng mga pahayag o salitang magkasalungat

Oksimoron

May layuning mangutya ngunit sa tagong paraan na waeing nagbibigay puri

Ironya

3 importanted katauhan sa balagtasan

Lakandiwa, mambabalagtas, manonood

Siya ang namamagitan sa dalawang panig

Lakandiwa

Sang ayon at di sang-ayos

Mambabalagtas

Ang nakikinig lamang

Manonood