Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi u dorosłego, zdrowego człowieka?


120/80

Jak zmienia się tętno podczas wysiłku fizycznego?

Wzrasta

Wymień trzy choroby układu krwionośnego

Miażdżyca, nadciśnienie, zawał serca

Jakie są główne przyczyny chorób serca?

Brak ruchu, złe odżywianie, stres, palenie papierosów.

W jaki sposób powstaje miażdżyca?

Nadmiar cholesterolu odkłada się w ścianach tętnic.

Czy arytmia serca może prowadzić do utraty przytomności?

Tak

Czy w krwotoku tętniczym krew wypływa z rany wolno?

Nie

Czy w krwotoku żylnym krew zawiera dużo tlenu?

Nie

Czy krwawienie jest groźniejsze niż krwotok tętniczy?

Nie

Czy siniaki powstają gdy spożywamy zbyt dużo tłuszczów zwierzęcych?

Nie

W jaki sposób powstają siniaki?

Pękają naczynia włosowate i krew rozlewa się pod skórą.

W jakim krwotoku krew wypływa z rany w pulsujący sposób

W krwotoku tętniczym

W jakim krwotoku krew wypływa z rany w jednostajnym tempie.

W krwotoku żylnym

Odkładanie się cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych jest przyczyną ...

miażdżycy

Dbając o nasz układ krwionośny powinniśmy spożywać mniej tłuszczów ...

zwierzęcych

Jaka jest funkcja układu limfatycznego?

Udział w reakcjach odpornościowych, transport substancji.

Jaki narząd układu limfatycznego znajduje się w okolicach gardła?

migdałki

Jaki narząd układu limfatycznego znajduje się w okolicach mostka?

grasica

Jaki narząd układu limfatycznego znajduje się pomiędzy żołądkiem a lewą nerką?


śledziona

Układ krwionośny czy limfatyczny jest układem otwartym

Układ limfatyczny

Układ krwionośny czy limfatyczny jest układem zamkniętym

Układ krwionośny

Układ krwionośny czy limfatyczny transportuje tlen

Układ krwionośny

Układ krwionośny czy limfatyczny to inaczej układ chłonny?

Układ limfatyczny

Układ krwionośny czy limfatyczny uczestniczy w regulacji temperatury ciała?

Układ krwionośny

Jaką funkcję pełnią w organizmie człowieka węzły chłonne?

Oczyszczają przepływającą przez nie limfę

Do układu limfatycznego nie należy : śledziona, aorta, grasica

aorta

Do układu krwionośnego nie należą : żyły, naczynia włosowate, naczynia limfatyczne

naczynia limfatyczne

Wymień 4 elementy układu limfatycznego

migdałki, śledziona, grasica, węzły chłonne

Wymień 4 elementy układu krwionośnego

serce, żyły, tętnica, naczynia włosowate

Po ukąszeniu pająka podaje się szczepionkę czy surowicę?

Surowicę

Te krwinki są odpowiedzialne za produkcję przeciwciał

Limfocyty B

Te krwinki wchłaniają i trawią bakterie i wirusy.

Makrofagi

Te krwinki rozpoznają obce antygeny.

Limfocyty T

Zanim limfa dopłynie do żył przepływ przez co najmniej jeden z ...

węzłów chłonnych

Jakie komórki atakuje wirus HIV

Limfocyty T

Zbyt wysokie ciśnienie krwi to ...

nadciśnienie

Dzieli serce na część lewą i prawą

przegroda

Zawiera gotowe przeciwciała

surowica

Błona otaczająca serce

osierdzie

Główna tętnica organizmu

aorta

Zapobiegają cofaniu się krwi

zastawki

Z lewego przedsionka krew płynie do

lewej komory

Z prawego przedsionka krew płynie do

prawej komory

Z lewej komory krew wypływa

aortą

Z prawej komory krew wypływa

tętnicą płucną

Do prawego przedsionka krew wpływa

żyłą główną

Do lewego przedsionka krew wpływa

żyłą płucną

Czy serce to mięsień gładki?

Nie

Czy praca serca kontrolowana jest przez mózg?

Tak

Czy w ścianach tętnic jest gruba warstwa mięśni gładkich?

Tak