Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Ito ay tumutukoy sa kasarian kung lalaki o babae.

Sex

3 letters

Ayon sa (blank) noong 2014, ito ay tumutukoy sa biological at physological na katangian na nagtatakda ang pagkakaiba ng babae sa lalaki.

WHO (World Health Organization)

Ito ay tumutukoy sa panlipunang gampanin (role), kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki

Gender

Male, female (lalaki, babae)

SEX

Masculine, Feminine

Gender

Katangian ng Sex (Characteristic of Sex)

1. Ang mga babae ay nagkakaroon ng buwanang regla samantala ang lalaki naman ay hindi.2. Ang mga lalaki ay may testile (bayag) samantala ang babae ay hindi nagtataglay nito.

Katangian ng Gender (Characteristic of Gender)

Ang bansang Saudi Arabia lamang sa mga bansa sa mundo ang hindi nagpapahintulot sa kababaihan ng magmaneho ng sasakyan.

Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makakaranas ng malalim na atraksyon, apeksyonal, emosyonal,sekswal at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa.

Oryentasyong Sexual (sexual-orientation)

Ito ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao, na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya'y ipinanganak.

Pagkakakilanlan pangkasarian (gender identity)

Uri ng Oryentasyong Sekswal

Heterosexual


Homosexual

Mga taong nagkakanasang sexual sa miyembro ng kabilang kasarian mga lalaki na ang gustong makatalik ang babae at mga babaeng gusto naman ay lalaki

Heterosexual

Mga nagkakaroon ng sekswal na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian, mga lalaki ang makakatalik ang lalaki at mga babaeng mas gusto ang babae bilang sekswal na kapareha

Homosexual

LGBT

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

Sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki, mga babae may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae.

Lesbian (tomboy)

Mga lalaking nakakaramdam ng atraksyon sa kapwa lalaki.

Gay (Bakla)

Mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian.

Bisexual

Mga taong walang nararamdamang atraksyon sekswal sa anumang kasarian

Asexual

Kung ang isang tao ay nakararamdam na sya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kaniyang pagiisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma.

Transgender

SOGI

Sexual Orientation and Gender Identity

Ito ay kapag nag palit ng kasarian

Transsexual