Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Negara

1~ sempadan


2~ sistem pemerintahan


3~ penduduk yang tetap

Negara Berdaulat

1~ merdeka


2~ berkuasa sndri


3~ berwibawa


4~ beridentiti

Kerajaan

Sebuah bdn yg b'tngungjwb mnjlnkan tugas2 pengurusan pentadbiran ngra.

Peranan Kerajaan

1~ menentukan arah tadbir urus ngra


2~ menyediakan k'mudhn eko


3~ menyediakan plbgai p'khidmatan


4~ memastikan keamanan & k'ttnraan


5~ mnstabilkan p'saingan


6~ p'lindungan alam sekitar


7~ pnyediaan kprluan asasi


8~ memastikan kstabilan eko