Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

tillitsvalgt

valgt representant

drøfte

diskutere

landsomfattende

som gjelder hele landet

tilsluttet

tilknyttet, medlem av

avtale

noe man blir enige om

forhandle

diskutere, konferere

gjelde

være gyldig

utgangspunkt

begynnelse, start

part

deltaker

stabil

rolig, fast

ufaglært

uten faglig utdanning

assistent

medhjelper

kamp

det å kjempe for noe, strid

pålegge

kreve

svekke

gjøre svakere

avvise

si nei, avslå, forkaste

mektig

som har makt

næringsliv

samlet økonomisk virksomhet, produksjon og handel

styre

komite som leder

vilkår

betingelse