Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vilka fyra icke traumatiska höftsjukdomar är mest betydande?
Degenerativa/inflammatoriska skador, medfödda skador, impingement, mjukdelsproblem (bursitis trochanterica, springhöft).
Vad är symptomer vid höftsjukdomar?
Smärta/ömhet, klick, låsningstillfälle, utmattning, nedsatt funktion, nedsatt livskvalitet.
Vad kan vara differenialdiagnoser till höftsjukdomar?
Ryggsjukdomar, arteriell insufficiens, hernie, abdominalt/gynekologiskt, inflammatoriska sjukdomar.
Var kan höftsmärtor vara lokaliserade?
Ljumske (oftast höftdysplasi), trochanter major, sätesregionen (ofta pga ngt utanför höftleden ex lumbalis, SI-led, piriformis), lår, knä (spec. hos barn), crus.
Vad vill man ställa frågor om för att hitta karaktären av p. smärtor?
Plötsligt utan trauma, nattliga smärtor, vilo eller belastningsprovokerade, oprovokerade, bäst i rörelse, smärttriad. Bra att registrera smärtgraden på en VAS-skala.
Vad kan klick i höften tyda på?
Externa: tractus iliotibialis (coxa saltans), bursitis trochanterica, gluteus maximus.

Interna: Iliopsoas senan, tenosynovitis, caput longum biceps.

Intrartikulära: labrum, mus, synovitis, chondromatose, lig, iliofemorale.

Instabilitet (ideopatisk dynamisk subluxation).
Vad kan låsningstillfälle i höften tyda på?
Iliopsoas bursit.
Vad kan utmattning tyda på?
Arteriell insufficiens, dock sällsynt att smärtan då sitter vid höften.
Vad kan nedsatt rörlighet i höften tyda på?
Artros, artrit.
I vilka tre situationer/ställningar ska en p. undersökas vid en objektiv undersökning av höften?
Gåendes, ståendes, liggandes.
Vad är viktigt vid bilddiagnostiska undersökningar?
Att alltid se leden från flera håll.
Ge exempel på icke operativ behandling.
Träning (inte evidens för om det hjälper på höftsmärtor), ändrad aktivitet (ex springa kortare, kanske simma istället), (glucosamin), smärtstillande (paracetamol, ASA, NSAID, morfika), viktnedgång (ingen evidens), kortvarig smärtlindring med blockad (lidokain intraartkulärt).
Vad vilar indikationen för en total höftalloplastik på?
P. smärtor, nedsatt funktion, nedsatt livskvalitet, all icke-kirurgisk behandling ska ha provats.
Till vem ger man en cementerad respektive ocementerad höftprotes?
Cementerad ges till de över 70, ocementerad till de under 70 år.
Hur reagerar p. lårben på den ocementerade protesen?
Efter den omedelbara mekaniska fixationen sker en biologisk förankring, ben växer in i protesen ungefär som en fraktur läker.
Hur sitter den cementerade protesen fast?
Den kilas fast, endast detta som håller den kvar.
Vad kan en höftalloplastik ge för komplikationer?
Tidiga: Benlängdsskillnad, nervpåverkan, infektion (ytlig eller djup), luksation, fraktur (peroperativ), trombos. Sena: Infektion (djup), aseptisk lossning, slit av komponenter, luksation, fraktur.
Hur vanligt är höftdysplasi? M:K? Vad innebär det rent anatomiskt?
5% av den danska befolkningen har det. 1:6. Innebär inkongruens av ledytorna pga brant acetabulum och därmed nedsatt täckning av caput och hypermobilitet.
Vilka två vinklar mäter man för att undersöka för höftdysplasi?
CE (center-edge angle), AA (acetabular index angle).
Varför ska p. Med svår höftdysplasi erbjudas kirurgi?
De har stor risk för att utveckla sekundär höftartros.
Vad ska vara uppfyllt för att en höftdysplasi ska räknas som svår och därmed erbjudas kirurgi? Vad kallas operationen?
VAS-score, CE<25, AA>10, ingen osteoartros, ska vara kongruenta ledytor (bestäms med rtgbild i abduktionsställning). Operationen kallas periacetabular osteotomy
Definiera femuor-acetabular impingement.
Avklämning mellan labrum/acetabulum och övergången mellan caput och collum.
Vilka två typer höftimpingementer finns det?
CAM, innebär att caput femoris inte är normalt sfäriskt och har ökad radius/mer distal övergång mellan caput och collum. Pincer, innebär att acetabulum täcker caput för långt lateralt, t ex pga en retroverterad ledskål eller acetabulär protrusion.
Vad är symptom på höftimpingement?
Långsamt utvecklande smärta i skrevet, vid trochanter major och glutealregionen. Den kan komma efter fysisk aktivitet, vid vila, trappgång och sittandes i djupa stolar. Reducerad aktivitetsnivå. Reducerad livskvalitet.
Vad är typiska kliniska fynd vid höftimpingement?
Positivt impingement test, reducerad ROM (flexion) och asymmetri.
Vilka typer bilddiagnostiker kan man använda för höftimpingement-utredning?
Röntgen, MR, MR-artrografi.
Vad på en röntgenbild av höften frammifrån kan vara tecken på retroverterad acetabulum?
8-sign, posterior wall sign, ischial spine sign.
Vad består den icke-kirurgiska behandlingen av höftimpingement av?
P. information, modifikation av aktivitet (ex undgå att böja höften), undgå smärtfull rörelse.
Vilka är indikationerna för kirurgisk behandling av höftimpingement?
Persisterande smärta, reducerad ROM, positivt impingement test, ingen OA, tydlig radiologisk diagnos.
Vad består den kirurgiska behandlingen av höftimpingement av?
Kan göras arthroskopiskt eller öppet. Man skalar av på collum. Acetabulum kan korrigeras med osteotomy
Hur testar man för en stram tractus iliotibilialis?
Obers test.
Obers test.
Hur behandlar man en coxa saltans konservativt?
Utsträckning, ta bort utlösande faktorer, smärtstillande, steroid-blockad.
Hur behandlas en coxa saltans kirurgiskt?
Ta bort bursaen. Z-plastik.
Ta bort bursaen. Z-plastik.