Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Faktorer som beskriver ett materials gjutbarhet

- Stelna med jämn sammansättning på både mikro- och makronivå- Förmåga att ändra volym vid stelning och svalning- Ett materials förmåga att flyta ut i en form- Ett materials förmåga att inte reagera med formmaterialet- Ett materials förmåga att stelna till en homogen struktur med avseende på dimension

Skillnad mellan gjutning i permanent- och engångsform

Permanentform möjliggör gjutning av flera enheter i samma form, engångsform används bara en gång (lägre engångskostnad).Vissa detaljer kan vara svåra att framställa utan att förstöra formen -> använd engångsform.

Principen för stränggjutning

Smältan tappas i en vattenkyld kopparkokill utan botten. Där stelnar sidorna på strängen och de kan dras ur kokillen kontinuerligt. Under kokillen kyls strängen kraftigt med vatten och när smältan stelnat kapas strängen i längder.

Principen för pressgjutning

Smält metall pressas in i en stålform eller formverktyg, med hjälp av kolv eller tryckluft. Dyra verktyg -> krav på stora serier. Avancerade detaljer med höga toleranser fås.

Principen för centrifugalgjutning

Formen roterar under avgjutningen och stelnandet, varvid ett förtätande tryck utövas på metallen. Formar av stål eller gjutjärn gör att ytskicktet stelnar snabbt p.g.a. den goda värmeöverföringen. Ofta enkla formar, utan kärna, som man gjuter i.

Maskinformning

Handformning - fast maskinelltVid handformning tillverkas en modell i lämpligt material. Denna täck sedan med formmaterial (vanligtvis sand och bindemedel) för att tillverka en form.

Skalformning

En modell fäst på "locket" av en låda. Lådan fylls med hartsklädd sand, stängs och roteras sedan 180 grader så modellen täcks av sand. Detta får härda innan lådan roteras tillbaka och modellen tas ut och den nya formen avlägsnas.

Fullformsgjutning

Engångsmodeller av frigolit (förgasningsbar plast) används. Denna får sitta kvar under hela gjutprocessen och förgasas allt eftersom smältan hälls i.

Gjuttekniska begrepp: modell, delning, partyta, kärna, kärnlåda, kärnanvvisare, matare, ingöt och flaska.

Modell: Fullskalemodell av den önskade formen på gjutstycket.Delning: Där de två modellerna sätt ihop.Partyta: Den del i formflaskan där man inte har avtryck av modellen.Kärna: Lösa sandkroppar som formar kroppens ev. hålrum.Kärnlåda: Lådan som kärnorna tillverkas i.Kärnavvisare: Den del som "sticker ut" ur modellen och visar var kärnan ska placeras för att få önskat hålrum.Matare: En slags reservoar för smältan.Ingöt: Tilloppskanalerna för smältan i formen.Formflaska (flaska): Formen som modellen placeras i för att sedan fyllas med sand och bindemedel.

Måttkompensering - arbetsmån, krympmån och släppning

Arbetsmån: Extra materialtilltag som krävs för att kunna arbeta med det.Krympmån: Extra materialtilltag som krävs för att kompensera för krympning.Släppning: Åtgärder som utförs för att komplicerade former ska släppa från formflaskan. Släppvinklar viktiga. Även olika medel kan sprutas in.Blackning: Ytbehandling av formmaterialet.

Vanligt förekommande gjutfel

Gasblåsor: Kan bildas genom att t.ex. luft stängs in i formen genom stark gasutveckling hos formmaterialet. Ger upphov till blåsor i gjutningen.SprickbildningSkevhetKallflytning

Moment för efterbehandling av gjutgods

- Borttagning av kvarvarande kärn- och formmassor.


- Avlägsnande av ingjut och matare.


- Avlägsnande av oavsiktligt tillkommet material.


- Lagning, t.ex. svetsning av porer eller andra fel.


- Kontroll, värmebehandling och ytbehandling.


- Hantering och transport av gjutgodset.

Konstruktionstekniska aspekter som underlättar producerbarheten av gjutgods

- Utformning med hänsyn till hållfasthet.- Utformning med hänsyn till stelningskrympning: Alla vanliga gjutmetoder krymper under stelning. Om detta ej kompenseras med extra tillförsel av smälta uppstår hålrum eller sugningar.- Anpassningar med hänsyn till efterbehandling: Underlätta t.ex. uttag av kärnan.