Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat is kwantitatief onderzoek?

Deductieve benadering van onderzoek: de onderzoek test meestal of vooropgestelde en vanuit de theorie afgeleide hypothesen kloppen.
Verzamelen van numerieke gegevens die men kan analyseren m.b.v. statistiek

Wat is kwalitatief onderzoek?

Een inductieve analyse van gegevens: men vertrekt vanuit de empirie (veronderstellingen en werkhypothesen) om theorieën te genereren.
Verzamelt gegevens die grotendeels bestaan uit woorden, door algemene brede vragen te stellen. Beschrijft en analyseert deze woorden in het kader van thema's.

Wat is kwantitatief onderwijsonderzoek?

- Vanaf 19e eeuw


- Komt uit de natuurwetenschappen


- 3 belangrijke begrippen


Statistische procedures


Test- en meetinstrumenten


Onderzoeksdesign

Wat zijn de karakteristieken van kwantitatief onderwijsonderzoek?

Verzamelen en analyseren van informatie onder de vorm van cijfers
Verzamelen van scores die de verschillen meten tussen individuen / organisaties
Groepen vergelijken

Wat is kwalitatief onderwijsonderzoek?

- vanaf 1970- Oorsprong in sociale wetenschappen
- 3 belangrijke begrippen


Filosofische ideeën


Ontwikkelen van procedures


Betrokken en belangenbehartigende toepassing


Welke karakteristieken heeft kwalitatief onderwijsonderzoek?

Als onderzoeker moet je luisteren naar de mening van de deelnemers
Algemene open vragen
Data verzamelen in natuurlijke omgeving
Ondersteuning bieden voor doelgroepen (leven verbeteren)

Wat zijn de zes stappen in een onderzoek volgens Creswell

1. Onderzoeksprobleem identificeren


2. Literatuuronderzoek


3. Een doel formuleren (doel, onderzoeksvragen en hypothese)


4. Data verzamelen


5. De date analyseren en interpreteren


6. Rapporteren en evalueren

Kwantitatief vs kwalitatief


Onderzoeksprobleem identificeren

Kwantitatief: beschrijven, verklaren


Kwalitatief: verkennen, begrijpen
Kwantitatief:


- trends beschrijven (algemene regels zoeken, generaliseren naar populaties, veel respondenten, beperkte informatie per case)


- breed


- verbanden tussen variabelen verklaren
Kwalitatief:


- Verkennen van een probleem waarover weinig gekend is (weinig respondenten, nieuwe theorieën ontwikkelen)


- diepgaand


- een gedetailleerd inzicht ontwikkelen in een centraal fenomeen

Kwantitatief vs kwalitatief


Literatuuronderzoek

Kwantitatief: belangrijk, onderzoek rechtvaardigen + noodzaak van het onderzoek
Kwalitatief: minder belangrijk, onderzoek rechtvaardigen
Kwantitatief


- Literatuur is zeer belangrijk


- Literatuur verantwoordt het onderzoeksprobleem


- Bepaalt het doel van het onderzoek en geeft richting aan de onderzoeksvragen en hypothesen
Kwalitatief


- Literatuur is minder belangrijk


- Geeft geen richting aan de onderzoeksvragen


(kwalitatief onderzoek vertrouwt op de standpunten van de deelnemers aan het onderzoek)

Kwantitatief vs kwalitatief


Doel afbakenen

Kwantitatief: onderzoeksvragen zijn specifiek en eng +


meet- en observeerbare gegevens
Kwalitatief: onderzoeksvragen zijn algemeen en breed +


ervaringen van deelnemers begrijpen

Kwantitatief vs kwalitatief


Data verzamelen

Kwantitatief: Voorafbepaalde instrumenten, numerieke data, groot aantal respondenten
Kwalitatief: algemene open vragen, tekst of afbeelding, beperkt aantal deelnemers

Wat zijn dataverzamelingstechnieken voor kwantitatief onderzoek?
... voor kwalitatief onderzoek?

Kwantitatief: survey, tests, checklists
Kwalitatief: interviews, observaties, notities, logboeken, teksten en tekeningen, audiovisuele materialen

Kwantitatief vs kwalitatief


Data analyseren en interpreteren

Kwantitatief: statistiek,


trends beschrijven, groepen vergelijken of verbanden tussen variabelen,


resultaten vergelijken met voorspellingen en voorgaande onderzoeken


Persoonlijke vooroordelen van de onderzoeker spelen geen rol
Kwalitatief: tekstanalyse,


beschrijving, analyse en thematische ontwikkeling,


de ruimere betekenis van de bevindingen


Onderzoeker moet reflecteren over zijn eigen vooroordelen.

Welke twee soorten statistiek zijn er binnen kwantitatief onderzoek?

Beschrijvende: verzamelde data worden zo georganiseerd dat we ze beter begrijpen
Inferentiële: uit resultaten van de steekproef trekken we conclusies voor de gehele populatie

Kwantitatief vs kwalitatief


Rapporteren en evalueren

Kwantitatief: rapportage = standaard


Evaluatie = objectief en onbevooroordeeld
Kwalitatief: rapportage = flexibel


Evaluatie = reflexief en eenzijdig

Wat zijn overeenkomsten tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek?

1. Volgen beide de zes stappen van Creswell2. Hetzelfde format voor de probleemstelling (kennishiaat)
3. Data verzameling via interviews, observaties en documenten (let op: manier waarop deze gebeuren is wel verschillend)

Wat voor soort onderzoeksvragen komt het vaakst voor bij kwantitatief/kwalitatief onderzoek?

Kwantitatief: verklarend (zoekt naar samenhang tussen variabelen)
Kwalitatief: beschrijvend

Wat bedoelt men met data?

Stukje informatie dat systematisch verzameld wordt voor een onderzoek

Wat weet je over de data in kwalitatief onderzoek?

- De onderzoeker bepaalt wat als gegevens dient


- Het verzamelen van data is selectief (nooit alle data over één fenomeen)


- gegevens zijn niet neutraal, maar altijd interpretatie van de onderzoeker

Welke soorten gegevens (data) zijn er bij kwalitatief onderzoek?

1. Gesproken data

Mondelinge informatie die men op een duurzame manier vast legt


Twee soorten:


- om informatie te verkrijgen


- verzameld voor de gesproken taal zelf


Ook informatie uit een chatsessie is gesproken data
2. Geobserveerde data


verkregen door het systematisch observeren van personen in hun dagelijks leven of het observeren van gebeurtenissen wanneer deze plaats vinden


Afhankelijk van hoe de onderzoeker de dingen zag
3. Geschreven data


Reeds bestaande teksten (beleidsdocumenten, historische documenten, dagboeken,...)


Data verzameld tijdens de studie (vragenlijsten, logboeken,...)


Teksten ter aanvulling (info op internet, data van andere studies,...)Wat is er zo speciaal aan dataverzameling bij kwalitatief onderzoek?

- Heel intensief (kost veel tijd, energie, geld,..)
- gegevens kunnen verkregen worden in natuurlijke context (observaties, opnames,...) of door onderzoekers gegenereerd worden (interviews, logboeken,...)
- Nieuwe of reeds bestaande data

Met welke drie principes (+ uitleg) moet je rekening houden bij het verzamelen van data in kwalitatief onderzoek?

1. Epistemologische principes


Kwaliteit van de verzamelde data


- verzamel de juiste hoeveelheid data en de juiste


- verzamel data die valide en betrouwbaar is


betrouwbaarheid vergroten door member checking, triangulatie in de tijd, trianguatie in respondenten)


- verzamel geloofwaardige en integere data


Antwoorden op vragen moeten vergeleken kunnen worden en vragen moet altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd worden


Valse informatie wordt soms onbewust gegeven
2. Ethische principes


- Schriftelijke toestemming krijgen


- Respect en privacy!


- Hoe rekening met de ter beschikking stelling van de deelnemers


- de grenzen van de groep respecteren
3. Methodologische principes


- Economisch elegantieprincipe


Een zo groot mogelijke hoeveelheid gegevens van hoge kwaliteit met minimaal gebruik van hulpmiddelen


- Realiteitsprincipe


Wat je wilt doen aanpassen aan de beschikbare middelen

Hoe maak je een goede planning om data te verzamelen?

- een goede planning bevat een indicatie van welke soorten gegevens verzameld moeten worden


- maak een dataverzamelingsplan


-> je weet hoeveel tijd er nodig is
-> je weet of er speciaal materiaal voorzien moet wordenWat moet er in een dataverzamelingsplan staan?

- soorten data die verzameld moeten worden


- onderzoekstechnieken of dataverzamelingsmethoden die gebruikt kunnen worden


- hoe de data helpt de onderzoeksvraag te beantwoorden


- welke andere data gebruikt zou kunnen worden


- waarom de data gekozen is


- informatie en hulp die gebruikt kunnen worden (literatuuronderzoek,...)


- wie over de nodige informatie beschikt


- tijdsplanning

Geef de standaard en andere onderzoekstechnieken voor kwantitatief onderzoek.

- gesloten vragenlijsten (survey)
- checklists


- gestandaardiseerde tests


- systematische observaties


- numerieke data


- geschematiseerde interviews


- secundaire data

Geef de standaard en andere onderzoekstechnieken voor kwalitatief onderzoek?

- Interviews
- observaties


- open vragen


- logboeken


- teksten


- audio-visuele data


- foto's, tekeningen, beelden

Verschil tussen instrumenten en protocols?

Instrumenten = tools om kwantitatieve data mee te meten, te observeren en te documenteren
Protocols = tools bij een kwalitatieve studie

Welke soorten surveys bestaan er?

- Survey die bestaat uit vragen


gesloten vragen (multiple-choice)


vragen moeten duidelijk, ondubbelzinnig en bondig zijn


geen woorden uit het vakjargon


deelnemers moeten vragen kunnen/willen beantwoorden


- Survey die bestaat uit beoordelingsschalen


een antwoordschaal (zoals Likertschaal)

Wat zijn voor- en nadelen van een survey?

Voordelen:


-groot aantal respondenten


-kostenbesparend


-weinig tijd op vlak van afname


-anonimiteit kan gegarandeerd worden
Nadelen:


-beperkte set van items en mogelijke antwoorden


-weinig diepgang


-veel voorbereidingstijd


-vragenlijsten hebben ook uitleg nodig


-writers block (deelnemer wil antwoord maar het is te moeilijk of te lang)


-lage respons rate

Hoe kan de je respons rate van een survey verhogen?

-follow-up mailing


-aantrekkelijke surveyontweren


-beweegredenen meegeven om te antwoorden

Wat is het verschil tussen een test en een survey?

Een survey geeft info over attitudes, voorkeures, gewoonten,... en deelnemers moeten hun mening of opinie geven.
Een test geeft info over bekwaamheid, aanleg en intelligentie en deelnemers moeten een taak uitvoeren.

Welke twee soorten tests bestaan er?

1. Gestandaardiseerde testen


- meten van een eigenschap t.o.v. vastgestelde norm


- statistische analyses


- commercieel geproduceerde testen


- duidelijk gedefinieerde afnamecriteria en beoordelingscriteria


- er bestaan gehele datasets met reeds bestaande data uit vorige onderzoeken
2. zelf ontwikkelende testen


- de testscores worden meestal opgeteld en de totaalscore wordt vergeleken met andere deelnemers of scores op een ander tijdstip bij dezelfde student


- nadruk op het meten van eigenschappen die relevant zijn voor het onderzoek


- er bestaan geen commerciële testen voor

Wat zijn de voor- en nadelen van de reeds ontwikkelde instrumenten

Voordelen:


- tijdswinst, ecologisch


- gemaakt door experten


- met handleiding


- duidelijke criteria om de test af te nemen en scores te geven.
Nadelen:


- het instrument kan onvoldoende voldoen aan de noden van de onderzoeker

Wat zijn de voor- en nadelen van zelf ontwikkelende instrumenten

Voordelen:


- voldoet volledig aan de specifieke noden van het onderzoek
Nadelen:


- tijdrovend


- risico dat de validiteit en betrouwbaarheid niet zo goed is als bij reeds ontwikkelde instrumenten

Wat zijn systematische observaties?

- Observaties die duidelijk gestructureerd verlopen via een schema met voorgedefinieerde categorieën


- Bedoeling deze observatie om te zetten in numerieke data


- Kunnen voorontwikkeld zijnWat zijn de sterktes en zwaktes van een interview?

Sterktes:


- rechtstreeks contact met informanten


- informatierijk


- geeft subjectieve belevingswereld weer
Nadelen:


- tijdintensief


- vergt veel voorbereidingstijd


- beperkte dataverzameling (weinig respondenten, wel diepgang)

Wat zijn de sterktes en zwaktes van een observatie?

Sterktes:


- direct in kaart brengen van waarneembaar gedrag


- gedetailleerde informatie
Zwaktes:


- intensieve voorbereiding


- beperkte waarneming (je kan niet alles waarnemen)


- beperkte dataverzameling

Wat zijn de sterktes en zwaktes van teksten (documentenanalyse)?

Sterktes:


- informatie over de context


- uitvoerige beschrijvingen
Zwaktes:


- niet altijd vlot beschikbaar


- officiële gegevens


- onrechtstreekse gegevens


- risico op informatieoverload

Wat zijn de sterktes en zwaktes van vragenlijsten?

Sterktes:


- brede informatieverzameling


- groot aantal respondenten


- kostenbesparend


- weinig tijd op vlak van afname
Zwaktes:


- beperkte set van items


- weinig diepgang


- vergt veel voorbereidingstijd

Waarom is kiezen verliezen?

Bij de keuze van een bepaalde techniek moet de onderzoeker zich bewust zijn van de sterkte en zwakke punten van de gegevensverzameling die hij tot stand wil brengen.

Welke twee perspectieven heb je in de probleemstellingen?

1. Ontbreken van kennis
2. Een probleem van omvang en rijkheid van informatie

Wat is de oriëntatiematrix?

Wat zijn de sterktes en zwaktes van kwantitatieve onderzoeksmethodes?

Sterktes:


- Testen en valideren van bestaande theorieën


- Veralgemenen bestaande hypothese wanneer random sampling werd toegepast


- Kwantitatieve voorspellingen


- experimentele aanpak: mogelijke invloeden kunnen worden uitgeschakeld


- Snelle dataverzameling mogelijk in grote aantallen
Zwaktes:


- variabelen/categorieën die worden onderzocht misschien geen realiteit


- theorieën en hypothesen niet in alle contexten zomaar hanteerbeer


- vooraf bepaalde set van variabelen die in onderzoek worden meegenomen, geen openheid naar niet bekende variabelen


- te abstracte en algemene kennis die wordt gegenereerd


- non-respons kan de dataverzameling vertekenen

Wat zijn de sterktes en zwaktes van kwalitatieve onderzoeksmethodes?

Sterktes:


- diepgaande studie


- rijke fenomenen worden beschreven in hun context


- dynamische processen worden in kaart gebracht


- variabelen kunnen inductief tot stand worden gebracht


- rijke exploratie van onderzoeksfenomenen
Zwaktes:


- geen exacte verklaringen en voorspellingen


- moeilijker om theorieën en hypotheses op te toetsen


- tijdsintensief


- grootschalig onderzoeksopzet is vaak pragmatisch niet haalbaar


- onderzoeker is meer betrokken bij het meetproces