Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/170

Click to flip

170 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Psoriasis inversa
erythemato(papulo) squameuze dermatose
spec:Weinig, soms enige schilfering (door veel vocht in intertrigineuze gebieden(huidflappen))
sympt: 1. Diep rood
2. scherpe begrenzing
3. acanthoisch verbreede huid
* pitting nails
Wat zijn de ziektebeelden van atopie?
astma
rhinitis
eczeem
Wat zijn de hoofdkenmerken voor constitutioneel eczeem?
1. jeuk
2. typ morfo en lok:
-kind gezicht en lede
-volw lichen in elleboog plooien en knieholten
3.persoonlijk of famanam met atopie
40% v const eczeem is verdwenen na welke leeftijd?
15-20jr
Na welk leeftijd is bijna alle eczeem weg?
40jr
Hoeveel procent van volw met eczeem lijdt ook aan astma?
50%
Voorkeurslokalisatie bij zuigelingen met const eczeem?
behaarde hoofd
voorhoofd
zijkant van wangen
Noem zijn 7 symptomen bij zuigelingen met const eczeem?
1. nattend (dauwworm)
2. jeuk
3. papulo vesiculae
4. erytheem
5. urticae
6. vele krabeffecten
7. gestoorde nachtrust
Symptomen vanaf de leeftijd van peuter en ouder?
chronisch karakter
jeuk
papulo vesiculae
erytheem
urticae
vele krabeffecten
gestoorde nachtrust
Voorkeurslokalisatie vanaf de leeftijd van peuter en ouder?
elleboogplooien
knieholten
polsen
hals
nek
oogleden
Noem de vormen van constitutioneel eczeem.
1.eczematheus
2.prurigineuze
3.lichenoide
4.nummulaire (neurodermatitis circumscripta)
5.seborroische
6.folliculaire
7.papuleuze
Wat is het tabel van fartasch en horstein?
punten tabel waarmee gescoord kan worden of iemant constitutioneel eczeem heeft.
>10 is zeker
6-10 is een vermoeden
Wat zijn de complicaties die zicht kunnen voordoen, zonder medicatie behandelingen mee te tellen, bij constitutioneel eczeem?
Kolonisatie met s.aureus en str.haemolyticus.
Een herpes-simplex-infectie.
Kolonisatie door P.orbiculare.
DD van const.eczeem?
Bij kinderen jonger dan 3 mnd:
1. Seborrhoisch eczeem
2. Luierdermatitis
3. Cadidiasis
Bij volwassenen:
1. Contacteczeem
2. Chron.eczeem
3. Prurigo circumscripta
4. Prurigo simplex
5. Psoriasis
Wat is de behandeling van acute laesies bij const.eczeem?
Acute eczeem laesies: cortico's met als basis een creme + antibiotica (fusidinezuur) of orale antibiotica. Bij H.simplex infectie aciclovir toevoegen ipv antibiotica.
Skin is composed of which three primary layers?
The epidermis, which provides waterproofing and serves as a barrier to infection;
The dermis, which serves as a location for the appendages of skin; and
The hypodermis (subcutaneous adipose layer).
Uit welke 4 lagen bestaat de epidermis?
stratum corneum of hoornlaag
stratum lucidum of heldere laag (staat niet in v vloten)
stratum granulosum of korrel laag (het cytoplasma van de cellen bevat korrels)
stratum spinosum of stekelcellige laag (de cellen lijken hoekig, stekelig)
stratum basale, stratum germinativum of basale cellaag
Welke 3 soorten cellen bevinden zich in de epidermis?
keratinocyten
melanocyten
langerhanscellen
Noem 4 uitwendige invloeden waartegen de huid beschermt?
UV
uitdroging
kou
stoten
chemicalien
bacterien
PROVOKE geef de betekenis van ieder letter.
1. P Plaats
2. R Rangschikking
3. O Omvang
4. V Vorm
5. O Omtrek
6. K Kleur
7. E Efflorecentie
Noem 3 vormen van acne.
Acne:
vulgaris
conglobata
excoriata
Noem 7 vormen van eczeem.
eczeem:
constitutioneel
seborrhoisch
nummulair
craquelatum
neurodermitis circumscripta
hand
allergisch contact
Noem de 7 vormen van psoriasis. Alleen 2 moet je kennen.
1. Vulgaris (moet je kennen)
2. Inversa
3. Guttate (moet je kennen)
4. Pustular
5. Nail
6. Arthritic
7. Erythrodermic
Wat zijn de 11 predisponerende factoren voor een carcinoom?
1. chron solar dermatosis
2. lichen clerosus et atrophicus vulva
3. leucokeratose slijmvliezen
4. rontgen dermatitis
5. chronische ulcera en oude brandwonden
6. langdurige immunosuppressie therapie
7. arseen
8. langdurige PUVA therapie
9. congenitale- en dysplastische naevi
10. kerato-acanthoom
11. nevus sebaceus
Wat zijn de kenmerken van chronic solar dermatosis?
atrofie
elastose
onregelmatige pigmentatie
actinische keratosen
Beschrijf lichen clerosus et atrophicus vulva.
Na puberteit meestal chronisch, in sclerotische fase ivoorwitte tot erythemateuze maculae, papels en plaques, vaak in genitale regio, in atrofische fase verlittekening en verschrompeling v.d. huid en fijne folliculaire plugging
Geef de onderdleen aan van de ABCD Dermatoscopie score.
ABCD Dermatoscopie score

Asymmetrie>>
asymmetrie in 0, 1 of 2 assen
asymmetrie qua kleur, textuur, of vorm

Border (Rand)>>
abrupte, scherp begrensde overgang van pigmentpatroon
in 0 - 8 segmenten van de laesie beoordeeld

Color (Kleur)>>
Aanwezigheid van 1 tot 6 specifieke kleuren:
wit, rood, lichtbruin, donkerbruin, grijsblauw en zwart

Differential structures (verschillende structuren)>>
De specifieke aanwezigheid van 1 tot 5 bijzondere structuren:
- network (abnormaal verbreed pigment netwerk)
- structureless area (structuurloze gebieden)
- dots (kleine zwarte of bruine puntjes)
- globules (bruinzwarte ronde pigmentvlekjes)
- branched streaks (vertakte uitlopertjes naar de periferie)
Wat is de behandeling van lichen clerosus et atrophicus vulva.
R/ corticosteroïden locaal (klasse 1-3). Bij heftige jeuk lidocaïne 5% toevoegen.

Cave pre- en maligne veranderingen, (plaveiselcel carcinoom, 5%). Daarom regelmatige controle met zo nodig proefbiopt. Bij complicaties of resistente jeuk operatieve therapie.

R/ Dermovate crème - Synapauze E3 (estriol) 1:1, 1 dd dun aanbrengen.
Klinische beschrijving van Morbus Bowen?
Kliniek van Morbus Bowen:
Intra-epidermaal spinocellulair carcinoom. Scherp begrensde erythemato-squameuze plek die kan lijken op eczeem of psoriasis. Gemakkelijk bloeden.
Behandeling Morbus Bowen?
Behandelen met excisie, cryotherapie, oppervlakkige Röntgen-therapie, of: R/ Efudix crème (5-fluorouracil 5%)
Wat is M.Paget vd tepel?
Meestal eenzijdig gelokaliseerde erythemato-squameuze of erosief-crusteuze laesie van de mamilla, berustend op epidermale invasie van melkklier-carcinoomcellen.
Wat is de behandeling van M.Paget?
Net als borstkanker.
Wanneer moet je een histologische biopt doen van eczeem bij de tepel?
Na 14dg persistentie.
Wat is de DD van leukoplakie?
DD: hairy leukoplakie door EB-virus bij immuundeficiëntie, plaveiselcelcarcinoom, Candida.
Wat is de voorloper van leukoplakie?
leukokeratose - dan is er alleen hyperkeratose en acanthose
Hoe onstaat Leukoplakie?
Door verhoorning van de epithelien.
Wanneer spreek je van leukoplakie?
Als er tekenen zijn van maligniteit:
atypie,
mitosevermeerdering, onregelmatige acanthose zonder infiltrerende groei.
Hoe behandel je Leukoplakie?
Therapie: Cryotherapie of:

R/ Efudix (5-fluorouracil 5%) crème locaal.

R/ ureum 10% in hypromellosezalf 20% FNA, tong mee poetsen met tandenborstel.

R/ 13-cis retinoïne zuur, 1-2 mg/kg/dag.
Beschrijf Erythroplasie.
Asymptomatische, scherp begrensde felrode, glanzende (of fluweelachtig), vaak wat geïndureerd aanvoelende plaque op de glans penis, of (minder vaak) in de corona sulcus of op het praeputium (binnenblad), bijna altijd bij onbesneden mannen.
Wat is ERYTHROPLASIE VAN QUEYRAT (carcinoma in situ)?
Carcinoma in situ van de glans penis, klinisch en histologisch identiek aan Morbus Bowen, alleen iets slechtere prognose: progressie naar invasief plaveiselcelcarcinoom in tot 30%, metastaseert in ca 20% v.d. patiënten.
Wat is de DD van Erythroplasie?
DD met balanitis plasmocellularis en ter uitsluiting carcinoma spinocellulare
Wat is LENTIGO MALIGNA (MELANOSIS PRAECANCEROSA, M. DUBREUILH)?
Een intra-epidermaal melanoom, kan overgaan in melanoma maligna.
Beschrijf Lentigo Maligna.
een cent- tot gulden grote vlek meetal in het gezicht bij oudere personen met ongregelmatige bruine tot zwarte verkleuring.
Wat is de behandeling van Lentigo Maligna?
Rontgen of excisie.
DD van Lentigo Maligna?
Benigne lentigo senilis
Maculeuze verruca seborrhoica
Noem de 5 verschillende vormen van Basocellulaire carcinoom.
1. Ulcens Rodens
2. Nodulair = glazig bolle met teleangiectasieen
3. Cicatriserende = zonder ulceratie tot littekenvorming, een verheven, iets glazig randje, waarbinnen atrofie.
4. Gepigmenteerde = donker gladde of ulcererende tumor. DD melanoom.
5. Romphuid = oppervlakkige psoriatiforme of eczemateuze plekken van cent tot meer dan handpalmfroot op de romp. Solitair of multiple.
Hoe behandel je een melanoom?
Altijd excisie.
Hoe behandel je pcc en bcc? Geef bij ieder van de 7 behandelmodaliteiten aan wanneer je dit doet.
1. excisie (90%)
2. Curretage en excisie
3. Radiotherapie (minder dan 10%, alleen bij oudere mensen)
4. Cryotherapie (wordt niet gedaan)
5. Curretage en coagulatie (alleen op romp, bij heel oppvervlakkige en kleine carcinomen)
6. Efudix
7. fotodynamische therapie (PDT)
Wat is Efudix?
Gefluorideerd pyrimidine, dat behoort tot de antimetabolieten. Cytostatische uitwerking bij preneoplastische en neoplastische huidveranderingen; de huidlaesie vertoont erytheem, gewoonlijk gevolgd door vorming van blaasjes, erosie, ulceratie, necrose en epithelisatie.
Belangrijkste kenmerk van een Keratoacanthoom?
Mes scherp begrensd.
Kenmerkend voor een Ulcus rodens?
Knaagt dwars door bot etc heen en groeit snel.
Wat is het risico bij een recidief in de buurt van ogen, neus of oor?
Carcinoma terebrans.
Wat is een carcinoma terebrans?
In de diepte groeiende tumor, welke aanleiding kan geven tot verlies van oog, kaak of dodelijke bloedingen.
Wat is chirurgie volgs Mohs?
Radiaal eruit halen van de tumor, tot de snijranden vrij zijn.
Hoe herken je een spinocellulair carcinoom?
Het is hyperkeratotisch ivt BCC.
Wat is het gevaar van een spinocellulair carcinoom tov BCC?
Het kan metastaseren een BCC doet dat niet.
Wat zijn de voorkeurslokaties van het SCC?
Lip
oorschelp
handruggen
alg:op zonhuid
Wat is de belangrijkste risicofactor voor SCC?
Cumulatieve zonblootstelling.
Wat zijn de 3 soorten Beroeps carcinomen?
Koolteer
Arsceen
Sterke zon invloed: zeelieden, landbouwers en wegwerkers.
Waarom doe je geen biopt van een melanoom?
Dan zou het kunnen metastaseren.
Noem de vormen van melanomen.
1. nodulaire (NM)
2. superficieel speridende (SSM)
3. Lentigo maligna melanomen (LMM)
Wat is de incidentie van maligne melanomen in NL?
10-12/100.000
Wat is de hoogste risicofactor voor melanomen?
Kortdurende excessieve zon expositie?
Hoeveel komt de familiaire vorm van melanomen voor?
10% van alle melanomen
Wanneer is een recent onstaan gepigmenteerde afwijking verdacht?
1. wanneer deze zonder reden gaat jeuken, prikken of steken
2. gaat doeien of de novo is ontstaan.
3. asymmetische vorm
4. pigment verschuivingen, met een bruine pigmentatie of bleek paarsrodekleur in een aanvankelijk egaal gepigmenteerde afwijking.
5. bloeden of ulcerern.
Geef de DD van een melanoom.
1. dysplastische nevi
2. blue nevi
3. gepigmenteerde BCC
4. Verrucae seborrhoicae
5. Haemangiomen
6. Granuloma pyogenicum.
Wat is de diagnostische behandeling bij een melanoom verdenking van Groep 11111?
1. Lymfklieren controleren
2. Excisie biopsie met 2mm rand.
Wat is de behandeling bij een melanoom verdenking van Groep 22222222?
excisie biopsie met 2 mm rand
Wat is de behandeling bij een melanoom verdenking van Groep 33333?
1. behandelen naar verdenking 2. maar wel altijd een biopsie of excisie doen
Noem de categorieen van breslow dikte en de 5 jaars overleving.
1. <1,5mm + 99%
2. 1,5 - 3,0mm + 80%
3. >3,0mm + 50%
Wat zijn de stadieeringen volgens de AJCC van 2002?
I. <2mm zonder ulceratie
II. >1mm met ulceratie of >2mm
III. lymfkliermetastasen
IV. metastasen op afstand
Wat is de therapeutische behandeling, na de diagnostische excisie?
1. insitu melanomen: marge 0.5mm
2. =< 2mm: marce 1cm
3. 2-4mm: 2cm
Lymfklier excisie alleen op indicatie.
Wat is mycosis fungoides?
Een cutaan T-cel lymfoma.
Beschrijf klinische mycosis fungoides.
Begint in de 40-50e levensjr met vaag omschreven erythematosquameuze patches. Na 4-5 jaar worden deze meer geinfiltreerd waardoor ze roodbruine, ovaal, guirlande of hoeijzer vormig worden.
Wat zijn de 3 statia van mycosis fungoides?
1. premycotisch
2. plaque
3. tumor (kunnen ulcereren en metastaseren)
Wat is de behandeling van mysocis fungoides?
Geen lymfklier of metastase:
1. totale huidbestraling
2. PUVA
3. stikstofmosterd over de gehele huid en PUVA
Bij uitbreiding naar interne organen:
1. polycytostatische
2. additionele radiotherapie
Wat kenmerkt het syndroom van sezary?
sterke jeuk
erythrodermie
diffuse infiltratie vd huid
alopecie
hyperkeratose v handpalmen en voetzolen
onychodystrofie
lymfadenopathie
aanwezichheid van atypische lymfoide cellen (sezary cellen)
Wat is de behandeling van het syndroom van sezary?
Cytostatica: Leukeran met prednison.
Wat is het Kaposi's sarcoom?
Een Maligne proliferatie van endotheelcellen.
Wat is de oorzaak van Kaposi's sarcoom?
Humaan herpes virus type 8.
Welke 2 typen Kaposi's sarcomen zijn er?
klassieke vorm
AIDS gerelateerde vorm
Wat is klinische kenmerkend voor Kaposi's sarcoom?
rood-paarse vasulaire tumoren van 0.5-2cm verspreid op het lichaam.
Wat is de behandeling van Kaposi's sarcoom?
Radiotherapie
in uitgebreide gevallen chemotherapie.
Wat is een Ulcus Cruris?
Een chronische epitheel defect van het onderbeen met een zeer slechte genezingstendens.
Noem de 4 meest voorkomende oorzaken van een Ulcus Cruris.
1. Veneuze insufficientie (70%)
- 60% diep
- 40% oppervlakkig
2. Artheriele insuffiecientie
- Atherosclerose
- tromboangiitis obliterans (M.Burger)
3. Microcirculaire stoornissen
- ulcus van Martorel
4. Diabetische neuropathie
Wat zijn de 6 minder vaak voorkomende oorzaken van Ulcus cruris?
1. Traumata
2. maligniteiten
3. Neuropathie
4. Infecties
5. Medicamenteus
6. Zeldzame huidziekten
Wat is de behandeling van Ulcus Cruris Venosum?
Ambulante compressietherapie.
!Contraindicatie = arteriele insufficientie!
Wat is de lokale therpatie van het ulcus cruris?
1. natte compressen gedurende 15 min
2. op de wond ZOK zalf FNA
3. middelen met collagenase
4. Wondbedekkers met hydrocolloiden
5. minigrafting met huidponsjes vel
6. TEK dragen voor de rest van het leven
7. Veel lopen.
Wat is de Tzanck test?
In dermatopathology, the Tzanck test, also Tzanck smear, is scraping of an ulcer base to look for Tzanck cells. It is sometimes also called the Chickenpox skin test and the herpes skin test.
Voor welke aandoeningen kun je de Tzanck test gebruiken?
Tzanck cells (multinucleated giant cells) are found in:

Herpes simplex
Varicella and herpes zoster
Pemphigus vulgaris
Wat voor kleuring gebruik je bij zacht afname materiaal?
Methyleen blauw
Wat voor kleuring gebruik je bij hard afname materiaal?
KOH 20%
Hoe herken je een schimmel microscopisch?
adhv myceliumdraden: draden met septa of kralenkettingachtige draden, vrij langerekte draden.
Hoe herken je een gist microscopisch?
adhv pseudomyselium met gistcellen: vrij kronkelige, wat vage draadjes met druiventrosjes. (98% c.albicans)
Hoe herken je malassezia furfur (pityriasis versicolor) onder de microscoop?
stampvol met groepen sporen (rond v vorm met een oplichtende hof eromheen) en korte banaanvormige mycelium.
Wat is de behandeling van Hoofdluis?
1. netenkam 14dg
2. luizenkan 14dg
3. medicatie in volgorde van voorkeur:
-malathion (Prioderm® ), lotion, shampoo;
- permetrine (Loxazol®), lotion;
-bioalletrine/piperonylbutoxide (Para-Speciaal®), spray.
welke basis preparaten zijn indrogend?
1. zinkoxidesmeersel
2. zinkoxidekalkwaterzalf (ZOK-zalf)
3. water of fysiologische zoutoplossing.
Welke basis preparaten zijn neutraal?
1. Creme
- Cetomacrogolcreme
- Lanettecreme I/II
Welke basis preparaten zijn hydraterend?
1. vette creme
- vaselinecetomacrogolcreme
- vaselinelanettecreme
2. zalf
- koelzalf
- waterhoudendezalf
3. vette zalf (sterk)
- Cetomacrofolzalf
- Lanettezalf
- vaseline
Wat is de DD van handeczeem?
1. orthoergisch
2. allergisch
3. tyolitisch
4. dyshidrotisch
5. dermatomycose
5. pustulosis palmoplantaris v andrews-barber
wat is de behandling van ONYCHOMYCOSIS (schimmel in nagels)?
ONYCHOMYCOSIS MANUUM
R/ Trisporal (itraconazol) 1 dd 200 mg
R/ Lamisil (terbinafine) Omdat de antimycotica langdurig in de nagel aanwezig blijven is 3 maanden therapie over het algemeen voldoende.
Nagels kort houden, zo nodig regelmatig afvijlen.
wat is de behandeling van candida oris?
R/ Daktarin (miconazol)
R/ Trisporal (itraconazol)
R/ nystatine suspensie
R/ Fungizone (amfotericine B) R/ Diflucan (fluconazol)
beschrijf candida oris.
Wit-witgrijs, moeilijk afstrijkbaar beslag op tong of verhemelte, vaak op rode ondergrond en pijnlijk. Soms alleen erythemateuze laesies. Frequent bij zuigelingen en bejaarden. Cave immuundeficiënties (o.a. HIV).
wat is de algemene behandeling van candida?
CANDIDIASIS INTERTRIGINOSA (intertrigo)

Drooghouden.
R/ sulf. praecip. 5-10% in zinkoxidesmeersel FNA.
R/ Daktarin crème 2% 2 dd.
Wat is dit ziektebeeld?
ichthyosis:vis

Ichthyosis is een verzamelnaam voor een aantal erfelijke huidaandoeningen, die worden gekenmerkt door een droge en schilferende huid met verdikking van de hoornlaag.
wat is dit ziektebeeld?
Acne conglobata

Acne vulgaris, kortweg acne genoemd, is de medische term voor jeugdpuistjes. Vrijwel iedereen krijgt in de puberteit acne. Bij de één zijn het enkele puistjes, bij de ander is het een uitgebreide huidaandoening die veel psychische problemen kan geven.
Wat zijn een paar karakteristieken van verruca sebhorrica?
Het ligt boven op de huid.
Is verhoorning van de epidermis.
Heeft de neiging afte brokkelen.
Komen vaak multiple voor.
De omgeving kan geirriteerd raken en rood worden.
Hoe kun je Hoofdluis zien?
Als kinderen van kou naar warmte komen zijn de eitjes op de haargrens te zien.
Welke naam draagt de bacterie die betrokken is bij de ziekte van Lyme?
Burrelia Borgdorferie.
Noem de verschillende soorten luizen en welke ziekte deze veroorzaken.
Hoofdluis - jeuk
Scabies/mijten - schurft
Teken - lyme
Demodex mijt - bij honden en mensen met AIDS
Vlooien - allergie
Waar leeft scabies?
In de huid zelf.
Wat zijn de voorkeurs lokaties van scabies?
Tussen de vingers
Schaam gebied
Polsen
* vooral in de warmte, onder dekens.
Wat zijn de symptomen van schurft?
Roodheid
Jeuk
* let op het is besmettelijk via handdoeken, kleding en kammen
Waar komt schaamluis niet voor?
de behaarde hoofdhuid, ivm de afstand van de haren.
Vesicles en pijn rond het linker oog sinds 2 dagen. Waar denk je aan?
Herpes simplex.
Wat is de Tzank test?
Schraapsel van de bodem van een vesicle bij verdenking op herpes.
Bevindingen: reuzencellen vol met virussluitsels (Bulls Eyes)
In welke 6 categorieen deel je de oorzaken van actue blaren in?
1. eczeem
2. infectie
3. medicatie
4. fysisch
5. infestatie
6. immunologisch
acute blaren en eczeem dd?
eczema herpeticum
exacerbatie eczeem
Infectie en acuteblaren dd?
viraal - Herpes
bacterieel - impetegio bullosa
reactief - Erythreme exsudativa multiforme = stevens-jhonson syndroom
Acute blaren met medicatie DD?
1. TEN - Toxische Epidermale Necrose
2. EEM - Erythrema Exudativa Multiforme
3. Geneesmiddelen exantheem
Acute blaren met fysiche aspect DD?
1. warmte/kou
2. UV
3. druk
Acute blaren met infestatie DD?
1. insectenbeet (culicosis)
2. scabies
Acute blaren, immunologisch DD?
1. phempigus/paraphempigus
Wat is EEM?
Eryhema multiforme is an acute, self-limited condition characterized by the abrupt onset of symmetrical fixed red papules some of which evolve into target lesions.
Wat zijn target lesions in EEM?
The target lesion is characterized by concentric zones of colour changes with a central dusky or purple zone and an outer red zone. Target lesions will often develop a blister or crust in the central zone after several days.
Wat zijn oorzaken van EEM?
The majority of patients with EM have their disease precipitated by herpes simplex virus. Other precipitating factors include mycoplasma pneumoniae and histoplasmosis.
Noem complicaties die kunnen voorkomen bij TEN.
1. infectie
2. sepsis
3. dehydratie
4. adhesies vd slymvliesen (oculair, genitaal, oraal)
Wat is phempigus?
Pemphigus (from the Greek pemphix: bubble or blister), is an autoimmune disease of the skin and mucous membranes that causes vesicles (blisters), bullae and raw sores. It may be triggered by medications, such as penicillamine.
Wat is de patho by phempigus?
In pemphigus, autoantibodies form against desmoglein.

Acantholysis is when the desmoglein is removed and the cells become unglued from each other.
What are the 3 kinds of phempigus?
1. vulgaris = slijm vliezen betrokken
2. foliaceus = geen betrekking slijmvliezen
3. paraneoplastisch = complicatie bij kanker.
Beschrijf erythrema nodosum.
An erythematous eruption commonly associated with drug reactions or infection and characterized by inflammatory nodules that are usually tender, multiple, and bilateral.
Wat is het beloop van erythrema nodosum.
selflimiting na 3-6 weken zonder litteken vorming.
Wat is de behandeling bij geneesmiddelenexantheem?
1. lokale coritco
2. antihistaminica
3. emollientiea
4. stoppen met medicatie
Aanvullend onderzoek bij phempigus?
biopt - nodig voor definitieve diagnose
aanvullen onderzoek voor geneesmiddelen exantheem?
Huidbiopt, perifere blod of eosinofilie
Wat voor ziekte heeft een patient met geneesmiddelen exantheem waarschijnlijk?
mononucleosis infectiosa, dan stijgt dit risico tot 70-100% op negatieve reactie met amoxicilline.
Wat zijn de verschillende vormen van urticaria?
1. klein papuleus
2. klassiek met grote kwaddels
3. gefigureerd
4. demografisch
5. druk
6. UV
7. angio-oedeem
Noem de 3 virale tumoren.
1. Verrucae
2. Condyloma accuminata
3. mollusca
Wat is een Hyperkeratotisch papiloom?
is niet t e onderscheiden van een verruca vulgaris, maar heeft geen virus infectie.
Wat is een Verruca seborrhoica?
soms wratachtig, soms glad
komt voor na 40st levens jaar
vaker wel dan niet gepigmenteerd
Wat is de DD van een donkere verrucae seborrhoica?
Melanomen en nevi nevo cellulares
Wat is voorkeurs lok voor verrucae seborrhoica?
Gelaat en romp
Wat zijn de voorkeurslokaties van vitilligo?
1. handen
2. voeten
3. perianaal
4. geslachtsorganen
5. axillair
6. gelaat
Wat is de behandeling van vitilligo?
1. cortico creme
2. PUV
3. camouflage
4. beschreming tegen zon beschadiging
Wat is een naevus sabeceus?
Talgklier woekering op de behaarde hoofdhuid, welke een kale plek vormt. Kan degenereren naar BCC, dus excisie.
Wat is een kerato-acanthoom?
pseudo-maligne tumoren - is histologisch maligne maar het beloop is benigne.
Kliniek van een kerato-acanthoom?
1. scherp omschreven, halfbolvormig 0.5-5 cm
2. centraal een krater met hoorn gevuld
3. groeit zeer snel, in weken.
4. voorkeur lok: handruggen, gelaat. (UV)
5. verdwijnt spontaan
Wat kan voortkomen uit een actinische kerathose?
Spinocellulair carcinoom
Wat is het werkingsmechanisme van 5-fluorouracil creme?
Het wordt door de cel gezien als uracil en wordt in de DNA opgenomen. Deze gaan dan dood door de fluor. De maligne cellen nemen door versnelde deling meer op dan normale cellen.
Beschrijf actinische keratose.
1. mm - cm's groot
2. hyperkeratotische
3. roze/rode schilferende maculae
4. beter voelbaar dan zichtbaar
5. regelateerd aan veel zonlicht blootstelling.
6. voork lok: oren, nek, gezicht en handruggen
Noem de vormen van angiomen.
1. naevus flammeus
2. naevus van unna
3. spider naevi
4. angioma senilis
Wat is een haemangioom?
Een congenitale benigne endotheel proliferatie.
1. mm's tot 5 cm
2. groeit in het eerst jaar en is weg tegen de leeft van 6-10jr
Wat is v belang bij een reuzen hemangioom en wat is de behandeling?
1. ademhalingstoornissen
2. amblyopie

behandeling is hoge dosis orale corticosterioiden.
Wat is een Naevus flammeus?
Een 2 dimensionaal vaatanomalie, van cm's tot grote gedeelte van het lichaam. Toont (bijna) geen spontane regressie
behandel met laser
Wat is een naevus Unna?
Een Naevus flammeus in de vorm van een ooievaars pik.
Op de voorhoofd verdwijnt het meestal spontaan in de nek blijft het vaak bestaan.
Wat is angioma senilis?
Een speldeknop tot kerse pit groot fel rood haemangioom.
Na 40ste levens jaar
Kan ook op de lip na 50ste, is dan een venouslake.
therapie = coagulatie
Wat is een granuloma teleangiectaticum (granuloma pyogenicum)?
1. snel ontstaan
2. meestal bij kinderen
3. extremiteiten
4. zeer makkelijk bloedend
5. erosief oppervlak
6. soms gesteeld
7. rood-paars v kleur
8. door bloeding kunnen ze zwart zien (dd melanoom)
Therapie : diathermische lus
Wat is een Naevus araneus (spider naevi, teleangiectasia aranea)?
1. kinderen en volw
2. in graviditeit soms talrijk
3. voork lok: gelaat en bovenstedeel romp
4. knopvormig miniangioom, waarvan uit diverse teleangiectasieen.
5. soms bij leverziekten
therpaie: laser of coaguleren met diathermienaald
Wat is een dermatofibroma lenticulare (fibroma en pastille)?
1. zeer vast aanvoelende tot dubbeltjes grote
2. weinig verheven
3. vnl extremiteiten bij vrouwen
4. solitair of emerdere
5. paar-bruinig v kleur
therpaie: niet nodig of ruime excisie.
Wat is een Dermatofibroma pendulans?
skintags
therapei: elektrocoagulatie
Wat is Seniele talkgklier hyperplasie?
1. >45jr
2. vnl in gelaat
3. mm's
4. huidkleurige of gelige papel
5. centrale inzinking
6. vaak multiple
Geef de verschillende soorten Cysten.
1. folliculaire - central een commedo
2. epidermoid - geen talg
3. atheroom - wel talg
4. milium - hoorncyste, wit (kan gerstekorrels)
Wanneer heb je Morbus Recklinghausen?
Als er mulipele neurofibromen zijn in combinatie met cafe au lait vlekken.
Wat zijn de 3 verschillende vormen van Xanthomen?
1. xantelasmata palpebralia - 50% hyperlipidemie, dus bloedonderzoek
2. tuberueze xanthomen - hyperlipoproteinaemie type III
3. peesschede xanthomen - hyperlioproteinaemie type II
Op welke plaatsen is een nevus nevocellularis verdacht?
1. handpalmen
2. voetzolen
3. uitwendige genitalia
Hoe horen verworven nevus nevocellularis eruit te zien?
1. symmetrisch
2. scherp begrensd
3. egaal gepigmenteerd
4. gem 3mm en max 4 mm
Wat zijn de verschillende vormen van nevus nevocellularis?
1. grensvlak nevi
2. samengestelde nevi
3. dermale nevi
4. papillomateuze nevi
Bij wie komt een halo nevus vaak voor en wat is het beloop?
1. vaak bij kinderen en jong volwassenen op de romp.
2. geheel benigne, en spontane regressie.
Wat is een Nevus coeruleus ?
Blue naevus
1. max 5 mm
2. rustig beloop
3. egale kleur en symmetrie onderscheidt ze van een melanoom
Wat is een epitheloid en spoelcelnevus?
spitz naevus, oude naam juveniel melanoom
1. max 5-7 mm
2. rose rode tumortjes
3. in het gelaat van kinderen
4. diagnose door PA