Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

RQ-A01


Hvad er forskelden på Endokrine- og Exokrine kirtler?

Endokrin kirtel:


Udskiller sit sekret til blodbanen.Exokrin kirtel:


Udskiller sit sekret via en udførselsgang

RQ-A02


Nævn de tre overordnede kemiske kategorier af hormoner!

AminohormonerPeptide- og proteinhormonerSteroidhormoner

RQ-A03


Hvad er det vigtigste hormon som produceres i,


A, Binyrebarken


B, Testiklerne


C, Æggestokkene

A, Binyrebarken : Cortisol


B, Testiklerne : Testetoron


C, Æggestokkene: Estradiol (humant østrogen)

RQ-A04


Hvilke kategorier af hormoner bliver ført med blodbanen primært som:


A, Ubundet opløst hormon


B, Hormon bundet til plasmaproteiner

A: CatecholaminerB: Steroid- og Thyroidhormoner

RQ-A05


Diffundere proteinbundne hormoner ud af capillærer?

Nej, kun frie hhormoner difundere ud af capilærene!


De proteinbundne hormoner indgår altid i en ligevægt med deres frie udgaver.

RQ-A06


Hvilke organer er de vigtigste arnesteder for hormonekskretion og metabolsk inaktivering?

Leveren og nyrene

RQ-A07


Hvordan adskiller graden af ekskretion og nedbrydning sig for de forskellige klasser af hormoner?

Peptider, catecholaminer:


Hurtigt exkreeret/metaboliceret (minutter)Steroid- og thyroidhormoner:


Langsomt exkreeret/metaboliceret ( timer, dage)

RQ-A08


Nævn nogle metaboliske transformationer som prohormoner og visse hormoner skal gennemløbe for at kunne blive biologisk aktive!

Cirkulation i blodbanenAktivering via metabolicering

RQ-A09


Sammenlign receptorenes placering for de forskellige klasser af hormoner!

Peptider og catecholaminer:


Receptorene er beligende på ydersiden af plasmalemma.Steroid- og thyroidhormon:


Receptorene er beliggende intracellulært

RQ-A10


Hvordan påvirker hormoner konsentrationen af deres egne receptorer? Af andre hormoners receptoere?


Hvordan forklare dette permissiveness i hormonaktivitet?

Egne receptoere:


Jo mere hormon jo fæere receptoere, pga receptornedregulering.Andre hormoners receptoere:


Et hormon A kan have en opregulerende effekt på receptorerne for at andet hormon B.


Dette forklare den permissiveness effekt:


Da der er sket receptoropregulering vil samme mængde af hormonet B nu have langt støere effekt.

RQ-A11


Beskriv rækkefølgen af begivenheder, når peptide- eller catecholaminhormoner binder til deres receptoere

1: binding til receptor2a: hvis receptoren er en del af et enzym, ændres enzymets aktivitet


eller


2b: aktivitet af cytoplasmatisk Janus kinase asoiseret med receptoren.


eller


2c: via G-proteiner aktiveres ionkanaler eller andre enzymer som generere secondmessengers som cAMO og Ca++

RQ-A12


Beskriv rækkefølgen af begivenheder når steroid- eller thyroidhormoner binder til deres recceptoere

1: Binding til reseptoren2: enhansment eller inhibitation og expressionene af et gen og dermed af genproduktet.

RQ-A13


Hvilke input til endokrine kirtler er styrende hormonsekretion?

1: ioner og næringsstoffer2: Neurotransmittere3: Hormoner

RQ-A14


Hvordan kan plasmamineralioners og næringsstoffers kontrol over hormonsekretion føre til negativ feedbackkontrol over disse substanser?

eks.


stigning af glukoseplasmakoncentrationene.


=>


øget udskillelse af insulin fra pancreas.


=> Negativ feedback, glukoseplasmakoncentrationen påvirkes i negativ retning via øget optagelse af glukose i insulins targetceller.

RQ-A15


Hvordan skelner man mellem primær og sekundær hyposekretion af et hormon?Mellem hyposekretion og hyporesonsivitet?

Primær hyposekretion:


Den endokrinekirtl har nedsat funktionSekundær hyposekretion:


Den endukrine kirtel har fuld funktion, men modtager for lidt stimulation fra sit trofiske hormon.For at skeldne imellem primær/sekundær måler man koncentrationen af trofisk hormon.


Hyposekretion:


Den endokrinekirtl har en nedsat funktion eller modtager for lidt stimulus fra sit trofiske hormon.Hyperresponvivitet:


Det endokrine system er normaltfungerende, men targetcelleren respondere ikke tilstrækkeligt op hormonet