Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Żart

Blague

Cel

Cible

Skupiać

Concentrer

Uważać za; oceniać jako

Considérer comme

Stwierdzać

Constarer

Współczesny

Contemporain

Zaprzeczać

Contester

Szyć

Coudre

Nagle

Tout à coup

Rzut oka

In coup d'œil

Zakochanie

Un coup de foudre

Kielich; puchar

Coupe

Ciąć ; obcinać

Couper

Biegać

Courir

Kosztować

Coûter

Nóż

Le couteau

Zakrywać

Couvrir

Gotować

Cuisiner

Poza tym; z resztą

D'ailleurs

Pozbywać się

Débarraser

Wylanie rzeki

Débardement

Kłócić

Déchirer

Zadziwiać

Ètonner

Uciekać

Èvader

Przesadzać

Exagérer

Usprawiedliwiać

Excuser

Wyjaśniać

Expliquer

Wyrażać

Exprimer

Kosmita

Extraterrestre

Bajka

La fable

Złościć się

Se fâcher

Nie przejmuj sie tym

Ne t'en fais pas

Tłum

La foule

Uderzać

Frapper

Hamować

Freiner

Przeziębić się

Attraper froid

Przekraczać; wyprzedzać

Dépasser

Pragnąć; życzyć sobie

Désirer

Pochodzić

Dériver

Odtąd; od tej chwili

Désormais

Określać; ustalać

Déterminer

W każdym razie

De toute manière

La divergence

Rozbieżność

Spać

Dormir

Bez wątpienia

Sans aucune

Ból

Doleur

Pojedynek

Le duel

Wymieniać

Échanger

Budować; wznosić

Édifier

Korek uliczny

Embouteillage

Całować

Embrasser

Otruwać

Empoisonner

Zasypiać

Endormir

Zamykać; więzić

Enfermer

Na próżno

En vain

Doświadczać; odczuwać

Épreuver

Gatunek

L'éspece

Gasić; wyłączać

Éteindre

Rozpościerać się

Étendre

Marnować

Gâcher

Wygrywać; zarabiać

Gagner

Zarządzać

Gèrer

Ograniczać (kogos)

Gêner

Rządzić

Gouverner

Pazur

La griffe