Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad handlar kvalitativ metod om?

Att förstå en del av den social verkligheten. Empiriskt beskriva och förstå.
Vad något handlar om.

Vad är hermeneutik?

Relativ kunskap, tolkning, att förstå


Humanvetenskap / samhällsvetenskap


Kvalitativ metod


Teoirstyrd


Subjektiv - förförståelse

Vad är Positivism?

Absolut kunskap, hård fakta. Rätt/fel.


Naturvetenskap


Kvantitativ metod


Teorineutral


Objektivitet

Vilka frågor bör vi ställa oss inför forskning?

Vilka är våra antaganden och ansatser?


Vilken karaktär har fenomenet vi ska studera?


Vilken typ av kunskap kan vi erhålla?

Vad kan en sjuksköterska använda sig av för metoder?

T ex djupintervjuer, upplevelser dialys

Vad kan en företagsekonom använda sig av för metoder?

T ex etnografisk metod, uppfattningar kring ett varumärke

Vad kan en statsvetare använda sig av för metoder?

T ex intervjuer, syn på jämnställdhet

Vad kan en antropolog använda sig av för metoder?

T ex etnografisk metod, ungdomars upplevelser av autonomi i Nepal

Vad kan en socialarbetare använda sig av för metoder?

T ex narrativ metod, att växa upp i fosterfamilj

Vad genomsyras ett forskningsprojekt?

Utvecklingen av forskningsfrågan


Synen på den sociala verkligheten


Vokabulär


Behandling av material


Ställningstagande & reflektioner etc

Vilka grundtankar / utgångspunkter finns i kvantitativ metod? (1-2)

1) Skillnaden mellan samhällsfenomen och naturfenomen.


Till skillnad från döda föremål kan människan ändra sitt beteende. Fri vilja. Alltså kan de inte förklaras på samma sätt.


2) Människan ären social varelse.
Social, meningssökande och inte alltid empiriskt observerbar.


Vilka grundtankar / utgångspunkter finns i kvantitativ metod? (3-4)

3) Allt är unikt. Fri vilja = samhällsfenomen föränderliga, oregelbundna, svårt/omöjligt att generalisera. Söka efter det unika!


4) Förstå inte förklara.
Hermenutiska cirkeln: samspel, förförståelse, delar, kontext

Vilka grundtankar / utgångspunkter finns i kvantitativ metod? (5-6)

5) Inlevelse - människan studeras och studerar


För att förstå en människa måste man sätta sig in in dennes livsvärld och förstå sig själv.
6) Tolking


Alla "resultat" i kvalitativ forskning är tolkingar

Grundantaganden vid kvantitatativ metod

Mening skapas, framträder och kan bara förstås i en kontext.


All tolkning & förståelse är delar beroende på helheten och omvänt.


Allt förståelse bygger på förförståelse, glasögon vi betraktar fenomenet igenom.


Varje tolkning föregås av förväntningar eller förutfattade meningar.

Vilka är problemen med kvalitativa metoder?

Hur vet vi att informanterna inte ljuger?
Gör informanterna alltiv det de säger att de gör?
Hur påverkar forskaren informanten? Direkt/indirekt?


Hur hanterar vi empirin? Hur tolkar vi det informanterna säger?


Att representera någon annan?


Etnocentrism (betraktar världen utifrån sin egen plats)


Hur tas resultatet emot i samhället?