Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Kennis

Het weten over de onderzoeksgebieden

Kennisleer

Het weten van Specifiek vastgestelde info binnen een gebied

Waarom vraag

Een vraag waar veel antwoorden op mogelikk zijn

Aanname

Iets wat je denkt maar niet zeker weet

Abstract/Idee

Een beeld van de werkelijkheid

Techniek

Alles wat de mens maakt

Natuur

Het geheel van planten en dieren

Metafysica

Alles boven onze kennis

Moeilijke vraag

Een vraah die moeilijk gesteld is waardoor het moeilijk is om antwoord te geven

Filosofie


Het streven naar wijsheid