Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Saan nagmula ang salitang akademiya?

Pranses na académié


Latin na academia


Griyego na academeia

Sino-sino ang nasa akademiya?

Ito ay isang institusyon ng kinikilala at respetadong mga iskolar, artista, at siyentista.

Ano ang layunin ng Akademiya?

Isulong


Paunlarin


Palalimin


Palawakin


ang kaalaman at kasanayang pangkaisipan

Ang akademiya ay komunidad ng mga __________

ISKOLAR

Isang dinamikong puwersa ng buhay na may kakayahang mag-isip nang kritikal o mapanuri, maging mapanlikha at malikhain, at malayang magbago at makapagpabago.

tao o ang sarili

Ano ang mga ginagamit sa mapanuring pag-iisip?

Kaalaman


Kakayahan


Pagpapahalaga


Talino

Saan ginagamit ang mapanuring pag-iisip?

pagbuo ng mga paniniwala sa buhay, pagpili ng kurso, sa negosyo, pakikipag-ugnayan sa kapwa at pagkakaroon ng makabuluhan at makahulugang pamumuhay sa komplikadong mundong ating ginagalawan.

Ang salitang akademiko o academic ay saan mulang mga wika?

Wikang Europeo ( Pranses: academique; Medieval Latin: academicus)

Saan tumutukoy ang akademiko?

Tumutukoy na may kaugnayan sa edukasyon, iskolarsyip , institusyon, o larangan ng pag-aaral na nagbibigay-tuon sa pagbada,pagsulat at pag-aaral, kaiba sa praktikal o teknikal na gawain

Ano ano ang isinasagawa sa isang akademiya?

Analisis


Panunuring kritikal


Pananaliksik


Eksperimentasyon

AP(k)PE

Ano ang nagsisilbing gabay sa mga akademikong gawain?

etika


pagpapahalaga


katotohanan


ebidensiya


balanseng pagsusuri

EPKEB

Ano ang nagsisilbing gabay sa mga DI AKADEMIKONG GAWAIN?

Karanasan


Kasanayan


Common sense

Ano ang layunin ng Akademiko?

Magbigay ng ideya at impormasyon

Ano ang layunin ng Di akademiko?

Magbigay ng sariling opinyon

Ano ang ginagamit na batayan ng datos sa Akademiko?

Obserbasyon, pananaliksik at pagbabasa

Ano ang batayan ng datos sa di akademiko?

sariling karanasan, pamilya at skomunidad

Paano ang organisasyon ng mga ideya sa Akademiko?

*Planado ang ideya


*May pagkakasunod sunod ang estruktura ng mga pahayag


*Magkakaugnay ang ideya

Paano ang organisasyon ng ideya sa di akademiko?

*Hindi malinaw ang estruktura


*Hindi kailangang magkakaugnay ang ideya

ano ano ang pananaw sa akademikong gawain?

*Subhetibo


•Hindi direktang tumutukoy sa tao at damdamin kundi sa mga bagay, ideya o facts


• Nasa pangatlong panauhan ang pagkakasulat

Ano Ano ang pananaw sa di akademikong gawain?

*Subhetibo


*sariling opinyon,pamilya, komunidad ang pagtukoy


*tao at damdamin ang tinutukoy


*Nasa una at pangalawang panauhan ang pagkakasulat